Исторически речник
ненавдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ненавдѣтненавждѫ, ненавдѧ, ненавждѹненавдшненавдтъ, ненавдть, ненавдтненавдмъ, ненавдмь, ненавдм, ненавдмоненавдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ненавдѧтъ, ненавдѧть, ненавдѧтненавдвѣненавдтаненавдтененавждь, ненавждненавждь, ненавжд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ненавдмъ, ненавдмь, ненавдмненавдтененавдвѣненавдтаненавдѣхъ, ненавдѣхь, ненавдѣхненавдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ненавдѣненавдѣхомъ, ненавдѣхомь, ненавдѣхом, ненавдѣхмꙑненавдѣстененавдѣшѧ, ненавдѣшѫ, ненавдѣша, ненавдѣше, ненавдѣхѫненавдѣховѣненавдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ненавдѣстененавдѣахъ, ненавдѣѣхъ, ненавдѣхъ, ненавдѧахъ, ненавдѧхъ, ненавдѣахь, ненавдѣѣхь, ненавдѣхь, ненавдѧахь, ненавдѧхь, ненавдѣах, ненавдѣѣх, ненавдѣх, ненавдѧах, ненавдѧхненавдѣаше, ненавдѣѣше, ненавдѣше, ненавдѧаше, ненавдѧшененавдѣаше, ненавдѣѣше, ненавдѣше, ненавдѧаше, ненавдѧшененавдѣахомъ, ненавдѣѣхомъ, ненавдѣхомъ, ненавдѧахомъ, ненавдѧхомъ, ненавдѣахомь, ненавдѣѣхомь, ненавдѣхомь, ненавдѧахомь, ненавдѧхомь, ненавдѣахом, ненавдѣѣхом, ненавдѣхом, ненавдѧахом, ненавдѧхомненавдѣашете, ненавдѣѣшете, ненавдѣшете, ненавдѣасте, ненавдѣѣсте, ненавдѣсте, ненавдѧасте, ненавдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ненавдѣахѫ, ненавдѣѣхѫ, ненавдѣхѫ, ненавдѣахѹ, ненавдѣѣхѹ, ненавдѣхѹ, ненавдѧахѹ, ненавдѧхѹненавдѣаховѣ, ненавдѣѣховѣ, ненавдѣховѣ, ненавдѧаховѣ, ненавдѧховѣненавдѣашета, ненавдѣѣшета, ненавдѣшета, ненавдѣаста, ненавдѣѣста, ненавдѣста, ненавдѧаста, ненавдѧстаненавдѣашете, ненавдѣѣшете, ненавдѣшете, ненавдѣасте, ненавдѣѣсте, ненавдѣсте, ненавдѧасте, ненавдѧсте
ненавдѣт -ненавждѫ -ненавдш несв 1. Мразя, ненавиждам, изпитвам ненавист към някого граждане же его ненавдѣахѫ его. посълашѧ молтвѫ въ слѣдъ его глѭще. не хоштемъ семѹ да цсрствѹѹтъ надъ нам М Лк 19.14 З вьсѣкъ бо дѣлаѩ ꙁъла. ненавдтъ свѣта. ꙇ не прходтъ къ свѣтѹ М Йо 3.20А не можетъ мръ ненавдѣт васъ. мене же ненавдтъ. ѣко аꙁъ съвѣдѣтельствѹѭ о немь М Йо 7.7 З А аште мръ васъ ненавдтъ. вѣдте. ѣко мене прѣжде васъ въꙁненавдѣ М Йо 15.18 З А СК ꙇ бѫдете ненавдм вьсѣм ѩꙁкꙑ. ꙇмене моего рад М Мт 24.9 ЗI, А, СК. Срв. Мт 10.22 М, З, А;Мк 13.13 М, З;Лк 21.17 М З А СК гь спꙑтаетъ праведьнагⷷо і неъстіваго. а любѩ неправъдѫ ненавідітъ своеѩ дшѩ СП 10.5 любѩштеі гѣ ненавідте ꙁъла СП 96.10 ; ніесоже іного ненавідітъ бъ ѣкоже того іже дръжітъ гнѣвъ К 9а 12 да не ѹбо любьве моѧ на ненавсть прѣнесете. се ѹбо вꙑ стъ ненавдѣт  любті С 71.15 кꙑмъ ѹбо посмѣѭтъ сꙙ ждове. аште  враꙁ мъ смъ ꙗкоже вѣштаѭтъ. нъ ловѣц днае обдѫ ненавдѧште С 126.28 нъ прдетъ м тъгда пае. ждовъскꙑ плакат сꙙ.  ненавдѣт ꙁълобꙑ С 333.4 помлѹ мѧ ловѣколюбье плаѫштѫ. ѧже сь лѣпотꙑ ненавдѣаше смѣѭштꙙ сꙙ ꙁьлѣ С 392.2 2. Прич. сег. страд. като прил. ненавдмъ μισούμενος Който е ненавиждан, мразен тꙑ ѹбо сверѣпѹ отъ ба ненавдмъ не ꙁвол любт насъ. неподобьне  ꙁавдьлве.  покръвене тъмоѭ С 71.23 тꙑ наꙙлъ с дѣло. ненавдмо отъ богъ  самодръжецъ С 152.23 3. Прич. сег. деят. като същ. ненавдѧ м ὁ μισῶν Мразещият, ненавиждащият любѧ дшѫ своѭ погѹбтъ ѭ. ꙇ ненавдѧ дшѧ своеѩ. вь мрѣ семь. въ жвотѣ вѣънѣемь съхрантъ ѭ М Йо 12.25 З А СК ненавдѧ мене  отца моего ненавдтъ М Йо 15.23 З А СК добро творте ненавдѧштмъ васъ. ꙇ молте ꙁа творѧщѧѩ вамъ напаст.  ꙁгонѧщѧѩ вꙑ М Мт 5.44 З, А, СК.Срв. Лк 6.27 М З десніца твоѣ обрѩштетъ въсѩ ненавідѩштѩѩѩ тебе СП 20.9  ѹмножшѩ сѩ ненавідѩщеі мне бес правьдꙑ СП 37.20 Срв. СЕ76b 26 спаслъ бо нꙑ есі отъ сътѫжаѭщіхъ намъ. ї ненавдѩщѩѩ насъ пострѣблъ (!) есі СП 43.8  аще бі ненавідѩі мне на мѩ велърѣевалъ СП 54.13 ї въсхвалшѩ сѩ ненавідѩштеі тебе. посрѣдѣ праꙁдьнка твоего СП 73.4 да въскреснетъ богъ  раꙁдѫтъ сꙙ враꙁ го.  бѣжꙙтъ отъ лца мѹ ненавдꙙштї го С 22.19—20 съпасе насъ скръбꙙштхъ насъ.  отъ ненавдꙙштїхъ насъ прѣможе С 185.5 ненавдѧ ловѣка μισάνϑρωπος За сатаната — човеконенавистник, човекомразец а ненавдѧ ка дьѣволъ. аще нареетꙿ сѧ съборъ какъ то мꙿноꙃ съберѫтꙿ сѧ Р II 4.32 М З А СК ЗП СП СЕ К С Р Гр μισέω ненавідѣт Нвб ненавиждам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА