Исторически речник
недѣлꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
недѣлꙗ, недѣлѣнедѣлѧ, недѣленедѣлнедѣлѭ, недѣлѧ, недѣлюнедѣлеѭ, недѣлеѫ, недѣлеѧ, недѣлеюнедѣл
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
недѣленедѣлѧ, недѣленедѣльнедѣлꙗмъ, недѣлꙗмь, недѣлѣмъ, недѣлѣмьнедѣлꙗм, недѣлѣмнедѣлꙗхъ, недѣлꙗхь, недѣлѣхъ, недѣлѣхь
NfOuNfGuNfDu
недѣлнедѣлюнедѣлꙗма, недѣлѣма
недѣлꙗ ж 1. Неделя, седмият ден от седмицата неⷣ҇ прѣжде въꙁдвⷢ҇ еⷭ҇наⷢ҇ крста А 117а 3 неⷣ҇ по просвⷳ҇ѣн. евⷸ҇ оⷮ маⷴ҇ глⷡ҇а ѕ҃ ꙇ҃ А 140b 20 неⷣ҇ по ꙗвленіхъ еваⷢ҇ ѿ҇ маⷴ҇ г і СК 149b 2 псⷩ҇а вь неⷣ҇ по рождьствѣ. хвѣ СК 142b 2 неⷣ҇ прѣⷣ҇ мѧⷭ҇пꙋⷭ҇ к креⷪ҇нт Е 2а 14 неⷣ҇ (прѣ)дъ въꙁдвгъ крста. щї неⷣ҇ кв. къ галатѡмъ Е 30а 2 въ сѫботѫ же  вь недѣл҄ѫ прьвѣ вьсѣхъ въхождааше вь цръкꙿве С 285.9 2. Седмица псⷩ҇а поⷩ҇ ꙁ҃ неⷣ҇ по велцѣ дне СК 133b 8 ⷳ҇. неⷣ҇. г҃. по пастѣ У IIа 14 мѣⷰ҇. декѧбрѣ. а҃. днъ. ста пррⷪка. наѹⷨ. ⷳ҇. въ вторнⷦ҇. ꙅ҃. неⷣ҇. ѿ полѹ У IIа 17 аще кꙿто ѹдавленнѫ. л кръвь скотѭ ... беꙁ бѣдꙑ ѣстъ. б҃ꙇ҃ недѣл да посттꙿ сѧ СЕ 104b 22 пꙙть вь недѣл҄ дьн не ꙗвьꙗѧ сꙙ ловѣкѹ съпроста. н нсоже въкѹшаѧ С 285.7 дꙿвашд вь недѣл҄ двьрьцꙙ отвръꙁаѧ. трѣвѫ прѣдъ двьрьм гробшта свого растѫштѫѭ обрѣтаѧ С 528.29 недѣлꙗ цвѣтьнаꙗ κυριακὴ τῶν βαΐων Църковният празник Палмова неделя, Цветница, Връбница неⷣ҇ цвⷮ҇ѣ евⷸ҇а. оⷮ оаⷩ҇ глаⷡ҇ п҃ж҃ А 81d 1 на цвⷮѣнѫ неⷣ҇. проⷦ҇ глаⷭ҇ г҃ А 158b 4 неⷣ҇ цвьⷮ҇ алеⷼ҇ глⷭ҇а въспоіте гв пѣⷭ҇ новѫ. ꙗко двьна СК 85а 1 недѣлꙗ мѧсопѹстьнаꙗ [мѧсопѹстьна] κυριακὴ τῆς ἀπόκρεω Месопустна неделя — според установената църковна практика подготвителна неделя към Великия пост, в която се заговява от месо неⷣ҇ мѩⷭ҇пѹⷭ҇наа А 71d 23 неⷣ҇ мⷭ҇пꙋстьна. еваⷢ҇ ѿ҇ маⷴ҇ глаⷡ҇ с҃о҃г҃ СК 70а 9 а коⷰ҇ се вь мѧсопꙋстьнѣі неⷣ҇л СК 91b 17 неⷣ. мѧⷭпоⷭу. к коренте Е 3а 9 недѣлꙗ сꙑропѹстьнаꙗ κυριακὴ τῆς τυροφάγου Сиропустна неделя — според установената църковна практика неделята непосредствено преди Великия пост, в която се заговява от мляко, млечни произведения и яйца; Заговезни неⷣ҇ съⷬ҇пѹⷭ҇наа. евⷸ҇а ѿ маⷴ҇ глаⷡ҇ к҃а҃ А 73d 23 неⷣ҇ сꙑропꙋстⷩ҇ь. памⷮ҇ вав(...)нꙋ леву СК 72b 14 неⷣ҇. сропоⷭ. в нѫже бваетъ памѧтъ. влавѣнѹ патрархѹ.  лъвѹ. папежѹ рмъскѹ Е 4б 15 свѣтьлаꙗ недѣлꙗ ἑβδομάς Διακαινησίμου Седмицата непосредствено след християнския празник Великден в еⷦ҇ свⷮ҇ѣ неⷣ҇лѧ А 5а 1 (в) сѫⷠ҇ свⷮ҇ѣ неⷣ҇ евⷸ҇а. оⷮ оаⷩ҇ глаⷡ҇. ҃ г҃ А 6b 18 свѧтаꙗ [велкаꙗ] недѣлꙗ η ἁγία καὶ μεγάλη ἑβδομάς Страстната седмица, седмицата преди християнския празник Великден в въⷦ҇ стъѩ неⷣ҇ евⷸ҇а оⷮ маⷴ҇ глⷡ҇ с҃ж҃ А 84c 16—17 въ срⷣ҇ѣ стъѩ неⷣ҇ еⷡ҇ ѿ маⷴ҇ глаⷡ҇ с҃ н҃ е҃ А 87а 25—26 поⷩ҇ стꙑ велкꙑѧ неⷣ҇ СК 86а 16—17 въ срⷣ҇ѣ велкꙑѧ неⷣ҇ еваⷢ҇ ѿ҇ маⷴ҇ СК 91b 19 стаго аплⷪ҇а андрⷶ҇е. ⷳ҇. въ срⷣ҇ѣ. стѧ неⷣ҇ У IIа 15 нова[ꙗ] недѣлꙗ ἡ νεὰ κυριακή Първата неделя след Пасха, Антипасха или Томина неделя вь новѫ нелⷣ҇. ѣже по пастѣ О IIа 8 стааго оца нашего їѡанна ꙁлатоѹстааго слово въ новѫѭ недѣл҄ѫ.  о невѣрьствї аплⷪ҇а ѳомꙑ С 498.13 М А СК Б О У Е СЕ С Р Гр κυριακή ἑ῾βδομάς Нвб неделя ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Св. Неделя МИ ХХ,ЛИМР Неделино МИ ГХ,МИМ Неделска поляна МИ БМС Неделска вода МИ Мл,МНСрМ Неделници МИ ЙЗах,Кюст.кр Неделевица МИ Недельова кория МИ ЙЗ,МИПан Неделево МИ Неделино МИ Неделище МИ Неделкова Грашица МИ Неделково МИ Недялковци МИ Недялско МИ СНМБ Неделя ж ЛИ Неда ж ЛИ Неделка ж ЛИ Недялка ж ЛИ Неделко м ЛИ Неделчо м ЛИ Недко м ЛИ Неделкин ФИ Неделков ФИ Недялков ФИ Недков ФИ Недкович ФИ СтИл,РЛФИ