Исторически речник
належат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
належатналежѫ, належѹналежшналежтъ, належть, належтналежмъ, належмь, належм, належмоналежте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
належѧтъ, належѧть, належѧтналежвѣналежтаналежтеналежналеж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
належмъ, належмь, належмналежтеналежвѣналежтаналежахъ, належахь, належахналежа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
належаналежахомъ, належахомь, належахом, належахмꙑналежастеналежашѧ, належашѫ, належаша, належаше, належахѫналежаховѣналежаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
належастеналежаахъ, належахъ, належаахь, належахь, належаах, належахналежааше, належашеналежааше, належашеналежаахомъ, належахомъ, належаахомь, належахомь, належаахом, належахомналежаашете, належашете, належаасте, належасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
належаахѫ, належахѫ, належаахѹ, належахѹналежааховѣ, належаховѣналежаашета, належашета, належааста, належастаналежаашете, належашете, належаасте, належасте
належат -належѫ -належш несв 1. Лежа върху нещо, притискам с тежестта си ꙇс же пакꙑ прѣтѧ вь себѣ прде къ гробѹ. бѣ же пешть  камень належааше на не М Йо 11.38 З А СК 2. Обграждайки притискам, притеснявам някого ꙇ бꙑстъ же належѧштю емѹ народѹ. да бѫ слꙑшал слово бже М Лк 5.1 З доколѣ належіте на лвка ѹбьѣете въсі вꙑ. ѣко на стѣнѫ прѣклоненѫ  плотъ вьꙁдріновенъ СП 61.4 3. Грозя, заплашвам, предстоя помловат ꙁемьѭ хъ.  молт сꙙ къ боу да бꙑ помловалъ люд своѧ.  отъгналъ належꙙште беꙁдъжд.  посълалъ ꙁем хъ дъждъ С 529.28 аште бо праведънꙑ едва съпасатъ сꙙ. неьствꙑ  грѣшънꙑ кꙿде автъ сꙙ. сѫдъ бо мра належтъ. о н҄емъже ꙁвѣстхомъ сꙙ многꙑм С 128.10 водѫ  крьвь сто отъ прободенꙑхъ ребръ свохъ спсъ. да  раꙁбонка свободтъ отъ налеⷤштхъ мѹ ꙁълъ С 483.19 М З А СК СП С Гр ἐπίκειμαι ἐπιτίϑεμαι ἐπαρτάομαι Нвб Ø