Исторически речник
наꙁрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
наꙁратнаꙁраѭ, наꙁраѫ, наꙁраѧ, наꙁраюнаꙁраш, наꙁраеш, наꙁраашнаꙁратъ, наꙁраетъ, наꙁраатъ, наꙁрать, наꙁраеть, наꙁраать, наꙁрат, наꙁрает, наꙁраатнаꙁрамъ, наꙁраемъ, наꙁраамъ, наꙁрамь, наꙁраемь, наꙁраамь, наꙁрам, наꙁраем, наꙁраам, наꙁрамо, наꙁраемо, наꙁраамонаꙁрате, наꙁраете, наꙁраате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
наꙁраѭтъ, наꙁраѫтъ, наꙁраѧтъ, наꙁраютъ, наꙁраѭть, наꙁраѫть, наꙁраѧть, наꙁрають, наꙁраѭт, наꙁраѫт, наꙁраѧт, наꙁраютнаꙁравѣ, наꙁраевѣ, наꙁраавѣнаꙁрата, наꙁраета, наꙁраатанаꙁрате, наꙁраете, наꙁраатенаꙁранаꙁра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
наꙁрамъ, наꙁрамь, наꙁрамнаꙁратенаꙁравѣнаꙁратанаꙁрахъ, наꙁрахь, наꙁрахнаꙁра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
наꙁранаꙁрахомъ, наꙁрахомь, наꙁрахом, наꙁрахмꙑнаꙁрастенаꙁрашѧ, наꙁрашѫ, наꙁраша, наꙁраше, наꙁрахѫнаꙁраховѣнаꙁраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
наꙁрастенаꙁраахъ, наꙁрахъ, наꙁраахь, наꙁрахь, наꙁраах, наꙁрахнаꙁрааше, наꙁрашенаꙁрааше, наꙁрашенаꙁраахомъ, наꙁрахомъ, наꙁраахомь, наꙁрахомь, наꙁраахом, наꙁрахомнаꙁраашете, наꙁрашете, наꙁраасте, наꙁрасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
наꙁраахѫ, наꙁрахѫ, наꙁраахѹ, наꙁрахѹнаꙁрааховѣ, наꙁраховѣнаꙁраашета, наꙁрашета, наꙁрааста, наꙁрастанаꙁраашете, наꙁрашете, наꙁраасте, наꙁрасте
наꙁрат -наꙁраѭ -наꙁраш несв Наблюдавам, следя, дебна ꙇ наꙁраахѫ кънжьнц. аште въ сѫботѫ іцѣлтъ і. да обрѧштѫтъ рѣь на нь З Лк 6.7А ꙇ бꙑстъ егда вьнде съ въ домъ едного кънѧѕа фарсѣска въ соботѫ хлѣба ѣстъ.  т бѣахѫ наꙁраѭште  М Лк 14.1А, СК ꙇ наꙁраахѫ . аще бъ соботѫ сцѣлтъ ꙇ. да на нь въꙁглаголѭтъ М Мк 3.2 З А СК наꙁраетъ грѣшьнкъ праведьнка ї поскрежьщетъ на нъ ꙁѫбꙑ своїм СП 36.12 тѣмьже  скрежьщетъ на тѧ ꙁѫбꙑ. ѡбьход тъ наꙁраѩ твое слово. ꙇ двжене. ꙇ вьꙁьрѣне СЕ 88а 12 Изч М З А СК СП СЕ Гр παρατηρέομαι Нвб назирам диал остар ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР РРОДД ДА Срв надзиравам ОА БТР АР