Исторически речник
недѫговат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
недѫговатнедѫгѹѭ, недѫгѹѫ, недѫгѹѧ, недѫгѹюнедѫгѹш, недѫгѹеш, недѫгѹѹшнедѫгѹтъ, недѫгѹетъ, недѫгѹѹтъ, недѫгѹть, недѫгѹеть, недѫгѹѹть, недѫгѹт, недѫгѹет, недѫгѹѹтнедѫгѹмъ, недѫгѹемъ, недѫгѹѹмъ, недѫгѹмь, недѫгѹемь, недѫгѹѹмь, недѫгѹм, недѫгѹем, недѫгѹѹм, недѫгѹмо, недѫгѹемо, недѫгѹѹмонедѫгѹте, недѫгѹете, недѫгѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
недѫгѹѭтъ, недѫгѹѫтъ, недѫгѹѧтъ, недѫгѹютъ, недѫгѹѭть, недѫгѹѫть, недѫгѹѧть, недѫгѹють, недѫгѹѭт, недѫгѹѫт, недѫгѹѧт, недѫгѹютнедѫгѹвѣ, недѫгѹевѣ, недѫгѹѹвѣнедѫгѹта, недѫгѹета, недѫгѹѹтанедѫгѹте, недѫгѹете, недѫгѹѹтенедѫгѹнедѫгѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
недѫгѹмъ, недѫгѹмь, недѫгѹмнедѫгѹтенедѫгѹвѣнедѫгѹтанедѫговахъ, недѫговахь, недѫговахнедѫгова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
недѫгованедѫговахомъ, недѫговахомь, недѫговахом, недѫговахомꙑнедѫговастенедѫговашѧ, недѫговашѫ, недѫговаша, недѫговаше, недѫговахѫнедѫговаховѣнедѫговаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
недѫговастенедѫговаахъ, недѫговахъ, недѫговаахь, недѫговахь, недѫговаах, недѫговахнедѫговааше, недѫговашенедѫговааше, недѫговашенедѫговаахомъ, недѫговахомъ, недѫговаахомь, недѫговахомь, недѫговаахом, недѫговахомнедѫговаашете, недѫговашете, недѫговаасте, недѫговасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
недѫговаахѫ, недѫговахѫ, недѫговаахѹ, недѫговахѹнедѫговааховѣ, недѫговаховѣнедѫговаашета, недѫговашета, недѫговааста, недѫговастанедѫговаашете, недѫговашете, недѫговаасте, недѫговасте
недѫговат -недѫгѹѭ -недѫгѹш несв 1. Причинявам болест, недъг моⷧ҇ на вꙿсѭ болѣꙁнь недѫгѹѭщѭ СЕ 35а 23—24 2. Прич. сег. деят. като същ. недѫгѹѩ м ед ἁρρωστῶν Болният, боледуващият сꙿде жена вѣрна ꙁа ꙙдъ молꙙшт прходтъ. оходꙙштѹ мѫжев. ꙁа въꙁвраштенꙗ молꙙшт. недѫгѹѭштѹѹмѹ съпасен С 95.24 Изч СЕ С Нвб Срв недъгав прил недъгавост ж ОА ВА БТР АР