Исторически речник
насꙑтт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
насꙑтт сѧнасꙑщѫ, насꙑщѹнасꙑтшнасꙑттъ, насꙑтть, насꙑттнасꙑтмъ, насꙑтмь, насꙑтм, насꙑтмонасꙑтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
насꙑтѧтъ, насꙑтѧть, насꙑтѧтнасꙑтвѣнасꙑттанасꙑттенасꙑтнасꙑт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
насꙑтмъ, насꙑтмь, насꙑтмнасꙑттенасꙑтвѣнасꙑттанасꙑтхъ, насꙑтхь, насꙑтхнасꙑт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
насꙑтнасꙑтхомъ, насꙑтхомь, насꙑтхом, насꙑтхмꙑнасꙑтстенасꙑтшѧ, насꙑтшѫ, насꙑтша, насꙑтше, насꙑтхѫнасꙑтховѣнасꙑтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
насꙑтстенасꙑщаахъ, насꙑщахъ, насꙑщаахь, насꙑщахь, насꙑщаах, насꙑщахнасꙑщааше, насꙑщашенасꙑщааше, насꙑщашенасꙑщаахомъ, насꙑщахомъ, насꙑщаахомь, насꙑщахомь, насꙑщаахом, насꙑщахомнасꙑщаашете, насꙑщашете, насꙑщаасте, насꙑщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
насꙑщаахѫ, насꙑщахѫ, насꙑщаахѹ, насꙑщахѹнасꙑщааховѣ, насꙑщаховѣнасꙑщаашета, насꙑщашета, насꙑщааста, насꙑщастанасꙑщаашете, насꙑщашете, насꙑщаасте, насꙑщасте
насꙑтт сѧ -насꙑщѫ сѧ -насꙑтш сѧ св 1. Утоля глада или жаждата си ѣшѧ вьс  насꙑтшѧ сѧ М Мт 14.20 З, А, СК.Срв. Мт 15.37 М, З, А, СК;Мк 6.42 М, З;Мк 8.8 М, З;Лк 9.17 М, З;СП 77.29 остан да пръвѣе насꙑтаѧтъ сѧ ѧда М Мк 7.27 З  желаше насꙑтт сѧ от кропцъ. падаѭштхъ отъ трапеꙁꙑ богатааго М Лк 16.21 З А ѣко насꙑтшѧ сѧ. гла ѹенкомъ свомъ М Йо 6.12 З А  сокръвенꙑхъ твоіхъ сплъні сѩ ѫтроба іхъ. насꙑтішѩ сѩ снъвъ СП 16.14 ї вь день глада насꙑтѩтъ сѩ СП 36.19  сеѧ трепеꙁꙑ насꙑтвъше сꙙ С 405.19 наслад сꙙ ꙗко прос. насꙑт сꙙ ꙗкоже жꙙждеш С 502.21  насꙑтшꙙ сꙙ водъ  прославшꙙ ба С 568.20 Образно. пото л ꙁълобш мо ловѣколюбьств. гоже прѣжде тꙑ сꙙ насꙑт С 394.8—9  свого прѣслѹшанꙗ насꙑтвъ сꙙ плода С 291.15 2. Получа удовлетворение, удоволствие, задоволство насꙑштѫ сѩ егда авітъ мі сѩ слава твоѣ СП 16.15 насꙑтшꙙ л сꙙ любьіенц твое добротꙑ твоѧ С 5.1 да насꙑтꙙтъ сꙙ добротꙑ ѧ С 135.45 М З А СК СП С Гр χορτάζομαι ἐμπίμπλαμαι ἐκπίμπλημι κορέννυμαι ἀπολαύω κατατρυφάω ἀφοδιάζομαι Вж. при насꙑтт Нвб