Исторически речник
напрасьно  
напрасьно нареч 1. Внезапно, изведнъж сльньце свѣта съвлъкъ сꙙ облѣе сꙙ въ тамѫ. лѹньскаа красота напрасно омрье С 475.15  на небо вьꙁьрѣвъ ѹꙁьрѣ напрасно ꙁвѣꙁдѫ обраꙁъ кръстънꙑ мѫштѫ С 282.27 по слѹжбѣ црьквьнѣ. напрасно облакъ покрꙑ го свѣтьлъ.  вьс сꙑнъ С 570.7 напрасно свѣштꙙ ѹгасошꙙ С 110.15  се напрасно шѹмъ  громъ сь небесе многам мльнꙗм облац двжꙙште сꙙ С 6.14—15 2. Неочаквано, ненадейно, изненадващо  напрасно отврьꙁе ѹста своꙗ стъ петръ  рее С 187.10 напрасно сь небесе прдоста дъва агг҄ела С 234.18 напрасно въшедъ въ домъ сво С 169.9 3. Строго, сурово не мате мошт сътрьпѣт ꙗрост гнѣва мѹ. на такъѩ бо напрасно ꙗртъ сꙙ С 29.18—19 С Гр ἀϑρόως ἀποτόμως ϑᾶττον ἀϑρόον αἰφνίδιον ἄφνω напрасно Нвб напрасно диал ЕтМл БТР ВА ДА Срв напрасница ’внезапен силен дъжд’ НГер ЕтМл