Исторически речник
неок҄есарꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
неок҄есарꙗ, неок҄есаранеок҄есарѩ, неок҄есарѧ, неок҄есарѫ, неок҄есаренеок҄есар, неок҄есарнеок҄есарѭ, неок҄есарѫ, неок҄есарѧ, неок҄есарюнеок҄есареѭ, неок҄есареѫ, неок҄есареѧнеок҄есар, неок҄есар
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
неок҄есар-----
NfOuNfGuNfDu
---
неок҄есарꙗ ж МИ 1. Неокесария — град в Понт, Мала Азия [дн. Никсар в Турция] мⷺца ноѩⷠ҇ ж҃ꙇ҃. стааго глгора юдотворца неокесарѩ А 127а 24 2. Неокесария на р. Ефрат [дн. гр. Балкис] въ неѡк҄есарї же тъгда обладаѭштхъ. отъ дха неста ꙗ (!) прѣбꙑ напрасно глѹхъ  нѣмь С 552.21 Изч А С Гр Νεοκαισαρεία неѡкесарꙗ