Исторически речник
небоII  
небо съюз Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за причина: защото, понеже, тъй като да раꙁѹмѣть ьтѧ акоже по нѹжд то ... сть сьтворло а не дьрꙁостѫ н сьмѣнмь. небо (н)кьтоже толь дьрꙁь сть  ꙁабꙑль с(ꙙ) акоже беꙁ нѹ(ж)д(ꙙ пр)лагат л ѹмат слове(са ськ)аꙁ(ан)ѣ еуанг(елѣ) МЛ А 20 Изч МЛ Нвб Ø