Исторически речник
ност сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ност сѧношѫ, ношѹносшностъ, ность, ностносмъ, носмь, носм, носмоносте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
носѧтъ, носѧть, носѧтносвѣностаностеноснос
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
носмъ, носмь, носмностеносвѣностаносхъ, носхь, носхнос
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
носносхомъ, носхомь, носхом, носхмꙑносстеносшѧ, носшѫ, носша, носше, носхѫносховѣносста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
носстеношаахъ, ношахъ, ношаахь, ношахь, ношаах, ношахношааше, ношашеношааше, ношашеношаахомъ, ношахомъ, ношаахомь, ношахомь, ношаахом, ношахомношаашете, ношашете, ношаасте, ношасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ношаахѫ, ношахѫ, ношаахѹ, ношахѹношааховѣ, ношаховѣношаашете, ношашете, ношаасте, ношастеношаашета, ношашета, ношааста, ношаста
ност сѧ -ношѫ сѧ -носш сѧ несв Нося се, влачен съм  бѣаше вдѣт ѹдо прѣславьно. како тѣлеса стꙑхъ ношаахѫ сꙙ сквоꙁѣ водѫ ... ношаахѫ сꙙ сквоꙁѣ рѣкѫ добрꙑмъ мѫенкомъ тѣлеса С 67.1, 5 Изч С Гр φέρομαι Вж. при ност Нвб