Исторически речник
наѹт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
наѹт сѧнаѹѫ, наѹѹнаѹшнаѹтъ, наѹть, наѹтнаѹмъ, наѹмь, наѹм, наѹмонаѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
наѹѧтъ, наѹѧть, наѹѧтнаѹвѣнаѹтанаѹтенаѹнаѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
наѹмъ, наѹмь, наѹмнаѹтенаѹвѣнаѹтанаѹхъ, наѹхь, наѹхнаѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
наѹнаѹхомъ, наѹхомь, наѹхом, наѹхмꙑнаѹстенаѹшѧ, наѹшѫ, наѹша, наѹше, наѹхѫнаѹховѣнаѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
наѹстенаѹаахъ, наѹахъ, наѹаахь, наѹахь, наѹаах, наѹахнаѹааше, наѹашенаѹааше, наѹашенаѹаахомъ, наѹахомъ, наѹаахомь, наѹахомь, наѹаахом, наѹахомнаѹаашете, наѹашете, наѹаасте, наѹасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
наѹаахѫ, наѹахѫ, наѹаахѹ, наѹахѹнаѹааховѣ, наѹаховѣнаѹаашета, наѹашета, наѹааста, наѹастанаѹаашете, наѹашете, наѹаасте, наѹасте
наѹт сѧ -наѹѫ сѧ -наѹш сѧ св 1. Науча се, обуча се с҃ъ же рее мъ ... вьсѣкъ кънжънкъ наѹь сѧ. цср҃ствю нбск҃ѹмѹ. подобенъ естъ лвк҃ѹ домовтѹ М Мт 13.52 З А СК въраꙁѹм мѩ ї наѹѫ сѩ ꙁаповѣдемъ твоїмъ СП 118.73 оть н҄егоже тꙑ наѹвъ сꙙ. ѹтел҄ь сꙑ поспѣлъ с въ родъство огн҄ьно С 158.25 тъ бо наѹвъ сꙙ божмъ словесемь.  поставьнъ бꙑвъ клросѣ дꙗкъ С 214.7 Изясня си, разбера нещо. шедъше же наѹте сѧ. то естъ млостꙑн хоштѫ а не жрътвѣ М Мт 9.13 А СК отъ смоковън(цѧ) же наѹте сѧ пртъ. егда (ѹ)же вѣѣ еѩ бѫдетъ млада ... (вѣс)те ѣко блꙁ(ъ) естъ жѧтва М Мт 24.32 З А СК Н їсповѣмь сѩ тебѣ ... вьнегда наѹт мі сѩ сѫдъбамъ правъдꙑ твоеѩ СП 118.7 2. Поуча се, взема пример наѹте сѧ оть мене ѣко кротокъ есмъ  съмѣренъ М Мт 11.29 З, А, СК. Срв. СЕ89b 15 да раꙁѹмѣені о нхъже наѹлъ сѧ ес словесехъ ѹтвръждене М Лк 1.4 З А како ꙇспръва глетъ протвленье ваше наѹі сѧ. отъ него К 1а 19 Всъчет. с друг глагол в инфинитив. Науча се, свикна, приуча се да правя нещо. а ръпъштѫштеі наѹѧтъ сѧ послѹшат К 1а 15 ꙇ ѩꙁъіці влъснѫштеі. наѹѧтъ сѧ гла҃т міръ К 1а 16 анѳупатъ рее жьр. отъвѣшта н. къ богѹ боголѣпьно вѣроват наѹхъ сꙙ С 139.30 М З А СК Н Е СП СЕ К С Гр μανϑάνω μαϑητεύομαι κατηχέομαι διδάσκομαι δέω наот сѧ наѹіт сѧ Вж. при наѹт Нвб