Исторически речник
настьлат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
настьлатнастелѭ, настелѧ, настелюнастелешнастелетъ, настелеть, настелетнастелемъ, настелемь, настелем, настелемонастелете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
настелѭтъ, настелѧтъ, настелютъ, настелѭть, настелѧть, настелють, настелѭт, настелѧт, настелютнастелевѣнастелетанастелетенастелнастел
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
настелмъ, настелѣмъ, настелꙗмъ, настелмь, настелѣмь, настелꙗмь, настелм, настелѣм, настелꙗмнастелте, настелѣте, настелꙗтенастелвѣ, настелѣвѣ, настелꙗвѣнастелта, настелѣта, настелꙗтанастьлахъ, настьлахь, настьлахнастьла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
настланастьлахомъ, настьлахомь, настьлахом, настьлахмꙑнастьластенастьлашѧ, настьлашѫ, настьлаша, настьлаше, настьлахѫнастьлаховѣнастьласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
настьластенастьлаахъ, настьлахъ, настьлаахь, настьлахь, настьлаах, настьлахнастьлааше, настьлашенастьлааше, настьлашенастьлаахомъ, настьлахомъ, настьлаахомь, настьлахомь, настьлаахом, настьлахомнастьлаашете, настьлашете, настьлаасте, настьласте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
настьлаахѫ, настьлахѫ, настьлаахѹ, настьлахѹнастьлааховѣ, настьлаховѣнастьлаашета, настьлашета, настьлааста, настьластанастьлаашете, настьлашете, настьлаасте, настьласте
настьлат -настелѭ -настел҄еш св мин страд прил настьланꙑ ἁπαλός καὶ τρυφερός Постлан, застлан стꙑ мѫенкъ обраштааше сꙙ на сковрадѣ. ꙗко на одрѣ по стнѣ настъланѣ С 118.26 Изч С настълат Нвб настеля ОА ВА НТ НГер Дюв ЕтМл ДА АР БТР настилам ЕтМл