Исторически речник
невъмѣстмъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
невъмѣстмъ, невъмѣстмьневъмѣстманевъмѣстмѹневъмѣстмъ, невъмѣстмьневъмѣстманевъмѣстмомь, невъмѣстмомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
невъмѣстмѣневъмѣстме, невъмѣстмꙑневъмѣстмневъмѣстмъ, невъмѣстмьневъмѣстмомъ, невъмѣстмомьневъмѣстмꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
невъмѣстмꙑневъмѣстмѣхъ, невъмѣстмѣхьневъмѣстманевъмѣстмѹневъмѣстмоманевъмѣстмо
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
невъмѣстманевъмѣстмѹневъмѣстмоневъмѣстманевъмѣстмомь, невъмѣстмомъневъмѣстмѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
невъмѣстманевъмѣстмъ, невъмѣстмьневъмѣстмомъ, невъмѣстмомьневъмѣстманевъмѣстмꙑневъмѣстмѣхъ, невъмѣстмѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
невъмѣстмѣневъмѣстмѹневъмѣстмоманевъмѣстманевъмѣстмꙑ, невъмѣстмѫневъмѣстмѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
невъмѣстмѫ, невъмѣстмѹневъмѣстмоѭ, невъмѣстмоѫ, невъмѣстмоѧ, невъмѣстмоюневъмѣстмѣневъмѣстмꙑневъмѣстмъ, невъмѣстмьневъмѣстмамъ, невъмѣстмамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
невъмѣстмꙑневъмѣстмамневъмѣстмахъ, невъмѣстмахьневъмѣстмѣневъмѣстмѹневъмѣстмама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
невъмѣстмꙑ, невъмѣстмꙑ, невъмѣстмоневъмѣстмаго, невъмѣстмаего, невъмѣстмааго, невъмѣстмаго, невъмѣстмого, невъмѣстмога, невъмѣстмгоневъмѣстмѹмѹ, невъмѣстмѹемѹ, невъмѣстмѹѹмѹ, невъмѣстмѹмѹ, невъмѣстмоомѹ, невъмѣстмомѹ, невъмѣстмоѹмѹ, невъмѣстммѹневъмѣстмꙑ, невъмѣстмꙑ, невъмѣстмоневъмѣстмаго, невъмѣстмаего, невъмѣстмааго, невъмѣстмаго, невъмѣстмого, невъмѣстмога, невъмѣстмгоневъмѣстмꙑмь, невъмѣстмꙑмь, невъмѣстмꙑмъ, невъмѣстмꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
невъмѣстмѣмь, невъмѣстмѣемь, невъмѣстмѣѣмь, невъмѣстмѣамь, невъмѣстмѣмь, невъмѣстмѣмъ, невъмѣстмѣемъ, невъмѣстмѣѣмъ, невъмѣстмѣамъ, невъмѣстмѣмъ, невъмѣстмомь, невъмѣстмомъневъмѣстмꙑ, невъмѣстмꙑ, невъмѣстмоневъмѣстмневъмѣстмꙑхъ, невъмѣстмꙑхъ, невъмѣстмꙑхь, невъмѣстмꙑхь, невъмѣстмѣхъ, невъмѣстмѣхьневъмѣстмꙑмъ, невъмѣстмꙑмъ, невъмѣстмꙑмь, невъмѣстмꙑмь, невъмѣстмѣмъ, невъмѣстмѣмьневъмѣстмꙑѧ, невъмѣстмꙑꙗ, невъмѣстмꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
невъмѣстмꙑм, невъмѣстмꙑмневъмѣстмꙑхъ, невъмѣстмꙑхъ, невъмѣстмꙑхь, невъмѣстмꙑхьневъмѣстмаꙗ, невъмѣстмаа, невъмѣстмаѣневъмѣстмѹю, невъмѣстмоюневъмѣстмꙑма, невъмѣстмꙑманевъмѣстмо, невъмѣстмое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
невъмѣстмаго, невъмѣстмаего, невъмѣстмааго, невъмѣстмаго, невъмѣстмого, невъмѣстмога, невъмѣстмгоневъмѣстмѹмѹ, невъмѣстмѹемѹ, невъмѣстмѹѹмѹ, невъмѣстмѹмѹ, невъмѣстмоомѹ, невъмѣстмомѹ, невъмѣстмоѹмѹ, невъмѣстммѹневъмѣстмо, невъмѣстмоеневъмѣстмаго, невъмѣстмаего, невъмѣстмааго, невъмѣстмаго, невъмѣстмого, невъмѣстмога, невъмѣстмгоневъмѣстмꙑмь, невъмѣстмꙑмь, невъмѣстмꙑмъ, невъмѣстмꙑмъневъмѣстмѣмь, невъмѣстмѣемь, невъмѣстмѣѣмь, невъмѣстмѣамь, невъмѣстмѣмь, невъмѣстмѣмъ, невъмѣстмѣемъ, невъмѣстмѣѣмъ, невъмѣстмѣамъ, невъмѣстмѣмъ, невъмѣстмомь, невъмѣстмомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
невъмѣстмо, невъмѣстмоеневъмѣстмаꙗ, невъмѣстмаа, невъмѣстмаѣ, невъмѣстмаѧневъмѣстмꙑхъ, невъмѣстмꙑхъ, невъмѣстмꙑхь, невъмѣстмꙑхь, невъмѣстмѣхъ, невъмѣстмѣхьневъмѣстмꙑмъ, невъмѣстмꙑмъ, невъмѣстмꙑмь, невъмѣстмꙑмь, невъмѣстмѣмъ, невъмѣстмѣмьневъмѣстмаꙗ, невъмѣстмаа, невъмѣстмаѣ, невъмѣстмаѧневъмѣстмꙑм, невъмѣстмꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
невъмѣстмꙑхъ, невъмѣстмꙑхъ, невъмѣстмꙑхь, невъмѣстмꙑхьневъмѣстмѣневъмѣстмѹю, невъмѣстмоюневъмѣстмꙑма, невъмѣстмꙑманевъмѣстмаꙗ, невъмѣстмаа, невъмѣстмаѣ, невъмѣстмаѧневъмѣстмꙑѧ, невъмѣстмꙑꙗ, невъмѣстмѫѭ, невъмѣстмꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
невъмѣстмѣ, невъмѣстмоневъмѣстмѫѭ, невъмѣстмѹю, невъмѣстмоѭ, невъмѣстмоюневъмѣстмѫѭ, невъмѣстмоѫ, невъмѣстмоѧ, невъмѣстмоюневъмѣстмѣневъмѣстмꙑѧ, невъмѣстмꙑꙗ, невъмѣстмꙑеневъмѣстмꙑхъ, невъмѣстмꙑхъ, невъмѣстмѣхъ, невъмѣстмꙑхь, невъмѣстмꙑхь, невъмѣстмѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
невъмѣстмꙑмъ, невъмѣстмꙑмъ, невъмѣстмѣмъ, невъмѣстмꙑмь, невъмѣстмꙑмь, невъмѣстмѣмьневъмѣстмꙑѧ, невъмѣстмꙑꙗ, невъмѣстмꙑеневъмѣстмꙑм, невъмѣстмꙑмневъмѣстмꙑхъ, невъмѣстмꙑхъ, невъмѣстмꙑхь, невъмѣстмꙑхьневъмѣстмѣневъмѣстмѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
невъмѣстмꙑма, невъмѣстмꙑманевъмѣстмѣ, невъмѣстмѣшневъмѣстмѣшаневъмѣстмѣшѹ, невъмѣстмѣшюневъмѣстмѣневъмѣстмѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
невъмѣстмѣшемь, невъмѣстмѣшемъневъмѣстмѣшневъмѣстмѣневъмѣстмѣше, невъмѣстмѣшневъмѣстмѣшь, невъмѣстмѣшъневъмѣстмѣшемъ, невъмѣстмѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
невъмѣстмѣшѧневъмѣстмѣшневъмѣстмѣшхъ, невъмѣстмѣшхьневъмѣстмѣшаневъмѣстмѣшѹ, невъмѣстмѣшюневъмѣстмѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
невъмѣстмѣе, невъмѣстмѣ, невъмѣстмѣшеневъмѣстмѣшаневъмѣстмѣшѹ, невъмѣстмѣшюневъмѣстмѣе, невъмѣстмѣ, невъмѣстмѣшеневъмѣстмѣшаневъмѣстмѣшемь, невъмѣстмѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
невъмѣстмѣшневъмѣстмѣе, невъмѣстмѣневъмѣстмѣша, невъмѣстмѣшневъмѣстмѣшь, невъмѣстмѣшъневъмѣстмѣшемъ, невъмѣстмѣшемьневъмѣстмѣша, невъмѣстмѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
невъмѣстмѣшневъмѣстмѣшхъ, невъмѣстмѣшхьневъмѣстмѣшневъмѣстмѣшѹ, невъмѣстмѣшюневъмѣстмѣшеманевъмѣстмѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
невъмѣстмѣшѧ, невъмѣстмѣшѫ, невъмѣстмѣшеневъмѣстмѣшневъмѣстмѣшѫ, невъмѣстмѣшѧ, невъмѣстмѣшѹневъмѣстмѣшеѭ, невъмѣстмѣшеѫ, невъмѣстмѣшеѧ, невъмѣстмѣшеюневъмѣстмѣшневъмѣстмѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
невъмѣстмѣшѧ, невъмѣстмѣшѫ, невъмѣстмѣшеневъмѣстмѣшь, невъмѣстмѣшъневъмѣстмѣшамъ, невъмѣстмѣшамьневъмѣстмѣшѧ, невъмѣстмѣше, невъмѣстмѣшѫневъмѣстмѣшамневъмѣстмѣшахъ, невъмѣстмѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
невъмѣстмѣшневъмѣстмѣшѹ, невъмѣстмѣшюневъмѣстмѣшаманевъмѣстмѣ, невъмѣстмѣшневъмѣстмѣшаго, невъмѣстмѣшаего, невъмѣстмѣшааго, невъмѣстмѣшагоневъмѣстмѣшѹмѹ, невъмѣстмѣшѹемѹ, невъмѣстмѣшѹѹмѹ, невъмѣстмѣшѹмѹ, невъмѣстмѣшюмѹ, невъмѣстмѣшюемѹ, невъмѣстмѣшюѹмѹ, невъмѣстмѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
невъмѣстмѣневъмѣстмѣшаго, невъмѣстмѣшаего, невъмѣстмѣшааго, невъмѣстмѣшагоневъмѣстмѣшмь, невъмѣстмѣшмь, невъмѣстмѣшмъ, невъмѣстмѣшмъневъмѣстмѣшмь, невъмѣстмѣшмь, невъмѣстмѣшмъ, невъмѣстмѣшмъневъмѣстмѣневъмѣстмѣше, невъмѣстмѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
невъмѣстмѣшхъ, невъмѣстмѣшхъ, невъмѣстмѣшхь, невъмѣстмѣшхьневъмѣстмѣшмъ, невъмѣстмѣшмъ, невъмѣстмѣшмьневъмѣстмѣшѧѧ, невъмѣстмѣшее, невъмѣстмѣшѫѫневъмѣстмѣшм, невъмѣстмѣшмневъмѣстмѣшхъ, невъмѣстмѣшхъ, невъмѣстмѣшхьневъмѣстмѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
невъмѣстмѣшѹю, невъмѣстмѣшююневъмѣстмѣшма, невъмѣстмѣшманевъмѣстмѣе, невъмѣстмѣ, невъмѣстмѣшее, невъмѣстмѣшеневъмѣстмѣшаго, невъмѣстмѣшаего, невъмѣстмѣшааго, невъмѣстмѣшагоневъмѣстмѣшѹмѹ, невъмѣстмѣшѹемѹ, невъмѣстмѣшѹѹмѹ, невъмѣстмѣшѹмѹ, невъмѣстмѣшюмѹ, невъмѣстмѣшюемѹ, невъмѣстмѣшюѹмѹ, невъмѣстмѣшюмѹневъмѣстмѣе, невъмѣстмѣ, невъмѣстмѣшее, невъмѣстмѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
невъмѣстмѣшаго, невъмѣстмѣшаего, невъмѣстмѣшааго, невъмѣстмѣшагоневъмѣстмѣшмь, невъмѣстмѣшмь, невъмѣстмѣшмъ, невъмѣстмѣшмъневъмѣстмѣшмь, невъмѣстмѣшмь, невъмѣстмѣшмъ, невъмѣстмѣшмъневъмѣстмѣе, невъмѣстмѣ, невъмѣстмѣшее, невъмѣстмѣшеневъмѣстмѣшаꙗ, невъмѣстмѣшаѣ, невъмѣстмѣшаѧневъмѣстмѣшхъ, невъмѣстмѣшхъ, невъмѣстмѣшхь, невъмѣстмѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
невъмѣстмѣшмъ, невъмѣстмѣшмъ, невъмѣстмѣшмьневъмѣстмѣшаꙗ, невъмѣстмѣшаѣ, невъмѣстмѣшаѧневъмѣстмѣшм, невъмѣстмѣшмневъмѣстмѣшхъ, невъмѣстмѣшхъ, невъмѣстмѣшхьневъмѣстмѣшневъмѣстмѣшѹю, невъмѣстмѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
невъмѣстмѣшма, невъмѣстмѣшманевъмѣстмѣшꙗ, невъмѣстмѣшѣ, невъмѣстмѣшаꙗневъмѣстмѣшѧѧ, невъмѣстмѣшѧѩ, невъмѣстмѣшѫѫ, невъмѣстмѣшаѧ, невъмѣстмѣшее, невъмѣстмѣшеѥневъмѣстмѣшневъмѣстмѣшѫѫ, невъмѣстмѣшѫѭ, невъмѣстмѣшѧѧ, невъмѣстмѣшѧѩ, невъмѣстмѣшююневъмѣстмѣшѫѫ, невъмѣстмѣшѫѭ, невъмѣстмѣшѧѧ, невъмѣстмѣшѧѩ, невъмѣстмѣшюю, невъмѣстмѣшеѭ, невъмѣстмѣшеѫ, невъмѣстмѣшеѧ, невъмѣстмѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
невъмѣстмѣшневъмѣстмѣшꙗ, невъмѣстмѣшѣневъмѣстмѣшѧѧ, невъмѣстмѣшѧѩ, невъмѣстмѣшѫѫ, невъмѣстмѣшаѧ, невъмѣстмѣшее, невъмѣстмѣшеѥневъмѣстмѣшхъ, невъмѣстмѣшхъ, невъмѣстмѣшхь, невъмѣстмѣшхьневъмѣстмѣшмъ, невъмѣстмѣшмъ, невъмѣстмѣшмь, невъмѣстмѣшмьневъмѣстмѣшѧѧ, невъмѣстмѣшѧѩ, невъмѣстмѣшѫѫ, невъмѣстмѣшаѧ, невъмѣстмѣшее, невъмѣстмѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
невъмѣстмѣшм, невъмѣстмѣшмневъмѣстмѣшхъ, невъмѣстмѣшхъ, невъмѣстмѣшхь, невъмѣстмѣшхьневъмѣстмѣшневъмѣстмѣшѹю, невъмѣстмѣшююневъмѣстмѣшма, невъмѣстмѣшма
невъмѣстмъ -ꙑ прил същ невъмѣстмꙑ м ед ὁ ἀχώρητος В християнството — божият син, Христос, който не може да бъде обхванат, вместен някъде; невместимият можетъ л рѣво въмѣстт невьмѣстмааго С 248.29 Изч С невьмѣстмъ Нвб Срв невместим остар ОА ВА ЕтМл