Исторически речник
недостоно  
недостоно нареч Недостойно, незаслужено недостон ... (бѫ)детъ тѣл ... да скѹша Е 15а 16 пріемлѫштеі бо достоіно ьсть польꙁѫ імѫтъ. а наслаждаѭштеі сѧ недостоіно. большѫ мѫкѫ себѣ пріемлѫтъ К 8а 40 ꙇ да вѣсі. ѣко пріемлѫштеі стꙑхъ таінъ. недостоіно. въ тꙑ наіскорѣе въходітъ дьѣволъ К 8а 36 да навꙑкнеш ꙗко же недостоно вьꙁемьѭтъ сто комъкан. въ тꙑ пае въскаетъ ... дꙗволъ С 421.5 второе же. ꙗко недостонѣе премат съмѣетъ достоньімъ съготованьіхъ. тѣмъ же потрѣбьно естъ въспомѣнѫт сьде апла главъша ЗЛ Iа 12—13 Изч Е К С ЗЛ Гр ἀναξίως παρὰ τὴν ἀξίαν недостоіно Нвб недостойно ОА ВА ЕтМл АР