Исторически речник
наводт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
наводтнавождѫ, навождѹнаводшнаводтъ, наводть, наводтнаводмъ, наводмь, наводм, наводмонаводте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
наводѧтъ, наводѧть, наводѧтнаводвѣнаводтанаводтенаводнавод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
наводмъ, наводмь, наводмнаводтенаводвѣнаводтанаводхъ, наводхь, наводхнавод
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
наводнаводхомъ, наводхомь, наводхом, наводхмꙑнаводстенаводшѧ, наводшѫ, наводша, наводше, наводхѫнавоховѣнаводста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
наводстенавождаахъ, навождахъ, наводѣахъ, наводѣхъ, навожахъ, наводѧхъ, навождаахь, навождахь, наводѣахь, наводѣхь, навожахь, наводѧхь, навождаах, навождах, наводѣах, наводѣх, навожах, наводѧхнавождааше, навождаше, наводѣаше, наводѣше, навожаше, наводѧшенавождааше, навождаше, наводѣаше, наводѣше, навожаше, наводѧшенавождаахомъ, навождахомъ, наводѣахомъ, наводѣхомъ, навожахомъ, наводѧхомъ, навождаахомь, навождахомь, наводѣахомь, наводѣхомь, навожахомь, наводѧхомь, навождаахом, навождахом, наводѣахом, наводѣхом, навожахом, наводѧхомнавождаашете, навождашете, наводѣашете, наводѣшете, навожашете, навождаасте, навождасте, наводѣасте, наводѣсте, навожасте, наводѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
навождаахѫ, навождахѫ, наводѣахѫ, наводѣхѫ, навожахѫ, навождаахѹ, навождахѹ, наводѣахѹ, наводѣхѹ, навожахѹ, наводѧхѹнавождааховѣ, навождаховѣ, наводѣаховѣ, наводѣховѣ, навожаховѣ, наводѧховѣнавождаашета, навождашета, наводѣашета, наводѣшета, навожашета, навождааста, навождаста, наводѣаста, наводѣста, навожаста, наводѧстанавождаашете, навождашете, наводѣашете, наводѣшете, навожашете, навождаасте, навождасте, наводѣасте, наводѣсте, навожасте, наводѧсте
наводт -навождѫ -наводш несв Причинявам, създавам, предизвиквам [зло, мъка и под.] бъ сѫдтелъ правьденъ  крѣпокъ і тръпѣлівъ. ї не гнѣва наводѩ на вьсѣкъ денъ СП 7.12 ꙗко бо многѫ то тьштетѫ.  несътрьпмъ врѣдъ.  велкѫ бѣдѫ наводтъ не вьнмаѭштїмъ С 513.23—24 Изч СП С Гр ἐπάγω Нвб навождам ’причинявам’ остар РРОДД