Исторически речник
негъл  
негъл нареч съюз I. нареч 1. За логическо уточняване: a) за изразяване на предположение: вероятно, може би, навярно, сигурно посълѭ снъ мо въꙁл҄юбл҄енꙑ. негъл сего вдѣвъше ѹсрамлѣѭтъ сѧ М Лк 20.13 посъл҄ѭ снъ моі вьꙁл҄юбл҄енꙑ. некъ л сего ѹсрамл҄ѣѭтъ сѧ З Лк 20.13 ꙿто  мꙑсль сьнтю го. же въ адъ. некл адама съвꙙꙁьнꙗ  намъ клеврѣта въꙁвестъ съходтъ С 459.22 b) за изразяване на желание — в съчетание със съюза да — дано да молт сꙙ ѹбо ꙁа н҄ꙙ повелѣно стъ намъ. да некл обратꙙтъ сꙙ  прмѫтъ ѹвѣдѣн стнꙑ С 106.12 съ ѹпꙿванмъ въ градѣ прѣбꙑваахѫ въ мноꙁѣ радост. ождаѭште. да некъл нѣкъгда  т съподобꙙтъ сꙙ прославт ба С 98.12 ѹдо велко объдръжтъ мꙙ кнꙙже. да некъл  тебе самого вдмъ покаѭшта сꙙ отъ прѣльсті кѹмръскъѩ С 157.5 настав мꙙ мол҄ѭ т сꙙ. да некъл  аꙁъ въꙁмогѫ прꙙстьнкъ бꙑт вь вѣкꙑ вѣкъ С 160.13 прведѣте м дꙿного оть н҄хъ. да некъл понѣ тъ сꙙ мьнѣ обѣштатъ.  тѣхъ сътвортъ обѣштат сꙙ С 60.13 II. съюз 1. Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за изразяване на несигурна, желана цел: дано да, та да, щото да прпадаѩ т ое. да подас м ꙁаповѣдь. протво ꙁъломъ момъ. некъл вьꙁнкнѫ ꙁ глѫбнꙑ беꙁаконе мохъ. ꙇ пакꙑ обнавлѣѭ сѧ СЕ 69а 1 да бꙑшꙙ н тоѧ трепеꙁꙑ гонеꙁнѫл. нже тоѧ да отъпадѫтъ. нѹжда дьнесь сътворт обѣдъ. некл отъ обоѭдѹ вамъ ѹспѣхъ бѫдетъ.  сеѧ трепеꙁꙑ насꙑтвъше сꙙ С 405.18  ште въ глѫбнѣ сѫште къ їѡнѣ въ ктъ да бꙑшꙙ бѣжал. некл бꙑшꙙ отъ н҄его навꙑкꙿше о хрстосѣ благоьст. жв с н҄мъ вь ннеу ꙁвръжен бꙑшꙙ бꙑл С 401.9 боже мо хе с ... тако да прославтъ сꙙ сто мꙙ тво. да ставш беꙁаконнааго воводѫ посрѣдѹ рѣкꙑ.  сътворш да не прѣде мѹ корабь. нъ да бѫдетъ въ бѣдахъ. да некъл по нѹжд прославтъ ъстъно  велко мꙙ тво С 150.29 2. Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за количество при сравнение: нежели, отколкото ꙗко ѹдобѣе естъ вельбѫдѫ (!) скоꙁѣ глнѣ ѹш проіт негъл богатѹ вь црстве бже СК Мт 19.24 ѹн҄е бо стъ пае юнꙑмъ въ словесехъ богоносьнꙑхъ ѹтел҄ь ... стъ мѣт ѹмъ. негл бѣсънѣхъ (!) ѹеніа (!) хвалꙙште. на блѫжден вьꙁбѣсоват сꙙ С 403.30 аꙁъ бърахъ пріпадат въ домъ бога мого пае. некъл. жт въ жлштхъ грѣшънꙑхъ С 101.12 ѡ съборе влъкъ пае кръвѭ птомомъ. некл ловѣкомъ богоносьцемъ С 385.28 М З СК СЕ С Гр ἴσως τάχα ἵνα ὅπως εἴ πως ὡς ἄν καὶ μή негл некъл некл Нвб негли ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД