Исторически речник
несѣтъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
несѣтъ, несѣтьнесѣтанесѣтѹнесѣтъ, несѣтьнесѣтанесѣтомь, несѣтомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
несѣтѣнесѣте, несѣтꙑнесѣтнесѣтъ, несѣтьнесѣтомъ, несѣтомьнесѣтꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
несѣтꙑнесѣтѣхъ, несѣтѣхьнесѣтанесѣтѹнесѣтоманесѣто
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
несѣтанесѣтѹнесѣтонесѣтанесѣтомь, несѣтомънесѣтѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
несѣтанесѣтъ, несѣтьнесѣтомъ, несѣтомьнесѣтанесѣтꙑнесѣтѣхъ, несѣтѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
несѣтѣнесѣтѹнесѣтоманесѣтанесѣтꙑ, несѣтѫнесѣтѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
несѣтѫ, несѣтѹнесѣтоѭ, несѣтоѫ, несѣтоѧ, несѣтоюнесѣтѣнесѣтꙑнесѣтъ, несѣтьнесѣтамъ, несѣтамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
несѣтꙑнесѣтамнесѣтахъ, несѣтахьнесѣтѣнесѣтѹнесѣтама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
несѣтꙑ, несѣтꙑ, несѣтонесѣтаго, несѣтаего, несѣтааго, несѣтаго, несѣтого, несѣтога, несѣтгонесѣтѹмѹ, несѣтѹемѹ, несѣтѹѹмѹ, несѣтѹмѹ, несѣтоомѹ, несѣтомѹ, несѣтоѹмѹ, несѣтмѹнесѣтꙑ, несѣтꙑ, несѣтонесѣтаго, несѣтаего, несѣтааго, несѣтаго, несѣтого, несѣтога, несѣтгонесѣтꙑмь, несѣтꙑмь, несѣтꙑмъ, несѣтꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
несѣтѣмь, несѣтѣемь, несѣтѣѣмь, несѣтѣамь, несѣтѣмь, несѣтѣмъ, несѣтѣемъ, несѣтѣѣмъ, несѣтѣамъ, несѣтѣмъ, несѣтомь, несѣтомънесѣтꙑ, несѣтꙑ, несѣтонесѣтнесѣтꙑхъ, несѣтꙑхъ, несѣтꙑхь, несѣтꙑхь, несѣтѣхъ, несѣтѣхьнесѣтꙑмъ, несѣтꙑмъ, несѣтꙑмь, несѣтꙑмь, несѣтѣмъ, несѣтѣмьнесѣтꙑѧ, несѣтꙑꙗ, несѣтꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
несѣтꙑм, несѣтꙑмнесѣтꙑхъ, несѣтꙑхъ, несѣтꙑхь, несѣтꙑхьнесѣтаꙗ, несѣтаа, несѣтаѣнесѣтѹю, несѣтоюнесѣтꙑма, несѣтꙑманесѣто, несѣтое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
несѣтаго, несѣтаего, несѣтааго, несѣтаго, несѣтого, несѣтога, несѣтгонесѣтѹмѹ, несѣтѹемѹ, несѣтѹѹмѹ, несѣтѹмѹ, несѣтоомѹ, несѣтомѹ, несѣтоѹмѹ, несѣтмѹнесѣто, несѣтоенесѣтаго, несѣтаего, несѣтааго, несѣтаго, несѣтого, несѣтога, несѣтгонесѣтꙑмь, несѣтꙑмь, несѣтꙑмъ, несѣтꙑмънесѣтѣмь, несѣтѣемь, несѣтѣѣмь, несѣтѣамь, несѣтѣмь, несѣтѣмъ, несѣтѣемъ, несѣтѣѣмъ, несѣтѣамъ, несѣтѣмъ, несѣтомь, несѣтомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
несѣто, несѣтоенесѣтаꙗ, несѣтаа, несѣтаѣ, несѣтаѧнесѣтꙑхъ, несѣтꙑхъ, несѣтꙑхь, несѣтꙑхь, несѣтѣхъ, несѣтѣхьнесѣтꙑмъ, несѣтꙑмъ, несѣтꙑмь, несѣтꙑмь, несѣтѣмъ, несѣтѣмьнесѣтаꙗ, несѣтаа, несѣтаѣ, несѣтаѧнесѣтꙑм, несѣтꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
несѣтꙑхъ, несѣтꙑхъ, несѣтꙑхь, несѣтꙑхьнесѣтѣнесѣтѹю, несѣтоюнесѣтꙑма, несѣтꙑманесѣтаꙗ, несѣтаа, несѣтаѣ, несѣтаѧнесѣтꙑѧ, несѣтꙑꙗ, несѣтѫѭ, несѣтꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
несѣтѣ, несѣтонесѣтѫѭ, несѣтѹю, несѣтоѭ, несѣтоюнесѣтѫѭ, несѣтоѫ, несѣтоѧ, несѣтоюнесѣтѣнесѣтꙑѧ, несѣтꙑꙗ, несѣтꙑенесѣтꙑхъ, несѣтꙑхъ, несѣтѣхъ, несѣтꙑхь, несѣтꙑхь, несѣтѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
несѣтꙑмъ, несѣтꙑмъ, несѣтѣмъ, несѣтꙑмь, несѣтꙑмь, несѣтѣмьнесѣтꙑѧ, несѣтꙑꙗ, несѣтꙑенесѣтꙑм, несѣтꙑмнесѣтꙑхъ, несѣтꙑхъ, несѣтꙑхь, несѣтꙑхьнесѣтѣнесѣтѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
несѣтꙑма, несѣтꙑманесѣтѣ, несѣтѣшнесѣтѣшанесѣтѣшѹ, несѣтѣшюнесѣтѣнесѣтѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
несѣтѣшемь, несѣтѣшемънесѣтѣшнесѣтѣнесѣтѣше, несѣтѣшнесѣтѣшь, несѣтѣшънесѣтѣшемъ, несѣтѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
несѣтѣшѧнесѣтѣшнесѣтѣшхъ, несѣтѣшхьнесѣтѣшанесѣтѣшѹ, несѣтѣшюнесѣтѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
несѣтѣе, несѣтѣ, несѣтѣшенесѣтѣшанесѣтѣшѹ, несѣтѣшюнесѣтѣе, несѣтѣ, несѣтѣшенесѣтѣшанесѣтѣшемь, несѣтѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
несѣтѣшнесѣтѣе, несѣтѣнесѣтѣша, несѣтѣшнесѣтѣшь, несѣтѣшънесѣтѣшемъ, несѣтѣшемьнесѣтѣша, несѣтѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
несѣтѣшнесѣтѣшхъ, несѣтѣшхьнесѣтѣшнесѣтѣшѹ, несѣтѣшюнесѣтѣшеманесѣтѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
несѣтѣшѧ, несѣтѣшѫ, несѣтѣшенесѣтѣшнесѣтѣшѫ, несѣтѣшѧ, несѣтѣшѹнесѣтѣшеѭ, несѣтѣшеѫ, несѣтѣшеѧ, несѣтѣшеюнесѣтѣшнесѣтѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
несѣтѣшѧ, несѣтѣшѫ, несѣтѣшенесѣтѣшь, несѣтѣшънесѣтѣшамъ, несѣтѣшамьнесѣтѣшѧ, несѣтѣше, несѣтѣшѫнесѣтѣшамнесѣтѣшахъ, несѣтѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
несѣтѣшнесѣтѣшѹ, несѣтѣшюнесѣтѣшаманесѣтѣ, несѣтѣшнесѣтѣшаго, несѣтѣшаего, несѣтѣшааго, несѣтѣшагонесѣтѣшѹмѹ, несѣтѣшѹемѹ, несѣтѣшѹѹмѹ, несѣтѣшѹмѹ, несѣтѣшюмѹ, несѣтѣшюемѹ, несѣтѣшюѹмѹ, несѣтѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
несѣтѣнесѣтѣшаго, несѣтѣшаего, несѣтѣшааго, несѣтѣшагонесѣтѣшмь, несѣтѣшмь, несѣтѣшмъ, несѣтѣшмънесѣтѣшмь, несѣтѣшмь, несѣтѣшмъ, несѣтѣшмънесѣтѣнесѣтѣше, несѣтѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
несѣтѣшхъ, несѣтѣшхъ, несѣтѣшхь, несѣтѣшхьнесѣтѣшмъ, несѣтѣшмъ, несѣтѣшмьнесѣтѣшѧѧ, несѣтѣшее, несѣтѣшѫѫнесѣтѣшм, несѣтѣшмнесѣтѣшхъ, несѣтѣшхъ, несѣтѣшхьнесѣтѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
несѣтѣшѹю, несѣтѣшююнесѣтѣшма, несѣтѣшманесѣтѣе, несѣтѣ, несѣтѣшее, несѣтѣшенесѣтѣшаго, несѣтѣшаего, несѣтѣшааго, несѣтѣшагонесѣтѣшѹмѹ, несѣтѣшѹемѹ, несѣтѣшѹѹмѹ, несѣтѣшѹмѹ, несѣтѣшюмѹ, несѣтѣшюемѹ, несѣтѣшюѹмѹ, несѣтѣшюмѹнесѣтѣе, несѣтѣ, несѣтѣшее, несѣтѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
несѣтѣшаго, несѣтѣшаего, несѣтѣшааго, несѣтѣшагонесѣтѣшмь, несѣтѣшмь, несѣтѣшмъ, несѣтѣшмънесѣтѣшмь, несѣтѣшмь, несѣтѣшмъ, несѣтѣшмънесѣтѣе, несѣтѣ, несѣтѣшее, несѣтѣшенесѣтѣшаꙗ, несѣтѣшаѣ, несѣтѣшаѧнесѣтѣшхъ, несѣтѣшхъ, несѣтѣшхь, несѣтѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
несѣтѣшмъ, несѣтѣшмъ, несѣтѣшмьнесѣтѣшаꙗ, несѣтѣшаѣ, несѣтѣшаѧнесѣтѣшм, несѣтѣшмнесѣтѣшхъ, несѣтѣшхъ, несѣтѣшхьнесѣтѣшнесѣтѣшѹю, несѣтѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
несѣтѣшма, несѣтѣшманесѣтѣшꙗ, несѣтѣшѣ, несѣтѣшаꙗнесѣтѣшѧѧ, несѣтѣшѧѩ, несѣтѣшѫѫ, несѣтѣшаѧ, несѣтѣшее, несѣтѣшеѥнесѣтѣшнесѣтѣшѫѫ, несѣтѣшѫѭ, несѣтѣшѧѧ, несѣтѣшѧѩ, несѣтѣшююнесѣтѣшѫѫ, несѣтѣшѫѭ, несѣтѣшѧѧ, несѣтѣшѧѩ, несѣтѣшюю, несѣтѣшеѭ, несѣтѣшеѫ, несѣтѣшеѧ, несѣтѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
несѣтѣшнесѣтѣшꙗ, несѣтѣшѣнесѣтѣшѧѧ, несѣтѣшѧѩ, несѣтѣшѫѫ, несѣтѣшаѧ, несѣтѣшее, несѣтѣшеѥнесѣтѣшхъ, несѣтѣшхъ, несѣтѣшхь, несѣтѣшхьнесѣтѣшмъ, несѣтѣшмъ, несѣтѣшмь, несѣтѣшмьнесѣтѣшѧѧ, несѣтѣшѧѩ, несѣтѣшѫѫ, несѣтѣшаѧ, несѣтѣшее, несѣтѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
несѣтѣшм, несѣтѣшмнесѣтѣшхъ, несѣтѣшхъ, несѣтѣшхь, несѣтѣшхьнесѣтѣшнесѣтѣшѹю, несѣтѣшююнесѣтѣшма, несѣтѣшма
несѣтъ -ꙑ прил Несят, незасят стоьнкъ пеатьлѣнъ. несѣта н҄ва. несаждена лоꙁа С 243.8 Изч С Гр ἄσπορος Нвб несят ОА