Исторически речник
нецѣсарѹмъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
нецѣсарѹмъ, нецѣсарѹмьнецѣсарѹманецѣсарѹмѹнецѣсарѹмъ, нецѣсарѹмьнецѣсарѹманецѣсарѹмомь, нецѣсарѹмомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
нецѣсарѹмѣнецѣсарѹме, нецѣсарѹмꙑнецѣсарѹмнецѣсарѹмъ, нецѣсарѹмьнецѣсарѹмомъ, нецѣсарѹмомьнецѣсарѹмꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
нецѣсарѹмꙑнецѣсарѹмѣхъ, нецѣсарѹмѣхьнецѣсарѹманецѣсарѹмѹнецѣсарѹмоманецѣсарѹмо
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
нецѣсарѹманецѣсарѹмѹнецѣсарѹмонецѣсарѹманецѣсарѹмомь, нецѣсарѹмомънецѣсарѹмѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
нецѣсарѹманецѣсарѹмъ, нецѣсарѹмьнецѣсарѹмомъ, нецѣсарѹмомьнецѣсарѹманецѣсарѹмꙑнецѣсарѹмѣхъ, нецѣсарѹмѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
нецѣсарѹмѣнецѣсарѹмѹнецѣсарѹмоманецѣсарѹманецѣсарѹмꙑ, нецѣсарѹмѫнецѣсарѹмѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
нецѣсарѹмѫ, нецѣсарѹмѹнецѣсарѹмоѭ, нецѣсарѹмоѫ, нецѣсарѹмоѧ, нецѣсарѹмоюнецѣсарѹмѣнецѣсарѹмꙑнецѣсарѹмъ, нецѣсарѹмьнецѣсарѹмамъ, нецѣсарѹмамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
нецѣсарѹмꙑнецѣсарѹмамнецѣсарѹмахъ, нецѣсарѹмахьнецѣсарѹмѣнецѣсарѹмѹнецѣсарѹмама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
нецѣсарѹмꙑ, нецѣсарѹмꙑ, нецѣсарѹмонецѣсарѹмаго, нецѣсарѹмаего, нецѣсарѹмааго, нецѣсарѹмаго, нецѣсарѹмого, нецѣсарѹмога, нецѣсарѹмгонецѣсарѹмѹмѹ, нецѣсарѹмѹемѹ, нецѣсарѹмѹѹмѹ, нецѣсарѹмѹмѹ, нецѣсарѹмоомѹ, нецѣсарѹмомѹ, нецѣсарѹмоѹмѹ, нецѣсарѹммѹнецѣсарѹмꙑ, нецѣсарѹмꙑ, нецѣсарѹмонецѣсарѹмаго, нецѣсарѹмаего, нецѣсарѹмааго, нецѣсарѹмаго, нецѣсарѹмого, нецѣсарѹмога, нецѣсарѹмгонецѣсарѹмꙑмь, нецѣсарѹмꙑмь, нецѣсарѹмꙑмъ, нецѣсарѹмꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
нецѣсарѹмѣмь, нецѣсарѹмѣемь, нецѣсарѹмѣѣмь, нецѣсарѹмѣамь, нецѣсарѹмѣмь, нецѣсарѹмѣмъ, нецѣсарѹмѣемъ, нецѣсарѹмѣѣмъ, нецѣсарѹмѣамъ, нецѣсарѹмѣмъ, нецѣсарѹмомь, нецѣсарѹмомънецѣсарѹмꙑ, нецѣсарѹмꙑ, нецѣсарѹмонецѣсарѹмнецѣсарѹмꙑхъ, нецѣсарѹмꙑхъ, нецѣсарѹмꙑхь, нецѣсарѹмꙑхь, нецѣсарѹмѣхъ, нецѣсарѹмѣхьнецѣсарѹмꙑмъ, нецѣсарѹмꙑмъ, нецѣсарѹмꙑмь, нецѣсарѹмꙑмь, нецѣсарѹмѣмъ, нецѣсарѹмѣмьнецѣсарѹмꙑѧ, нецѣсарѹмꙑꙗ, нецѣсарѹмꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
нецѣсарѹмꙑм, нецѣсарѹмꙑмнецѣсарѹмꙑхъ, нецѣсарѹмꙑхъ, нецѣсарѹмꙑхь, нецѣсарѹмꙑхьнецѣсарѹмаꙗ, нецѣсарѹмаа, нецѣсарѹмаѣнецѣсарѹмѹю, нецѣсарѹмоюнецѣсарѹмꙑма, нецѣсарѹмꙑманецѣсарѹмо, нецѣсарѹмое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
нецѣсарѹмаго, нецѣсарѹмаего, нецѣсарѹмааго, нецѣсарѹмаго, нецѣсарѹмого, нецѣсарѹмога, нецѣсарѹмгонецѣсарѹмѹмѹ, нецѣсарѹмѹемѹ, нецѣсарѹмѹѹмѹ, нецѣсарѹмѹмѹ, нецѣсарѹмоомѹ, нецѣсарѹмомѹ, нецѣсарѹмоѹмѹ, нецѣсарѹммѹнецѣсарѹмо, нецѣсарѹмоенецѣсарѹмаго, нецѣсарѹмаего, нецѣсарѹмааго, нецѣсарѹмаго, нецѣсарѹмого, нецѣсарѹмога, нецѣсарѹмгонецѣсарѹмꙑмь, нецѣсарѹмꙑмь, нецѣсарѹмꙑмъ, нецѣсарѹмꙑмънецѣсарѹмѣмь, нецѣсарѹмѣемь, нецѣсарѹмѣѣмь, нецѣсарѹмѣамь, нецѣсарѹмѣмь, нецѣсарѹмѣмъ, нецѣсарѹмѣемъ, нецѣсарѹмѣѣмъ, нецѣсарѹмѣамъ, нецѣсарѹмѣмъ, нецѣсарѹмомь, нецѣсарѹмомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
нецѣсарѹмо, нецѣсарѹмоенецѣсарѹмаꙗ, нецѣсарѹмаа, нецѣсарѹмаѣ, нецѣсарѹмаѧнецѣсарѹмꙑхъ, нецѣсарѹмꙑхъ, нецѣсарѹмꙑхь, нецѣсарѹмꙑхь, нецѣсарѹмѣхъ, нецѣсарѹмѣхьнецѣсарѹмꙑмъ, нецѣсарѹмꙑмъ, нецѣсарѹмꙑмь, нецѣсарѹмꙑмь, нецѣсарѹмѣмъ, нецѣсарѹмѣмьнецѣсарѹмаꙗ, нецѣсарѹмаа, нецѣсарѹмаѣ, нецѣсарѹмаѧнецѣсарѹмꙑм, нецѣсарѹмꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
нецѣсарѹмꙑхъ, нецѣсарѹмꙑхъ, нецѣсарѹмꙑхь, нецѣсарѹмꙑхьнецѣсарѹмѣнецѣсарѹмѹю, нецѣсарѹмоюнецѣсарѹмꙑма, нецѣсарѹмꙑманецѣсарѹмаꙗ, нецѣсарѹмаа, нецѣсарѹмаѣ, нецѣсарѹмаѧнецѣсарѹмꙑѧ, нецѣсарѹмꙑꙗ, нецѣсарѹмѫѭ, нецѣсарѹмꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
нецѣсарѹмѣ, нецѣсарѹмонецѣсарѹмѫѭ, нецѣсарѹмѹю, нецѣсарѹмоѭ, нецѣсарѹмоюнецѣсарѹмѫѭ, нецѣсарѹмоѫ, нецѣсарѹмоѧ, нецѣсарѹмоюнецѣсарѹмѣнецѣсарѹмꙑѧ, нецѣсарѹмꙑꙗ, нецѣсарѹмꙑенецѣсарѹмꙑхъ, нецѣсарѹмꙑхъ, нецѣсарѹмѣхъ, нецѣсарѹмꙑхь, нецѣсарѹмꙑхь, нецѣсарѹмѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
нецѣсарѹмꙑмъ, нецѣсарѹмꙑмъ, нецѣсарѹмѣмъ, нецѣсарѹмꙑмь, нецѣсарѹмꙑмь, нецѣсарѹмѣмьнецѣсарѹмꙑѧ, нецѣсарѹмꙑꙗ, нецѣсарѹмꙑенецѣсарѹмꙑм, нецѣсарѹмꙑмнецѣсарѹмꙑхъ, нецѣсарѹмꙑхъ, нецѣсарѹмꙑхь, нецѣсарѹмꙑхьнецѣсарѹмѣнецѣсарѹмѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
нецѣсарѹмꙑма, нецѣсарѹмꙑманецѣсарѹмѣ, нецѣсарѹмѣшнецѣсарѹмѣшанецѣсарѹмѣшѹ, нецѣсарѹмѣшюнецѣсарѹмѣнецѣсарѹмѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
нецѣсарѹмѣшемь, нецѣсарѹмѣшемънецѣсарѹмѣшнецѣсарѹмѣнецѣсарѹмѣше, нецѣсарѹмѣшнецѣсарѹмѣшь, нецѣсарѹмѣшънецѣсарѹмѣшемъ, нецѣсарѹмѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
нецѣсарѹмѣшѧнецѣсарѹмѣшнецѣсарѹмѣшхъ, нецѣсарѹмѣшхьнецѣсарѹмѣшанецѣсарѹмѣшѹ, нецѣсарѹмѣшюнецѣсарѹмѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
нецѣсарѹмѣе, нецѣсарѹмѣ, нецѣсарѹмѣшенецѣсарѹмѣшанецѣсарѹмѣшѹ, нецѣсарѹмѣшюнецѣсарѹмѣе, нецѣсарѹмѣ, нецѣсарѹмѣшенецѣсарѹмѣшанецѣсарѹмѣшемь, нецѣсарѹмѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
нецѣсарѹмѣшнецѣсарѹмѣе, нецѣсарѹмѣнецѣсарѹмѣша, нецѣсарѹмѣшнецѣсарѹмѣшь, нецѣсарѹмѣшънецѣсарѹмѣшемъ, нецѣсарѹмѣшемьнецѣсарѹмѣша, нецѣсарѹмѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
нецѣсарѹмѣшнецѣсарѹмѣшхъ, нецѣсарѹмѣшхьнецѣсарѹмѣшнецѣсарѹмѣшѹ, нецѣсарѹмѣшюнецѣсарѹмѣшеманецѣсарѹмѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
нецѣсарѹмѣшѧ, нецѣсарѹмѣшѫ, нецѣсарѹмѣшенецѣсарѹмѣшнецѣсарѹмѣшѫ, нецѣсарѹмѣшѧ, нецѣсарѹмѣшѹнецѣсарѹмѣшеѭ, нецѣсарѹмѣшеѫ, нецѣсарѹмѣшеѧ, нецѣсарѹмѣшеюнецѣсарѹмѣшнецѣсарѹмѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
нецѣсарѹмѣшѧ, нецѣсарѹмѣшѫ, нецѣсарѹмѣшенецѣсарѹмѣшь, нецѣсарѹмѣшънецѣсарѹмѣшамъ, нецѣсарѹмѣшамьнецѣсарѹмѣшѧ, нецѣсарѹмѣше, нецѣсарѹмѣшѫнецѣсарѹмѣшамнецѣсарѹмѣшахъ, нецѣсарѹмѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
нецѣсарѹмѣшнецѣсарѹмѣшѹ, нецѣсарѹмѣшюнецѣсарѹмѣшаманецѣсарѹмѣ, нецѣсарѹмѣшнецѣсарѹмѣшаго, нецѣсарѹмѣшаего, нецѣсарѹмѣшааго, нецѣсарѹмѣшагонецѣсарѹмѣшѹмѹ, нецѣсарѹмѣшѹемѹ, нецѣсарѹмѣшѹѹмѹ, нецѣсарѹмѣшѹмѹ, нецѣсарѹмѣшюмѹ, нецѣсарѹмѣшюемѹ, нецѣсарѹмѣшюѹмѹ, нецѣсарѹмѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
нецѣсарѹмѣнецѣсарѹмѣшаго, нецѣсарѹмѣшаего, нецѣсарѹмѣшааго, нецѣсарѹмѣшагонецѣсарѹмѣшмь, нецѣсарѹмѣшмь, нецѣсарѹмѣшмъ, нецѣсарѹмѣшмънецѣсарѹмѣшмь, нецѣсарѹмѣшмь, нецѣсарѹмѣшмъ, нецѣсарѹмѣшмънецѣсарѹмѣнецѣсарѹмѣше, нецѣсарѹмѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
нецѣсарѹмѣшхъ, нецѣсарѹмѣшхъ, нецѣсарѹмѣшхь, нецѣсарѹмѣшхьнецѣсарѹмѣшмъ, нецѣсарѹмѣшмъ, нецѣсарѹмѣшмьнецѣсарѹмѣшѧѧ, нецѣсарѹмѣшее, нецѣсарѹмѣшѫѫнецѣсарѹмѣшм, нецѣсарѹмѣшмнецѣсарѹмѣшхъ, нецѣсарѹмѣшхъ, нецѣсарѹмѣшхьнецѣсарѹмѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
нецѣсарѹмѣшѹю, нецѣсарѹмѣшююнецѣсарѹмѣшма, нецѣсарѹмѣшманецѣсарѹмѣе, нецѣсарѹмѣ, нецѣсарѹмѣшее, нецѣсарѹмѣшенецѣсарѹмѣшаго, нецѣсарѹмѣшаего, нецѣсарѹмѣшааго, нецѣсарѹмѣшагонецѣсарѹмѣшѹмѹ, нецѣсарѹмѣшѹемѹ, нецѣсарѹмѣшѹѹмѹ, нецѣсарѹмѣшѹмѹ, нецѣсарѹмѣшюмѹ, нецѣсарѹмѣшюемѹ, нецѣсарѹмѣшюѹмѹ, нецѣсарѹмѣшюмѹнецѣсарѹмѣе, нецѣсарѹмѣ, нецѣсарѹмѣшее, нецѣсарѹмѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
нецѣсарѹмѣшаго, нецѣсарѹмѣшаего, нецѣсарѹмѣшааго, нецѣсарѹмѣшагонецѣсарѹмѣшмь, нецѣсарѹмѣшмь, нецѣсарѹмѣшмъ, нецѣсарѹмѣшмънецѣсарѹмѣшмь, нецѣсарѹмѣшмь, нецѣсарѹмѣшмъ, нецѣсарѹмѣшмънецѣсарѹмѣе, нецѣсарѹмѣ, нецѣсарѹмѣшее, нецѣсарѹмѣшенецѣсарѹмѣшаꙗ, нецѣсарѹмѣшаѣ, нецѣсарѹмѣшаѧнецѣсарѹмѣшхъ, нецѣсарѹмѣшхъ, нецѣсарѹмѣшхь, нецѣсарѹмѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
нецѣсарѹмѣшмъ, нецѣсарѹмѣшмъ, нецѣсарѹмѣшмьнецѣсарѹмѣшаꙗ, нецѣсарѹмѣшаѣ, нецѣсарѹмѣшаѧнецѣсарѹмѣшм, нецѣсарѹмѣшмнецѣсарѹмѣшхъ, нецѣсарѹмѣшхъ, нецѣсарѹмѣшхьнецѣсарѹмѣшнецѣсарѹмѣшѹю, нецѣсарѹмѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
нецѣсарѹмѣшма, нецѣсарѹмѣшманецѣсарѹмѣшꙗ, нецѣсарѹмѣшѣ, нецѣсарѹмѣшаꙗнецѣсарѹмѣшѧѧ, нецѣсарѹмѣшѧѩ, нецѣсарѹмѣшѫѫ, нецѣсарѹмѣшаѧ, нецѣсарѹмѣшее, нецѣсарѹмѣшеѥнецѣсарѹмѣшнецѣсарѹмѣшѫѫ, нецѣсарѹмѣшѫѭ, нецѣсарѹмѣшѧѧ, нецѣсарѹмѣшѧѩ, нецѣсарѹмѣшююнецѣсарѹмѣшѫѫ, нецѣсарѹмѣшѫѭ, нецѣсарѹмѣшѧѧ, нецѣсарѹмѣшѧѩ, нецѣсарѹмѣшюю, нецѣсарѹмѣшеѭ, нецѣсарѹмѣшеѫ, нецѣсарѹмѣшеѧ, нецѣсарѹмѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
нецѣсарѹмѣшнецѣсарѹмѣшꙗ, нецѣсарѹмѣшѣнецѣсарѹмѣшѧѧ, нецѣсарѹмѣшѧѩ, нецѣсарѹмѣшѫѫ, нецѣсарѹмѣшаѧ, нецѣсарѹмѣшее, нецѣсарѹмѣшеѥнецѣсарѹмѣшхъ, нецѣсарѹмѣшхъ, нецѣсарѹмѣшхь, нецѣсарѹмѣшхьнецѣсарѹмѣшмъ, нецѣсарѹмѣшмъ, нецѣсарѹмѣшмь, нецѣсарѹмѣшмьнецѣсарѹмѣшѧѧ, нецѣсарѹмѣшѧѩ, нецѣсарѹмѣшѫѫ, нецѣсарѹмѣшаѧ, нецѣсарѹмѣшее, нецѣсарѹмѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
нецѣсарѹмѣшм, нецѣсарѹмѣшмнецѣсарѹмѣшхъ, нецѣсарѹмѣшхъ, нецѣсарѹмѣшхь, нецѣсарѹмѣшхьнецѣсарѹмѣшнецѣсарѹмѣшѹю, нецѣсарѹмѣшююнецѣсарѹмѣшма, нецѣсарѹмѣшма
нецѣсарѹмъ -ꙑ прил Неподчинен на цар; който е принуден да живее без цар, в робство, в зависимост цѣсара л хоштете вашего да распьнѫ. не мамꙑ цѣсарѣ раꙁвѣ к҄есара рѣшꙙ ... да лма же ѹбо отъврътосте сꙙ свого цѣсара. прѣбѫдѣте ѹбо нецѣсарѹм. работьнꙑ ꙗръмъ вѣьнꙑ влаꙙште С 435.26 С Калка от гр ἀβασίλευτος Нвб Ø