Исторически речник
навадт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
навадтнаваждѫ, наваждѹнавадшнавадтъ, навадть, навадтнавадмъ, навадмь, навадм, навадмонавадте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
навадѧтъ, навадѧть, навадѧтнавадвѣнавадтанавадтенаваднавад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
навадмъ, навадмь, навадмнавадтенавадвѣнавадтанавадхъ, навадхь, навадхнавад
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
наваднавадхомъ, навадхомь, навадхом, навадхмꙑнавадстенавадшѧ, навадшѫ, навадша, навадше, навадхѫнавадховѣнавадста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
навадстенаваждаахъ, наваждахъ, наважахъ, наваждаахь, наваждахь, наважахь, наваждаах, наваждах, наважахнаваждааше, наваждаше, наважашенаваждааше, наваждаше, наважашенаваждаахомъ, наваждахомъ, наважахомъ, наваждаахомь, наваждахомь, наважахомь, наваждаахом, наваждахом, наважахомнаваждаашете, наваждашете, наважашете, наваждаасте, наваждасте, наважасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
наваждаахѫ, наваждахѫ, наважахѫ, наваждаахѹ, наваждахѹ, наважахѹнаваждааховѣ, наваждаховѣ, наважаховѣнаваждаашета, наваждашета, наважашета, наваждааста, наваждаста, наважастанаваждаашете, наваждашете, наважашете, наваждаасте, наваждасте, наважасте
навадт -наваждѫ -навадш св Подуча, подбудя она же наваждена матерѭ своеѭ. даждь м рее сьде. на мсѣ главѫ оана крсттелѣ М Мт 14.8 З архереі же  старьц навадш народꙑ. да спростъ варавѫ. іса же погѹбтъ СК Мт 27.20 навадт на [кого] καταμαρτυρέω, ἐνδιαβάλλω [вар. διαβάλλω] Наклеветя, оклеветя, набедя някого нꙑнꙗ отъкрꙑваѭтъ младѫ  добрѫ. да насꙑтꙙтъ сꙙ добротꙑ ѧ.  въ лъжѫ навадꙙтъ на н҄ѫ нꙑнꙗ ѹбо. гладъ не хлꙙбьнꙑ. н жꙙжда водънаꙗ С 135.5—6 нѣкотор прстѫпвъше кꙿ н҄емѹ. навадшꙙ на праведнка дометꙗ С 215.9—10 Изч М З СК С Гр προβιβάζω πείϑω Нвб навадя ’наклеветя’ диал НГер ЕтМл ДА