Исторически речник
нꙑнѣ  
нꙑнѣ нареч Сега, понастоящем ꙇнꙑ спсе себе л не можетъ спст. аште цсрь ꙁдлвъ естъ. да сълѣꙁетъ нꙑнѣ съ крста. ꙇ вѣрѫ мемъ емѹ М Мт 27.42 З,А. Срв. Мк 15.32 З,А, СК; СЕ 50b 9 нꙑнѣ же штете мене ѹбт. лка же стнѫ вамъ глхъ. ѭже слꙑшахъ отъ ба М Йо 8.40 З А еще мъного мамъ глат вамъ. нъ не можете ност нꙑнѣ М Йо 16.12 З А СК братѣ. ннѣ блжне (...) спсене. л егда вѣр(ова)хомъ Е 5а 12 въ неже стамна ꙁлата. мѧщ маннѫ.  жеꙁлъ аронъ. проꙃѧбъше  скржал ꙁавѣта ... ѡ нхъже нѣстъ ннѣ глатї Е 29а 10 страсті раді ніштіхъ.  въꙁдъханьѣ ѹбогꙑхъ. нънѣ (погр. вм. нꙑнѣ, Север., с. 12, бел. под линия) воскръснѫ глетъ гъ СП 11.6 се нꙑнѣ блствіте гѣ. вьс раб гні СП 133.1 ав нꙑнѣ мⷧсть твоѭ. на рабѣ твоемь семь. страждѭщмь отъ недѫга СЕ 25а 6 нꙑнѣ же мꙑ молмъ ба вꙿсемогѫщааго. посълавъшааго тѧ СЕ 33а 9 прѣстаа брце помлѹ. ꙇ сп раба бжѣ сего. нꙑнѣ  прсно  вь вѣкꙑ СЕ 36b 15 къде нꙑнѣ сѫтъ. въерашънѧѩ млъвꙑ  гласі. і говорі. бꙑваѭштеі на ха К 12b 9 слаⷡ҇. дръжава. ъсть. нъⷩ҇і. ꙇ прⷭ҇ꙇ.ꙇ въ вѣⷦ вѣⷦ амнь К 9b 30  вьс наслаждаѭште сꙙ ѹдесъ. славꙙтъ отꙿца  сна  стааго дха. нꙑн҄ѣ  прсно  вь вѣкꙑ вѣкомъ ам С 23.25—26 онъ же отврꙿꙁъ ѹста своꙗ  рее тако ... нꙑн҄ꙗ ѹбо д  се сповѣждь мъ С 59.10 анѳупатъ рее къ стѹѹмѹ. вѣрѹш л понѣ нꙑн҄ѣ кодрате богомъ С 103.29—30  нꙑнꙗ господ даждъ намъ тръпѣн С 260.19 аꙁъ же нꙑнꙗ ꙁаклнаѭ вꙑ богомъ жвꙑмъ С 264.12 бѣ пасха ждовъска нъгда. нъ раꙁор сꙙ нꙑнꙗ.  прде пасха дѹховънаꙗ С 419.12 В този момент, токущо. се кьнѧꙁъ въшедъ кланѣше сѧ емѹ глѧ. ѣко дъшт моѣ нꙑнѣ ѹмьрѣтъ М Мт 9.18 СК гла мъ с. прнесѣте отъ рꙑбъ ѩже ѩсте нꙑнѣ М Йо 21.10 З А СК  досел крꙙтъ къ богѹ. оть н҄его мьштенꙗ аѭште. нъ  нꙑнꙗ онꙑ кръв прложвъ. беꙁъ внꙑ правьдвааго крьвь пролꙗт хотꙙ С 387.11 доселѣ нꙑнѣ μέχρι τοῦ νῦν И досега, до ден днешен  досел нꙑнꙗ прѣбꙑваатъ страхъ стааго конона въ вьсе то странѣ С 40.4 М З А СК Б О Н Е СП СЕ К С Р Г Гр νῦν νυνί τοίνυν τανῦν ἄρτι ἀρτίως πρὸς τὸ παρόν ἐν τῷ τέως δέ нꙑнꙗ Нвб нине остар диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА ниня остар диал ВА