Исторически речник
находт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
находтнахождѫ, нахождѹнаходшнаходтъ, находть, находтнаходмъ, находмь, находм, находмонаходте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
находѧтъ, находѧть, находѧтнаходвѣнаходтанаходтенаходнаход
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
находмъ, находмь, находмнаходтенаходвѣнаходтанаходхъ, находхь, находхнаход
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
находнаходхомъ, находхомь, находхом, находхмꙑнаходстенаходшѧ, находшѫ, находша, находше, находхѫнахоховѣнаходста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
находстенахождаахъ, нахождахъ, находѣахъ, находѣхъ, нахожахъ, находѧхъ, нахождаахь, нахождахь, находѣахь, находѣхь, нахожахь, находѧхь, нахождаах, нахождах, находѣах, находѣх, нахожах, находѧхнахождааше, нахождаше, находѣаше, находѣше, нахожаше, находѧшенахождааше, нахождаше, находѣаше, находѣше, нахожаше, находѧшенахождаахомъ, нахождахомъ, находѣахомъ, находѣхомъ, нахожахомъ, находѧхомъ, нахождаахомь, нахождахомь, находѣахомь, находѣхомь, нахожахомь, находѧхомь, нахождаахом, нахождахом, находѣахом, находѣхом, нахожахом, находѧхомнахождаашете, нахождашете, находѣашете, находѣшете, нахожашете, нахождаасте, нахождасте, находѣасте, находѣсте, нахожасте, находѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
нахождаахѫ, нахождахѫ, находѣахѫ, находѣхѫ, нахожахѫ, нахождаахѹ, нахождахѹ, находѣахѹ, находѣхѹ, нахожахѹ, находѧхѹнахождааховѣ, нахождаховѣ, находѣаховѣ, находѣховѣ, нахожаховѣ, находѧховѣнахождаашета, нахождашета, находѣашета, находѣшета, нахожашета, нахождааста, нахождаста, находѣаста, находѣста, нахожаста, находѧстанахождаашете, нахождашете, находѣашете, находѣшете, нахожашете, нахождаасте, нахождасте, находѣасте, находѣсте, нахожасте, находѧсте
находт -нахождѫ -находш св За беда, нещастие — дойда, настъпя внезапно, налетя, връхлетя ꙙда молте сꙙ къ богѹ. да ꙁбавтъ прѣдѣлꙑ сѧ отъ находꙙштхъ бѣдъ С 569.19 можетъ л ловѣкъ мꙑ пшенцѫ ... дъждѹ же  тѫамъ  громѹ.  мльнꙗмъ находꙙштемъ. не въꙁьмъшѹ отъ пшенцꙙ ...  сѣавъ С 266.3—4 въстѫпатъ болѣꙁн въностъ. по малѹ съмрьт находꙙшт мраꙁомъ С 89.30 Изч С Гр πρόσειμι Нвб Срв нахождам, нахожвам Дюв ЕтМл находвам се, находувам се НГер