Исторически речник
нꙁъложт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
нꙁъложтнꙁъложѫ, нꙁъложѹнꙁъложшнꙁъложтъ, нꙁъложть, нꙁъложтнꙁъложмъ, нꙁъложмь, нꙁъложм, нꙁъложмонꙁъложте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
нꙁъложѧтъ, нꙁъложѧть, нꙁъложѧтнꙁъложвѣнꙁъложтанꙁъложтенꙁъложнꙁълож
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
нꙁъложмъ, нꙁъложмь, нꙁъложмнꙁъложтенꙁъложвѣнꙁъложтанꙁъложхъ, нꙁъложхь, нꙁъложхнꙁълож
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
нꙁъложнꙁъложхомъ, нꙁъложхомь, нꙁъложхом, нꙁъложхмꙑнꙁъложстенꙁъложшѧ, нꙁъложшѫ, нꙁъложша, нꙁъложше, нꙁъложхѫнꙁъложховѣнꙁъложста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
нꙁъложстенꙁъложаахъ, нꙁъложахъ, нꙁъложаахь, нꙁъложахь, нꙁъложаах, нꙁъложахнꙁъложааше, нꙁъложашенꙁъложааше, нꙁъложашенꙁъложаахомъ, нꙁъложахомъ, нꙁъложаахомь, нꙁъложахомь, нꙁъложаахом, нꙁъложахомнꙁъложаашете, нꙁъложашете, нꙁъложаасте, нꙁъложасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
нꙁъложаахѫ, нꙁъложахѫ, нꙁъложаахѹ, нꙁъложахѹнꙁъложааховѣ, нꙁъложаховѣнꙁъложаашета, нꙁъложашета, нꙁъложааста, нꙁъложастанꙁъложаашете, нꙁъложашете, нꙁъложаасте, нꙁъложасте
нꙁъложт -нꙁъложѫ -нꙁъложш св 1. Хвърля, захвърля някого или нещо [образно]  въꙁдвіже рѫкѫ своѭ на нѩ. ніꙁъложті ѩ въ пѹстꙑні.  нꙁъложіті сѣмѩ іхъ въ ѩꙁꙑцѣхъ.  растоіті ѩ въ странꙑ СП 105.27 2. Отнема от някого властта, силата, почетното място, което заема; сваля, низвергна нꙁъложт слънꙑѩ съ прѣстолъ. ꙇ въꙁнесе съмѣренꙑѩ М Лк 1.52 З дръжавѫ ꙁаконнѫѫ. црстве бжемъ мано (..)мше ревнтеле правъ(...)рѣ бсте(е) съ евтѹ(...)ра нꙁъложъше (...)осте оцъ лкъ бгод(..) е Е 5а 6—7 ѡбае ꙁа льштеніѣ іхъ положілъ імъ есі ꙁъла. нꙁъложілъ ѩ есі вънегда раꙁгъдѣшѩ СП 7.18 Изч М З Е СП Гр καϑαιρέω καταβάλλω ніꙁъложіті нꙁъложіт Нвб низложа остар ВА