Исторически речник
нарьпат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
нарьпат сѧнарѣплѭ, нарьпаѭ, нарьпаѫ, нарѣплѧ, нарьпаѧ, нарѣплю, нарьпаюнарѣплш, нарьпаш, нарьпаешнарѣплтъ, нарьпатъ, нарьпаетъ, нарѣплть, нарьпать, нарьпаеть, нарѣплт, нарьпат, нарьпаетнарѣплмъ, нарьпамъ, нарьпаемъ, нарѣплмь, нарьпамь, нарьпаемь, нарѣплм, нарьпам, нарьпаемнарѣплте, нарьпате, нарьпаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
нарѣплѭтъ, нарьпаѭтъ, нарьпаѫтъ, нарѣплѧтъ, нарьпаѧтъ, нарѣплютъ, нарьпаютъ, нарѣплѭть, нарьпаѭть, нарьпаѫть, нарѣплѧть, нарьпаѧть, нарѣплють, нарьпають, нарѣплѭт, нарьпаѭт, нарьпаѫт, нарѣплѧт, нарьпаѧт, нарѣплют, нарьпаютнарѣплвѣ, нарьпавѣ, нарьпаевѣнарѣплта, нарьпата, нарьпаетанарѣплте, нарьпате, нарьпаетенарѣпл, нарьпанарѣпл, нарьпа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
нарѣплмъ, нарѣплѣмъ, нарѣплꙗмъ, нарьпамъ, нарѣплмь, нарѣплѣмь, нарѣплꙗмь, нарьпамь, нарѣплм, нарѣплѣм, нарѣплꙗм, нарьпамнарѣплте, нарѣплѣте, нарѣплꙗте, нарьпатенарѣплвѣ, нарѣплѣвѣ, нарѣплꙗвѣ, нарьпавѣнарѣплта, нарѣплѣта, нарѣплꙗта, нарьпатанарьпахъ, нарьпахь, нарьпахнарьпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
нарьпанарьпахомъ, нарьпахомь, нарьпахом, нарьпахмꙑнарьпастенарьпашѧ, нарьпашѫ, нарьпаша, нарьпаше, нарьпахѫнарьпаховѣнарьпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
нарьпастенарьпаахъ, нарьпахъ, нарьпаахь, нарьпахь, нарьпаах, нарьпахнарьпааше, нарьпашенарьпааше, нарьпашенарьпаахомъ, нарьпахомъ, нарьпаахомь, нарьпахомь, нарьпаахом, нарьпахомнарьпаашете, нарьпашете, нарьпаасте, нарьпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
нарьпаахѫ, нарьпахѫ, нарьпаахѹ, нарьпахѹнарьпааховѣ, нарьпаховѣнарьпаашета, нарьпашета, нарьпааста, нарьпастанарьпаашете, нарьпашете, нарьпаасте, нарьпасте
нарьпат сѧ -нарьпаѭ сѧ -нарьпаш сѧ св Почерпя от някакъв източник, нагреба до насита [образно] наръпамъ сꙙ ѹбо  мꙑ сь нм съ горꙑ  небесънааго богатъства. несꙑтам паꙁѹхам С 327.8 Изч С Гр ἀντλέω Нвб начерпвам НГер ЕтМл АР БТР начръпвам, начерпувам НГер нацръпвам НГер Дюв начерпя ОА ВА НГер