Исторически речник
нѹждьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
нѹждьнкъ, нѹждьнкь, нѹждънкъ, нѹждънкь, нѹжднкъ, нѹжднкьнѹждьнка, нѹждънка, нѹжднканѹждьнкѹ, нѹждънкѹ, нѹжднкѹнѹждьнкъ, нѹждьнкь, нѹждънкъ, нѹждънкь, нѹжднкъ, нѹжднкьнѹждьнка, нѹждънка, нѹжднканѹждьнкомь, нѹждьнкомъ, нѹждънкомь, нѹждънкомъ, нѹжднкомь, нѹжднкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
нѹждьнцѣ, нѹждънцѣ, нѹжднцѣнѹждьне, нѹждъне, нѹждненѹждьнц, нѹждънц, нѹжднцнѹждьнкъ, нѹждьнкь, нѹждънкъ, нѹждънкь, нѹжднкъ, нѹжднкьнѹждьнкомъ, нѹждьнкомь, нѹждънкомъ, нѹждънкомь, нѹжднкомъ, нѹжднкомьнѹждьнкꙑ, нѹждънкꙑ, нѹжднкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
нѹждьнкꙑ, нѹждънкꙑ, нѹжднкꙑнѹждьнцѣхъ, нѹждьнцѣхь, нѹждънцѣхъ, нѹждънцѣхь, нѹжднцѣхъ, нѹжднцѣхьнѹждьнка, нѹждънка, нѹжднканѹждьнкѹ, нѹждънкѹ, нѹжднкѹнѹждьнкома, нѹждънкома, нѹжднкома
нѹждьнкъ м Насилник ѡтъ дьн же оана кръсттелѣ до селѣ. цсрстве (небеское) нѫдтъ сѧ. ꙇ нѫждьнц в(ъсхꙑ)таѭтъ е М Мт 11.12 З,А, СК. Срв. СЕ 69b 15 Изч М З А СК СЕ Гр βιαστής нѫждънкъ Нвб нуждник ВА