Исторически речник
насѣлꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
насѣлꙗтнасѣлꙗѭ, насѣлѣѭ, насѣлꙗѫ, насѣлѣѫ, насѣлꙗѧ, насѣлѣѧ, насѣлꙗю, насѣлѣю, насѣлѧю, насѣлаѫ, насѣлаѧнасѣлꙗш, насѣлꙗеш, насѣлѣш, насѣлѣеш, насѣлѣаш, насѣлѧеш, насѣлаешнасѣлꙗтъ, насѣлꙗетъ, насѣлѣтъ, насѣлѣетъ, насѣлѣатъ, насѣлꙗть, насѣлꙗеть, насѣлѣть, насѣлѣеть, насѣлѣать, насѣлꙗт, насѣлꙗет, насѣлѣт, насѣлѣет, насѣлѣат, насѣлѧетъ, насѣлѧеть, насѣлѧет, насѣлаетъ, насѣлаеть, насѣлаетнасѣлꙗмъ, насѣлꙗемъ, насѣлѣмъ, насѣлѣемъ, насѣлѣамъ, насѣлꙗмь, насѣлꙗемь, насѣлѣмь, насѣлѣемь, насѣлѣамь, насѣлꙗм, насѣлꙗем, насѣлѣм, насѣлѣем, насѣлѣам, насѣлꙗмо, насѣлꙗемо, насѣлѣмо, насѣлѣемо, насѣлѣамо, насѣлѧемъ, насѣлѧемь, насѣлѧем, насѣлаемъ, насѣлаемь, насѣлаем, насѣлаемонасѣлꙗте, насѣлꙗете, насѣлѣте, насѣлѣете, насѣлѣате, насѣлѧете, насѣлаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
насѣлꙗѭтъ, насѣлѣѭтъ, насѣлѣѫтъ, насѣлꙗѫтъ, насѣлѣѧтъ, насѣлꙗѧтъ, насѣлѣютъ, насѣлꙗютъ, насѣлꙗѭть, насѣлѣѭть, насѣлѣѫть, насѣлꙗѫть, насѣлѣѧть, насѣлꙗѧть, насѣлѣють, насѣлꙗють, насѣлꙗѭт, насѣлѣѭт, насѣлѣѫт, насѣлꙗѫт, насѣлѣѧт, насѣлꙗѧт, насѣлѣют, насѣлꙗют, насѣлѧютъ, насѣлѧють, насѣлѧют, насѣлаѫтъ, насѣлаѧтъ, насѣлаѫть, насѣлаѧть, насѣлаѫт, насѣлаѧтнасѣлꙗвѣ, насѣлꙗевѣ, насѣлѣвѣ, насѣлѣевѣ, насѣлѣавѣ, насѣлѧевѣнасѣлꙗта, насѣлꙗета, насѣлѣта, насѣлѣета, насѣлѣата, насѣлѧетанасѣлꙗте, насѣлꙗете, насѣлѣте, насѣлѣете, насѣлѣате, насѣлѧетенасѣлꙗ, насѣлѣ, насѣлѧ, насѣланасѣлꙗ, насѣлѣ, насѣлѧ, насѣла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
насѣлꙗмъ, насѣлѣмъ, насѣлꙗмь, насѣлѣмь, насѣлꙗм, насѣлѣм, насѣлѧмъ, насѣлѧмь, насѣлѧм, насѣламъ, насѣламь, насѣламнасѣлꙗте, насѣлѣте, насѣлѧте, насѣлатенасѣлꙗвѣ, насѣлѣвѣ, насѣлѧвѣ, насѣлавѣнасѣлꙗта, насѣлѣта, насѣлѧта, насѣлатанасѣлꙗхъ, насѣлѣхъ, насѣлꙗхь, насѣлѣхь, насѣлꙗх, насѣлѣх, насѣлѧхъ, насѣлѧхь, насѣлѧх, насѣлахъ, насѣлахь, насѣлахнасѣлꙗ, насѣлѣ, насѣлѧ, насѣла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
насѣлꙗ, насѣлѣ, насѣлѧ, насѣланасѣлꙗхомъ, насѣлѣхомъ, насѣлꙗхомь, насѣлѣхомь, насѣлꙗхом, насѣлѣхом, насѣлꙗхмꙑ, насѣлѣхмꙑ, насѣлѧхомъ, насѣлѧхомь, насѣлѧхом, насѣлахомъ, насѣлахомь, насѣлахом, насѣлахмꙑнасѣлꙗсте, насѣлѣсте, насѣлѧсте, насѣластенасѣлꙗшѧ, насѣлашѧ, насѣлѣшѧ, насѣлꙗшѫ, насѣлашѫ, насѣлѣшѫ, насѣлꙗша, насѣлѣша, насѣлꙗше, насѣлаше, насѣлѣше, насѣлꙗхѫ, насѣлѣхѫ, насѣлахѫ, насѣлѧшанасѣлꙗховѣ, насѣлѣховѣ, насѣлѧховѣ, насѣлаховѣнасѣлꙗста, насѣлѣста, насѣлѧста, насѣласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
насѣлꙗсте, насѣлѣсте, насѣлѧсте, насѣластенасѣлꙗахъ, насѣлꙗхъ, насѣлꙗах, насѣлаахъ, насѣлахъ, насѣлаахь, насѣлахь, насѣлꙗхь, насѣлꙗх, насѣлаах, насѣлѧхъ, насѣлѧхь, насѣлѧхнасѣлꙗаше, насѣлꙗше, насѣлааше, насѣлаше, насѣлѧшенасѣлꙗаше, насѣлꙗше, насѣлааше, насѣлаше, насѣлѧшенасѣлꙗахомъ, насѣлꙗхомъ, насѣлаахомъ, насѣлахомъ, насѣлꙗахомь, насѣлꙗхомь, насѣлаахомь, насѣлахомь, насѣлꙗахом, насѣлꙗхом, насѣлаахом, насѣлахом, насѣлѧхомъ, насѣлѧхомь, насѣлѧхомнасѣлꙗашете, насѣлꙗшете, насѣлꙗасте, насѣлꙗсте, насѣлаашете, насѣлашете, насѣлаасте, насѣласте, насѣлѧшете, насѣлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
насѣлꙗахѫ, насѣлꙗхѫ, насѣлꙗахѹ, насѣлꙗхѹ, насѣлаахѫ, насѣлахѫ, насѣлаахѹ, насѣлахѹ, насѣлѧхѹнасѣлꙗаховѣ, насѣлꙗховѣ, насѣлааховѣ, насѣлаховѣ, насѣлѧховѣнасѣлꙗашета, насѣлꙗшета, насѣлꙗаста, насѣлꙗста, насѣлѧшета, насѣлѧста, насѣлаашета, насѣлашета, насѣлааста, насѣластанасѣлꙗашете, насѣлꙗшете, насѣлꙗасте, насѣлꙗсте, насѣлѧшете, насѣлѧсте, насѣлаашете, насѣлашете, насѣлаасте, насѣласте
насѣлꙗт -насѣлꙗѭ -насѣлꙗш несв Създавам [образно] гь потопъ насѣлѣ(е)тъ  сѣдітъ гь цръ вь вѣкъ СП 28.10 Изч СП Гр κατοικίζω Нвб Срв населявам, населвам, населя ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА