Исторически речник
непьщеват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
непьщеватнепьщѹѭ, непьщѹѫ, непьщѹѧ, непьщѹю, непьщюѭ, непьщюѫ, непьщюѧ, непьщююнепьщѹш, непьщѹеш, непьщюш, непьщюеш, непьщѹѹш, непьщююшнепьщѹтъ, непьщѹетъ, непьщѹть, непьщѹеть, непьщѹт, непьщѹет, непьщютъ, непьщюетъ, непьщють, непьщюеть, непьщют, непьщюет, непьщѹѹтъ, непьщюютъ, непьщѹѹть, непьщюють, непьщѹѹт, непьщюютнепьщѹмъ, непьщѹемъ, непьщѹмь, непьщѹемь, непьщѹм, непьщѹем, непьщѹмо, непьщѹемо, непьщюмъ, непьщюемъ, непьщюмь, непьщюемь, непьщюм, непьщюем, непьщюмо, непьщюемо, непьщѹѹмъ, непьщююмъ, непьщѹѹмь, непьщююмь, непьщѹѹм, непьщююм, непьщѹѹмо, непьщююмонепьщѹте, непьщѹете, непьщюте, непьщюете, непьщѹѹте, непьщююте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
непьщѹѭтъ, непьщѹѫтъ, непьщѹѧтъ, непьщѹютъ, непьщѹѭть, непьщѹѫть, непьщѹѧть, непьщѹють, непьщѹѭт, непьщѹѫт, непьщѹѧт, непьщѹют, непьщюѭтъ, непьщюѫтъ, непьщюѧтъ, непьщюютъ, непьщюѭть, непьщюѫть, непьщюѧть, непьщюють, непьщюѭт, непьщюѫт, непьщюѧт, непьщюютнепьщѹвѣ, непьщѹевѣ, непьщювѣ, непьщюевѣ, непьщѹѹвѣ, непьщюювѣнепьщѹта, непьщѹета, непьщюта, непьщюета, непьщѹѹта, непьщюютанепьщѹте, непьщѹете, непьщюте, непьщюете, непьщѹѹте, непьщюютенепьщѹ, непьщюнепьщѹ, непьщю
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
непьщѹмъ, непьщѹмь, непьщюмъ, непьщюмь, непьщѹм, непьщюмнепьщѹте, непьщютенепьщѹвѣ, непьщювѣнепьщѹта, непьщютанепьщевахъ, непьщевахь, непьщевахнепьщева
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
непьщеванепьщевахомъ, непьщевахомь, непьщевахом, непьщевахмꙑнепьщевастенепьщевашѧ, непьщевашѫ, непьщеваше, непьщеваша, непьщевахѫнепьщеваховѣнепьщеваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
непьщевастенепьщеваахъ, непьщевахъ, непьщеваахь, непьщевахь, непьщеваах, непьщевахнепьщевааше, непьщевашенепьщевааше, непьщевашенепьщеваахомъ, непьщевахомъ, непьщеваахомь, непьщевахомь, непьщеваахом, непьщевахомнепьщеваашете, непьщевашете, непьщеваасте, непьщевасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
непьщеваахѫ, непьщевахѫ, непьщеваахѹ, непьщевахѹнепьщевааховѣ, непьщеваховѣнепьщеваашета, непьщевашета, непьщевааста, непьщевастанепьщеваашете, непьщевашете, непьщеваасте, непьщевасте
непьщеват -непьщѹѭ -непьщѹш несв 1. Мисля, предполагам, не се съмнявам, смятам, считам отъвѣштавъ же смонъ рее. непьштюѭ ѣко емѹже вѧште отъда. онъ же рее емѹ. правѣ сѫдлъ ес М Лк 7.43 З А СК въскѫѭ непьщюете горѫ ѹсꙑренѫ. гора ѭже благоволі бъ жіті вь неі. бо гь вьселтъ сѩ до коньца СП 67.17 ѣште глхъ повѣмъ тако. се родѹ сновъ твоіхъ іскѹсіхъ емѹже обѣштахъ сѩ. і непьштевахъ раꙁѹмѣті СП 72.16 ѡтъїм поношене мое еже непъштевахъ. ѣко пов.лѣнѣ (!) твоѣ блага СП 118.39 прѣстѫпьнкꙑ непъштевахъ вьсѩ грѣшьнъїѩ ꙁемлї. сего рад вьꙁлюбхъ съвѣдѣнѣ твоѣ СП 118.119 Опасявам се. брате. непъщѹем(ъ) о васⷭ҇ въꙁлюбен. люъша прдръжѧще сѧ спсенѣ. аще  тако гл(ем)ъ Е 10б 3 2. Мисля, смятам някого за някакъв съ нмь бѣахѫ ѹенц его. ꙇ въпрос ѩ глѧ. кого мѧ непьштюѭтъ народ бꙑт М Лк 9.18 З он же вдѣвъше  по морю ходѧштъ. непьштевашѧ прꙁракъ бꙑт. ꙇ въꙁъвашѧ М Мк 6.49 З болъшее богатъство непъщевавъ. ег(.)пътъскхъ (съ)кровщъ. поношенїе хво ... аще бо на въꙁмъꙁде Е 7б 12—13 бже нашъ. ꙁаповѣдавꙑ... несоже скврънъна л неста. непьщеват сътворенꙑхъ тобоѭ. на пщѭ комъ СЕ 22b 10 н влъка овьцѫ мьнѣвъше ѹꙗден бѫдемъ. н ангела благотворва дьꙗвола непъщевавъше пожрът бѫдемъ Х II Ва 13 М З А СК Е СП СЕ К Х Гр ὑπολαμβάνω ὑποπτεύω νομίζω δοκέω πείϑομαι ἡγέομαι λογίζομαι λέγω непъщеват непьштеват непъштеват Нвб Ø