Исторически речник
непокорт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
непокорт сѧнепокорѭ, непокорѧ, непокорюнепокоршнепокортъ, непокорть, непокортнепокормъ, непокормь, непокорм, непокормонепокорте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
непокорѧтъ, непокорѧть, непокорѧтнепокорвѣнепокортанепокортенепокорнепокор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
непокормъ, непокормь, непокормнепокортенепокорвѣнепокортанепокорхъ, непокорхь, непокорхнепокор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
непокорнепокорхомъ, непокорхомь, непокорхом, непокорхмꙑнепокорстенепокоршѧ, непокоршѫ, непокорша, непокорше, непокорхѫнепокорховѣнепокорста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
непокорстенепокорꙗахъ, непокорѣахъ, непокораахъ, непокорѣхъ, непокорꙗхъ, непокорѧахъ, непокорѧхъ, непокорꙗахь, непокорѣахь, непокораахь, непокорѣхь, непокорꙗхь, непокорѧахь, непокорѧхь, непокорꙗах, непокорѣах, непокораах, непокорѣх, непокорꙗх, непокорѧах, непокорѧхнепокорꙗаше, непокорѣаше, непокорааше, непокорѣше, непокорꙗше, непокорѧаше, непокорѧшенепокорꙗаше, непокорѣаше, непокорааше, непокорѣше, непокорꙗше, непокорѧаше, непокорѧшенепокорꙗахомъ, непокорѣахомъ, непокораахомъ, непокорѣхомъ, непокорꙗхомъ, непокорѧахомъ, непокорѧхомъ, непокорꙗахомь, непокорѣахомь, непокораахомь, непокорѣхомь, непокорꙗхомь, непокорѧахомь, непокорѧхомь, непокорꙗахом, непокорѣахом, непокораахом, непокорѣхом, непокорꙗхом, непокорѧахом, непокорѧхомнепокорꙗашете, непокорѣашете, непокораашете, непокорѣшете, непокорꙗшете, непокорꙗасте, непокорѣасте, непокораасте, непокорѣсте, непокорꙗсте, непокорѧасте, непокорѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
непокорꙗахѫ, непокорѣахѫ, непокораахѫ, непокорѣхѫ, непокорꙗхѫ, непокорꙗахѹ, непокорѣахѹ, непокораахѹ, непокорѣхѹ, непокорꙗхѹ, непокорѧахѹ, непокорѧхѹнепокорꙗаховѣ, непокорѣаховѣ, непокорааховѣ, непокорѣховѣ, непокорꙗховѣ, непокорѧаховѣ, непокорѧховѣнепокорꙗашета, непокорѣашета, непокораашета, непокорѣшета, непокорꙗшета, непокорꙗаста, непокорѣаста, непокорааста, непокорѣста, непокорꙗста, непокорѧаста, непокорѧстанепокорꙗашете, непокорѣашете, непокораашете, непокорѣшете, непокорꙗшете, непокорꙗасте, непокорѣасте, непокораасте, непокорѣсте, непокорꙗсте, непокорѧасте, непокорѧсте
непокорт сѧ -непокорѭ сѧ -непокорш сѧ св Не се покоря, не се подчиня он же прѣбꙑваахѫ непокорꙙште сꙙ мѹ. ꙗкоже  на гнѣвъ обратт сꙙ мъ на нь С 29.27 Изч С Гр ἀπειϑέω Нвб непокорявам се остар ОА АК