Исторически речник
неоскѫдѣмъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
неоскѫдѣмъ, неоскѫдѣмьнеоскѫдѣманеоскѫдѣмѹнеоскѫдѣмъ, неоскѫдѣмьнеоскѫдѣманеоскѫдѣмомь, неоскѫдѣмомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
неоскѫдѣмѣнеоскѫдѣме, неоскѫдѣмꙑнеоскѫдѣмнеоскѫдѣмъ, неоскѫдѣмьнеоскѫдѣмомъ, неоскѫдѣмомьнеоскѫдѣмꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
неоскѫдѣмꙑнеоскѫдѣмѣхъ, неоскѫдѣмѣхьнеоскѫдѣманеоскѫдѣмѹнеоскѫдѣмоманеоскѫдѣмо
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
неоскѫдѣманеоскѫдѣмѹнеоскѫдѣмонеоскѫдѣманеоскѫдѣмомь, неоскѫдѣмомънеоскѫдѣмѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
неоскѫдѣманеоскѫдѣмъ, неоскѫдѣмьнеоскѫдѣмомъ, неоскѫдѣмомьнеоскѫдѣманеоскѫдѣмꙑнеоскѫдѣмѣхъ, неоскѫдѣмѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
неоскѫдѣмѣнеоскѫдѣмѹнеоскѫдѣмоманеоскѫдѣманеоскѫдѣмꙑ, неоскѫдѣмѫнеоскѫдѣмѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
неоскѫдѣмѫ, неоскѫдѣмѹнеоскѫдѣмоѭ, неоскѫдѣмоѫ, неоскѫдѣмоѧ, неоскѫдѣмоюнеоскѫдѣмѣнеоскѫдѣмꙑнеоскѫдѣмъ, неоскѫдѣмьнеоскѫдѣмамъ, неоскѫдѣмамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
неоскѫдѣмꙑнеоскѫдѣмамнеоскѫдѣмахъ, неоскѫдѣмахьнеоскѫдѣмѣнеоскѫдѣмѹнеоскѫдѣмама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
неоскѫдѣмꙑ, неоскѫдѣмꙑ, неоскѫдѣмонеоскѫдѣмаго, неоскѫдѣмаего, неоскѫдѣмааго, неоскѫдѣмаго, неоскѫдѣмого, неоскѫдѣмога, неоскѫдѣмгонеоскѫдѣмѹмѹ, неоскѫдѣмѹемѹ, неоскѫдѣмѹѹмѹ, неоскѫдѣмѹмѹ, неоскѫдѣмоомѹ, неоскѫдѣмомѹ, неоскѫдѣмоѹмѹ, неоскѫдѣммѹнеоскѫдѣмꙑ, неоскѫдѣмꙑ, неоскѫдѣмонеоскѫдѣмаго, неоскѫдѣмаего, неоскѫдѣмааго, неоскѫдѣмаго, неоскѫдѣмого, неоскѫдѣмога, неоскѫдѣмгонеоскѫдѣмꙑмь, неоскѫдѣмꙑмь, неоскѫдѣмꙑмъ, неоскѫдѣмꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
неоскѫдѣмѣмь, неоскѫдѣмѣемь, неоскѫдѣмѣѣмь, неоскѫдѣмѣамь, неоскѫдѣмѣмь, неоскѫдѣмѣмъ, неоскѫдѣмѣемъ, неоскѫдѣмѣѣмъ, неоскѫдѣмѣамъ, неоскѫдѣмѣмъ, неоскѫдѣмомь, неоскѫдѣмомънеоскѫдѣмꙑ, неоскѫдѣмꙑ, неоскѫдѣмонеоскѫдѣмнеоскѫдѣмꙑхъ, неоскѫдѣмꙑхъ, неоскѫдѣмꙑхь, неоскѫдѣмꙑхь, неоскѫдѣмѣхъ, неоскѫдѣмѣхьнеоскѫдѣмꙑмъ, неоскѫдѣмꙑмъ, неоскѫдѣмꙑмь, неоскѫдѣмꙑмь, неоскѫдѣмѣмъ, неоскѫдѣмѣмьнеоскѫдѣмꙑѧ, неоскѫдѣмꙑꙗ, неоскѫдѣмꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
неоскѫдѣмꙑм, неоскѫдѣмꙑмнеоскѫдѣмꙑхъ, неоскѫдѣмꙑхъ, неоскѫдѣмꙑхь, неоскѫдѣмꙑхьнеоскѫдѣмаꙗ, неоскѫдѣмаа, неоскѫдѣмаѣнеоскѫдѣмѹю, неоскѫдѣмоюнеоскѫдѣмꙑма, неоскѫдѣмꙑманеоскѫдѣмо, неоскѫдѣмое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
неоскѫдѣмаго, неоскѫдѣмаего, неоскѫдѣмааго, неоскѫдѣмаго, неоскѫдѣмого, неоскѫдѣмога, неоскѫдѣмгонеоскѫдѣмѹмѹ, неоскѫдѣмѹемѹ, неоскѫдѣмѹѹмѹ, неоскѫдѣмѹмѹ, неоскѫдѣмоомѹ, неоскѫдѣмомѹ, неоскѫдѣмоѹмѹ, неоскѫдѣммѹнеоскѫдѣмо, неоскѫдѣмоенеоскѫдѣмаго, неоскѫдѣмаего, неоскѫдѣмааго, неоскѫдѣмаго, неоскѫдѣмого, неоскѫдѣмога, неоскѫдѣмгонеоскѫдѣмꙑмь, неоскѫдѣмꙑмь, неоскѫдѣмꙑмъ, неоскѫдѣмꙑмънеоскѫдѣмѣмь, неоскѫдѣмѣемь, неоскѫдѣмѣѣмь, неоскѫдѣмѣамь, неоскѫдѣмѣмь, неоскѫдѣмѣмъ, неоскѫдѣмѣемъ, неоскѫдѣмѣѣмъ, неоскѫдѣмѣамъ, неоскѫдѣмѣмъ, неоскѫдѣмомь, неоскѫдѣмомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
неоскѫдѣмо, неоскѫдѣмоенеоскѫдѣмаꙗ, неоскѫдѣмаа, неоскѫдѣмаѣ, неоскѫдѣмаѧнеоскѫдѣмꙑхъ, неоскѫдѣмꙑхъ, неоскѫдѣмꙑхь, неоскѫдѣмꙑхь, неоскѫдѣмѣхъ, неоскѫдѣмѣхьнеоскѫдѣмꙑмъ, неоскѫдѣмꙑмъ, неоскѫдѣмꙑмь, неоскѫдѣмꙑмь, неоскѫдѣмѣмъ, неоскѫдѣмѣмьнеоскѫдѣмаꙗ, неоскѫдѣмаа, неоскѫдѣмаѣ, неоскѫдѣмаѧнеоскѫдѣмꙑм, неоскѫдѣмꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
неоскѫдѣмꙑхъ, неоскѫдѣмꙑхъ, неоскѫдѣмꙑхь, неоскѫдѣмꙑхьнеоскѫдѣмѣнеоскѫдѣмѹю, неоскѫдѣмоюнеоскѫдѣмꙑма, неоскѫдѣмꙑманеоскѫдѣмаꙗ, неоскѫдѣмаа, неоскѫдѣмаѣ, неоскѫдѣмаѧнеоскѫдѣмꙑѧ, неоскѫдѣмꙑꙗ, неоскѫдѣмѫѭ, неоскѫдѣмꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
неоскѫдѣмѣ, неоскѫдѣмонеоскѫдѣмѫѭ, неоскѫдѣмѹю, неоскѫдѣмоѭ, неоскѫдѣмоюнеоскѫдѣмѫѭ, неоскѫдѣмоѫ, неоскѫдѣмоѧ, неоскѫдѣмоюнеоскѫдѣмѣнеоскѫдѣмꙑѧ, неоскѫдѣмꙑꙗ, неоскѫдѣмꙑенеоскѫдѣмꙑхъ, неоскѫдѣмꙑхъ, неоскѫдѣмѣхъ, неоскѫдѣмꙑхь, неоскѫдѣмꙑхь, неоскѫдѣмѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
неоскѫдѣмꙑмъ, неоскѫдѣмꙑмъ, неоскѫдѣмѣмъ, неоскѫдѣмꙑмь, неоскѫдѣмꙑмь, неоскѫдѣмѣмьнеоскѫдѣмꙑѧ, неоскѫдѣмꙑꙗ, неоскѫдѣмꙑенеоскѫдѣмꙑм, неоскѫдѣмꙑмнеоскѫдѣмꙑхъ, неоскѫдѣмꙑхъ, неоскѫдѣмꙑхь, неоскѫдѣмꙑхьнеоскѫдѣмѣнеоскѫдѣмѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
неоскѫдѣмꙑма, неоскѫдѣмꙑманеоскѫдѣмѣ, неоскѫдѣмѣшнеоскѫдѣмѣшанеоскѫдѣмѣшѹ, неоскѫдѣмѣшюнеоскѫдѣмѣнеоскѫдѣмѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
неоскѫдѣмѣшемь, неоскѫдѣмѣшемънеоскѫдѣмѣшнеоскѫдѣмѣнеоскѫдѣмѣше, неоскѫдѣмѣшнеоскѫдѣмѣшь, неоскѫдѣмѣшънеоскѫдѣмѣшемъ, неоскѫдѣмѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
неоскѫдѣмѣшѧнеоскѫдѣмѣшнеоскѫдѣмѣшхъ, неоскѫдѣмѣшхьнеоскѫдѣмѣшанеоскѫдѣмѣшѹ, неоскѫдѣмѣшюнеоскѫдѣмѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
неоскѫдѣмѣе, неоскѫдѣмѣ, неоскѫдѣмѣшенеоскѫдѣмѣшанеоскѫдѣмѣшѹ, неоскѫдѣмѣшюнеоскѫдѣмѣе, неоскѫдѣмѣ, неоскѫдѣмѣшенеоскѫдѣмѣшанеоскѫдѣмѣшемь, неоскѫдѣмѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
неоскѫдѣмѣшнеоскѫдѣмѣе, неоскѫдѣмѣнеоскѫдѣмѣша, неоскѫдѣмѣшнеоскѫдѣмѣшь, неоскѫдѣмѣшънеоскѫдѣмѣшемъ, неоскѫдѣмѣшемьнеоскѫдѣмѣша, неоскѫдѣмѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
неоскѫдѣмѣшнеоскѫдѣмѣшхъ, неоскѫдѣмѣшхьнеоскѫдѣмѣшнеоскѫдѣмѣшѹ, неоскѫдѣмѣшюнеоскѫдѣмѣшеманеоскѫдѣмѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
неоскѫдѣмѣшѧ, неоскѫдѣмѣшѫ, неоскѫдѣмѣшенеоскѫдѣмѣшнеоскѫдѣмѣшѫ, неоскѫдѣмѣшѧ, неоскѫдѣмѣшѹнеоскѫдѣмѣшеѭ, неоскѫдѣмѣшеѫ, неоскѫдѣмѣшеѧ, неоскѫдѣмѣшеюнеоскѫдѣмѣшнеоскѫдѣмѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
неоскѫдѣмѣшѧ, неоскѫдѣмѣшѫ, неоскѫдѣмѣшенеоскѫдѣмѣшь, неоскѫдѣмѣшънеоскѫдѣмѣшамъ, неоскѫдѣмѣшамьнеоскѫдѣмѣшѧ, неоскѫдѣмѣше, неоскѫдѣмѣшѫнеоскѫдѣмѣшамнеоскѫдѣмѣшахъ, неоскѫдѣмѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
неоскѫдѣмѣшнеоскѫдѣмѣшѹ, неоскѫдѣмѣшюнеоскѫдѣмѣшаманеоскѫдѣмѣ, неоскѫдѣмѣшнеоскѫдѣмѣшаго, неоскѫдѣмѣшаего, неоскѫдѣмѣшааго, неоскѫдѣмѣшагонеоскѫдѣмѣшѹмѹ, неоскѫдѣмѣшѹемѹ, неоскѫдѣмѣшѹѹмѹ, неоскѫдѣмѣшѹмѹ, неоскѫдѣмѣшюмѹ, неоскѫдѣмѣшюемѹ, неоскѫдѣмѣшюѹмѹ, неоскѫдѣмѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
неоскѫдѣмѣнеоскѫдѣмѣшаго, неоскѫдѣмѣшаего, неоскѫдѣмѣшааго, неоскѫдѣмѣшагонеоскѫдѣмѣшмь, неоскѫдѣмѣшмь, неоскѫдѣмѣшмъ, неоскѫдѣмѣшмънеоскѫдѣмѣшмь, неоскѫдѣмѣшмь, неоскѫдѣмѣшмъ, неоскѫдѣмѣшмънеоскѫдѣмѣнеоскѫдѣмѣше, неоскѫдѣмѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
неоскѫдѣмѣшхъ, неоскѫдѣмѣшхъ, неоскѫдѣмѣшхь, неоскѫдѣмѣшхьнеоскѫдѣмѣшмъ, неоскѫдѣмѣшмъ, неоскѫдѣмѣшмьнеоскѫдѣмѣшѧѧ, неоскѫдѣмѣшее, неоскѫдѣмѣшѫѫнеоскѫдѣмѣшм, неоскѫдѣмѣшмнеоскѫдѣмѣшхъ, неоскѫдѣмѣшхъ, неоскѫдѣмѣшхьнеоскѫдѣмѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
неоскѫдѣмѣшѹю, неоскѫдѣмѣшююнеоскѫдѣмѣшма, неоскѫдѣмѣшманеоскѫдѣмѣе, неоскѫдѣмѣ, неоскѫдѣмѣшее, неоскѫдѣмѣшенеоскѫдѣмѣшаго, неоскѫдѣмѣшаего, неоскѫдѣмѣшааго, неоскѫдѣмѣшагонеоскѫдѣмѣшѹмѹ, неоскѫдѣмѣшѹемѹ, неоскѫдѣмѣшѹѹмѹ, неоскѫдѣмѣшѹмѹ, неоскѫдѣмѣшюмѹ, неоскѫдѣмѣшюемѹ, неоскѫдѣмѣшюѹмѹ, неоскѫдѣмѣшюмѹнеоскѫдѣмѣе, неоскѫдѣмѣ, неоскѫдѣмѣшее, неоскѫдѣмѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
неоскѫдѣмѣшаго, неоскѫдѣмѣшаего, неоскѫдѣмѣшааго, неоскѫдѣмѣшагонеоскѫдѣмѣшмь, неоскѫдѣмѣшмь, неоскѫдѣмѣшмъ, неоскѫдѣмѣшмънеоскѫдѣмѣшмь, неоскѫдѣмѣшмь, неоскѫдѣмѣшмъ, неоскѫдѣмѣшмънеоскѫдѣмѣе, неоскѫдѣмѣ, неоскѫдѣмѣшее, неоскѫдѣмѣшенеоскѫдѣмѣшаꙗ, неоскѫдѣмѣшаѣ, неоскѫдѣмѣшаѧнеоскѫдѣмѣшхъ, неоскѫдѣмѣшхъ, неоскѫдѣмѣшхь, неоскѫдѣмѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
неоскѫдѣмѣшмъ, неоскѫдѣмѣшмъ, неоскѫдѣмѣшмьнеоскѫдѣмѣшаꙗ, неоскѫдѣмѣшаѣ, неоскѫдѣмѣшаѧнеоскѫдѣмѣшм, неоскѫдѣмѣшмнеоскѫдѣмѣшхъ, неоскѫдѣмѣшхъ, неоскѫдѣмѣшхьнеоскѫдѣмѣшнеоскѫдѣмѣшѹю, неоскѫдѣмѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
неоскѫдѣмѣшма, неоскѫдѣмѣшманеоскѫдѣмѣшꙗ, неоскѫдѣмѣшѣ, неоскѫдѣмѣшаꙗнеоскѫдѣмѣшѧѧ, неоскѫдѣмѣшѧѩ, неоскѫдѣмѣшѫѫ, неоскѫдѣмѣшаѧ, неоскѫдѣмѣшее, неоскѫдѣмѣшеѥнеоскѫдѣмѣшнеоскѫдѣмѣшѫѫ, неоскѫдѣмѣшѫѭ, неоскѫдѣмѣшѧѧ, неоскѫдѣмѣшѧѩ, неоскѫдѣмѣшююнеоскѫдѣмѣшѫѫ, неоскѫдѣмѣшѫѭ, неоскѫдѣмѣшѧѧ, неоскѫдѣмѣшѧѩ, неоскѫдѣмѣшюю, неоскѫдѣмѣшеѭ, неоскѫдѣмѣшеѫ, неоскѫдѣмѣшеѧ, неоскѫдѣмѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
неоскѫдѣмѣшнеоскѫдѣмѣшꙗ, неоскѫдѣмѣшѣнеоскѫдѣмѣшѧѧ, неоскѫдѣмѣшѧѩ, неоскѫдѣмѣшѫѫ, неоскѫдѣмѣшаѧ, неоскѫдѣмѣшее, неоскѫдѣмѣшеѥнеоскѫдѣмѣшхъ, неоскѫдѣмѣшхъ, неоскѫдѣмѣшхь, неоскѫдѣмѣшхьнеоскѫдѣмѣшмъ, неоскѫдѣмѣшмъ, неоскѫдѣмѣшмь, неоскѫдѣмѣшмьнеоскѫдѣмѣшѧѧ, неоскѫдѣмѣшѧѩ, неоскѫдѣмѣшѫѫ, неоскѫдѣмѣшаѧ, неоскѫдѣмѣшее, неоскѫдѣмѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
неоскѫдѣмѣшм, неоскѫдѣмѣшмнеоскѫдѣмѣшхъ, неоскѫдѣмѣшхъ, неоскѫдѣмѣшхь, неоскѫдѣмѣшхьнеоскѫдѣмѣшнеоскѫдѣмѣшѹю, неоскѫдѣмѣшююнеоскѫдѣмѣшма, неоскѫдѣмѣшма
неоскѫдѣмъ прил Неизчерпаем сътворте вълагалште не ветъшаѭште. съкровште не скѫдѣемо (вм. не оскѫдѣемо, Ягич, с. 110, бел. под линия) на нсхъ. ꙇдеже тать не прблжаетъ сѧ. н тьлѣ тьлтъ З Лк 12.33 Изч З Гр ἀνέκλειπτος Нвб Срв неоскъден, неоскуден остар ВА ЕтМл неоскудный сл НГер