Исторически речник
наслꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
наслꙗтнаслꙗѭ, наслѣѭ, наслꙗѫ, наслѣѫ, наслꙗѧ, наслѣѧ, наслꙗю, наслѣю, наслѧю, наслаѫ, наслаѧнаслꙗш, наслꙗеш, наслѣш, наслѣеш, наслѣаш, наслѧеш, наслаешнаслꙗтъ, наслꙗетъ, наслѣтъ, наслѣетъ, наслѣатъ, наслꙗть, наслꙗеть, наслѣть, наслѣеть, наслѣать, наслꙗт, наслꙗет, наслѣт, наслѣет, наслѣат, наслѧетъ, наслѧеть, наслѧет, наслаетъ, наслаеть, наслаетнаслꙗмъ, наслꙗемъ, наслѣмъ, наслѣемъ, наслѣамъ, наслꙗмь, наслꙗемь, наслѣмь, наслѣемь, наслѣамь, наслꙗм, наслꙗем, наслѣм, наслѣем, наслѣам, наслꙗмо, наслꙗемо, наслѣмо, наслѣемо, наслѣамо, наслѧемъ, наслѧемь, наслѧем, наслаемъ, наслаемь, наслаем, наслаемонаслꙗте, наслꙗете, наслѣте, наслѣете, наслѣате, наслѧете, наслаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
наслꙗѭтъ, наслѣѭтъ, наслѣѫтъ, наслꙗѫтъ, наслѣѧтъ, наслꙗѧтъ, наслѣютъ, наслꙗютъ, наслꙗѭть, наслѣѭть, наслѣѫть, наслꙗѫть, наслѣѧть, наслꙗѧть, наслѣють, наслꙗють, наслꙗѭт, наслѣѭт, наслѣѫт, наслꙗѫт, наслѣѧт, наслꙗѧт, наслѣют, наслꙗют, наслѧютъ, наслѧють, наслѧют, наслаѫтъ, наслаѧтъ, наслаѫть, наслаѧть, наслаѫт, наслаѧтнаслꙗвѣ, наслꙗевѣ, наслѣвѣ, наслѣевѣ, наслѣавѣ, наслѧевѣнаслꙗта, наслꙗета, наслѣта, наслѣета, наслѣата, наслѧетанаслꙗте, наслꙗете, наслѣте, наслѣете, наслѣате, наслѧетенаслꙗ, наслѣ, наслѧ, насланаслꙗ, наслѣ, наслѧ, насла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
наслꙗмъ, наслѣмъ, наслꙗмь, наслѣмь, наслꙗм, наслѣм, наслѧмъ, наслѧмь, наслѧм, насламъ, насламь, насламнаслꙗте, наслѣте, наслѧте, наслатенаслꙗвѣ, наслѣвѣ, наслѧвѣ, наславѣнаслꙗта, наслѣта, наслѧта, наслатанаслꙗхъ, наслѣхъ, наслꙗхь, наслѣхь, наслꙗх, наслѣх, наслѧхъ, наслѧхь, наслѧх, наслахъ, наслахь, наслахнаслꙗ, наслѣ, наслѧ, насла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
наслꙗ, наслѣ, наслѧ, насланаслꙗхомъ, наслѣхомъ, наслꙗхомь, наслѣхомь, наслꙗхом, наслѣхом, наслꙗхмꙑ, наслѣхмꙑ, наслѧхомъ, наслѧхомь, наслѧхом, наслахомъ, наслахомь, наслахом, наслахмꙑнаслꙗсте, наслѣсте, наслѧсте, насластенаслꙗшѧ, наслашѧ, наслѣшѧ, наслꙗшѫ, наслашѫ, наслѣшѫ, наслꙗша, наслѣша, наслꙗше, наслаше, наслѣше, наслꙗхѫ, наслѣхѫ, наслахѫ, наслѧшанаслꙗховѣ, наслѣховѣ, наслѧховѣ, наслаховѣнаслꙗста, наслѣста, наслѧста, насласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
наслꙗсте, наслѣсте, наслѧсте, насластенаслꙗахъ, наслꙗхъ, наслꙗах, наслаахъ, наслахъ, наслаахь, наслахь, наслꙗхь, наслꙗх, наслаах, наслѧхъ, наслѧхь, наслѧхнаслꙗаше, наслꙗше, наслааше, наслаше, наслѧшенаслꙗаше, наслꙗше, наслааше, наслаше, наслѧшенаслꙗахомъ, наслꙗхомъ, наслаахомъ, наслахомъ, наслꙗахомь, наслꙗхомь, наслаахомь, наслахомь, наслꙗахом, наслꙗхом, наслаахом, наслахом, наслѧхомъ, наслѧхомь, наслѧхомнаслꙗашете, наслꙗшете, наслꙗасте, наслꙗсте, наслаашете, наслашете, наслаасте, насласте, наслѧшете, наслѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
наслꙗахѫ, наслꙗхѫ, наслꙗахѹ, наслꙗхѹ, наслаахѫ, наслахѫ, наслаахѹ, наслахѹ, наслѧхѹнаслꙗаховѣ, наслꙗховѣ, наслааховѣ, наслаховѣ, наслѧховѣнаслꙗашета, наслꙗшета, наслꙗаста, наслꙗста, наслѧшета, наслѧста, наслаашета, наслашета, наслааста, насластанаслꙗашете, наслꙗшете, наслꙗасте, наслꙗсте, наслѧшете, наслѧсте, наслаашете, наслашете, наслаасте, насласте
наслꙗт -наслꙗѭ -наслꙗш несв Угнетявам, потискам, насилвам да не наслꙗм рее бѫдемъ отъ сотонꙑ С 527.5 покаꙁавъ мѹ ꙁѣло отъ подвжънꙑхъ мѹ. наслꙗма отъ дха нестааго С 564.11 отъвьсѫдꙋ беꙁъ вьсѣкоѧ страст сѫште  болѣꙁн ... желаѭште полѹт.  дрѹꙁ же пакꙑ не наслꙗм н отъ коѧ же страст тѣлесьнꙑѧ С 568.28—29 своѭ ꙁавстѭ бѣсꙙ сꙙ наслѣтъ С 519.18 болѣꙁн беспрѣстан мꙋ творꙙ. же сътѫжвъ с отъ наслꙗѭштааго томꙋ бѣса. мѫꙙштааго С 567.8 Прич. сег. страд. като същ. наслꙗмꙑ м ед Оня, който е потискан, подложен на насилие, натиск отъвсѫдѹ събраахѫ сꙙ к немѹ. болѣꙁньн.  врѣдъ мѫшт.  наслꙗм отъ лѫкавааго бѣса С 556.5 наслꙗт сѧ Изч С Гр φϑόνον ἐπαφίημι наслѣт Нвб насилям Дюв НГер ЕтМл БТР АР насилвам ОА ВА АК Дюв НГер АР ДА насилювам, насилувам диал Дюв НГер ЕтМл ДА