Исторически речник
напьсат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
напьсат сѧнапшѫ, напшѹнапшешнапшетъ, напшеть, напшетнапшемъ, напшемь, напшем, напшемонапшете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
напшѫтъ, напшѹтъ, напшѫть, напшѹть, напшѫт, напшѹтнапшевѣнапшетанапшетенапшнапш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
напшмъ, напшѣмъ, напшамъ, напшмь, напшѣмь, напшамь, напшм, напшѣм, напшамнапште, напшѣте, напшатенапшвѣ, напшѣвѣ, напшавѣнапшта, напшѣта, напшатанапсахъ, напьсахъ, напсахь, напьсахь, напсах, напьсахнапса, напьса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
напса, напьсанапсахомъ, напьсахомъ, напсахомь, напьсахомь, напсахом, напьсахом, напсахмꙑ, напьсахмꙑнапсасте, напьсастенапсашѧ, напьсашѧ, напсашѫ, напьсашѫ, напсаша, напьсаша, напсаше, напьсаше, напсахѫ, напьсахѫнапсаховѣ, напьсаховѣнапсаста, напьсаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
напсасте, напьсастенапсаахъ, напсахъ, напшахъ, напшѣхъ, напсаахь, напсахь, напшахь, напшѣхь, напсаах, напсах, напшах, напшѣхнапсааше, напсаше, напшаше, напшѣшенапсааше, напсаше, напшаше, напшѣшенапсаахомъ, напсахомъ, напшахомъ, напшѣхомъ, напсаахомь, напсахомь, напшахомь, напшѣхомь, напсаахом, напсахом, напшахом, напшѣхомнапсаашете, напсашете, напшашете, напшѣшете, напсаасте, напсасте, напшасте, напшѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
напсаахѫ, напсахѫ, напшахѫ, напшѣхѫ, напсаахѹ, напсахѹ, напшахѹ, напшѣхѹнапсааховѣ, напсаховѣ, напшаховѣ, напшѣховѣнапсаашета, напсашета, напшашета, напшѣшета, напсааста, напсаста, напшаста, напшѣстанапсаашете, напсашете, напшашете, напшѣшете, напсаасте, напсасте, напшасте, напшѣсте
напьсат сѧ -напшѫ сѧ -напшеш сѧ св Запиша се, зачисля се в списък, регистър напсат сѧ съ мареѭ. обрѫенѫѭ емѹ женоѭ. сѣштѫѭ непраꙁдъноѭ З Лк 2.5 да потрѣбѩтъ сѩ отъ кънігъ жівѫштіхъ. ї съ праведънꙑмі не напішѫтъ сѩ СП 68.29 да напшѫтъ сѩ с вь родъ ꙇхъ СП 101.19 напьсат сѧ въ градъ πολιτογραφεόμαι Записан съм като гражданин на даден град дѣахѫ вьс къжъдо напсат сѧ въ сво градъ М Лк 2.3 Изч М З А СК СП Гр ἀπογράφω напсат напісат напсат Нвб Срв напиша се ВА НТ