Исторически речник
наѧт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
наѧтнаьнѫ, наънѫ, наьнѹ, наънѹнаьнеш, наънешнаьнетъ, наънетъ, наьнеть, наънеть, наьнет, наънетнаьнемъ, наънемъ, наьнемь, наънемь, наьнем, наънем, наьнемо, наънемонаьнете, наънете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
наьнѫтъ, наънѫтъ, наьнѹтъ, наънѹтъ, наьнѫть, наънѫть, наьнѹть, наънѹть, наьнѫт, наънѫт, наьнѹт, наънѹтнаьневѣ, наъневѣнаьнета, наънетанаьнете, наънетенаьн, наъннаьн, наън
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
наьнѣмъ, наънѣмъ, наьнѣмь, наънѣмь, наьнѣм, наънѣмнаьнѣте, наънѣтенаьнѣвѣ, наънѣвѣнаьнѣта, наънѣтанаѧхъ, наѧсъ, наѧхь, наѧсь, наѧхнаѧ, наѧтъ, наѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
наѧ, наѧтъ, наѧтьнаѧсомъ, наѧхомъ, наѧсомь, наѧхомь, наѧхом, наѧхмꙑнаѧстенаѧшѧ, наѧсѧ, наѧшѫ, наѧша, наѧше, наѧхѫнаѧсовѣ, наѧховѣнаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
наѧстенаьнѣахъ, наьнѣхъ, наънѣахъ, наънѣхъ, наьнѣахь, наьнѣхь, наънѣахь, наънѣхь, наьнѣах, наьнѣх, наънѣах, наънѣхнаьнѣаше, наьнѣше, наънѣаше, наънѣшенаьнѣаше, наьнѣше, наънѣаше, наънѣшенаьнѣахомъ, наьнѣхомъ, наънѣахомъ, наънѣхомъ, наьнѣахомь, наьнѣхомь, наънѣахомь, наънѣхомь, наьнѣахом, наьнѣхом, наънѣахом, наънѣхомнаьнѣашете, наьнѣшете, наънѣашете, наънѣшете, наьнѣасте, наьнѣсте, наънѣасте, наънѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
наьнѣахѫ, наьнѣхѫ, наънѣахѫ, наънѣхѫ, наьнѣахѹ, наьнѣхѹ, наънѣахѹ, наънѣхѹнаьнѣаховѣ, наьнѣховѣ, наънѣаховѣ, наънѣховѣнаьнѣашета, наьнѣшета, наънѣашета, наънѣшета, наьнѣаста, наьнѣста, наънѣаста, наънѣстанаьнѣашете, наьнѣшете, наънѣашете, наънѣшете, наьнѣасте, наьнѣсте, наънѣасте, наънѣсте
наѧт -наьнѫ -наьнеш св 1. Започна, почна, поставя началото на нещо ꙇ наенъ от мосѣа  отъ вьсѣхъ пророкъ съкаꙁаше ма кънгъ М Лк 24.27 З, А, О. Срв. С478.2, С478.5 наенъ отъ галлеѩ до сьде М Лк 28.5 З отъпѹштеню грѣховъ въ вьсѣхъ ѩꙁꙑцѣхъ. наенъше отъ ма М Лк 24.47 З наѧтъ вьсе мьножъство ѹенкъ. радѹѭште сѧ М Лк 19.37 он же слꙑшавъше схождаахѫ ... наьнъше отъ старецъ до послѣдьнхъ М Йо 8.9 З ꙇ даждь мъ мъꙁдѫ. наенъ отъ послѣдьнхъ до пръвꙑхъ М Мт 20.8 ЗI А СК конъⷱ҇ сѩ оⷩ҇ еваⷸ҇стъ.  наѧт сѧ маѳе А 33с 22—23 ; конаⷭ҇ лѹⷦ҇ евћлістъ.  наѧⷮ҇ сѧ марко А 74с 4  по сеⷨ҇ наьнѫⷮ҇. ант҇ СЕ 83b 14 тꙑ наꙙлъ с дѣло. ненавдмо отъ богъ  самодръжецъ С 152.22 наѧть же (бꙑсть) градь с(ь) (б)(т)ола мца октовра в к҃. коньѣ же сѧ мца ... В 2. В съчет. с друг глагол в инфинитив показва начало на действието, означено с инфинитива — почна, започна наѧтъ же къ людемь глт пртъѫ сѭ М Лк 20.9 З наѧтъ глат къ ѹенкомъ свомъ М Лк 12.1 З сь лвкъ наѧтъ ꙁъдат М Лк 14.30 З ꙇ наѧ сѧ веселт сѧ М Лк 15.24 З А СК наѧтъ глат къ стоѩштмъ М Мк 14.69 З наѧтъ сⷭ҇ъ проповѣдат М Мт 4.17 З А СК Б тогда наѧтъ ротт сѧ  клѧт сѧ М Мт 26.74 З, А, СК. Срв.Мк 14.71 М З  оба сна ꙁеведеова. наѧтъ скръбѣт  тѫжт М Мт 26.37 З, А. Срв.Мк 14.19 М З ꙇ наьнетъ бт клеврѣтꙑ своѩ М Мт 24.49 З, А, СК. Срв.Лк 12.45 М З въꙁаалкашѧ сѧ.  наѧ сѧ въстръгат класꙑ  ѣст М Мт 12.1 З прблжаѭште же сѧ емѹ абье. къ нꙁъхожденью горѣ елеоньсцѣ. ѹѧтъ (погр. вм. наѧтъ, Ягич, с. 123, бел. под линия) радѹѭште сѧ хвалт ба З Лк 19.37 наꙙ снопꙑ вꙙꙁат С 41.1  вь гнѣвѣ сꙑ наꙙ глаголат С 45.22 наꙙшꙙ же ꙁмве глаголат ловѣьскꙑ гласꙑ С 229.23—24 наꙙ ноꙁдрьм  ѹстꙑ глат хѹлꙑ С 554.1 За време — започна. дьнь же наѧтъ прѣкланѣт сѧ М Лк 9.12 З 3. Като спомагателен глагол — в състава на съчетания за изразяване на бъдещи действия тогда наьнете глат. ѣсмь прѣдъ тобоѭ  пхомъ М Лк 13.26 З А СК тогда наънѫтъ глат горамъ падѣте на нꙑ. і хлъмомъ покрꙑте нꙑ М Лк 23.30 З тогда наьнеш съ стѹдомъ послѣдьнее мѣсто дръжат М Лк 14.9 З А СК л едного дрьжтъ сѧ. а о дрѹѕѣмь не родт наьнетъ М Лк 16.13 А. Срв. ММт 6.24 сам с прѣдадтъ.  ненавдѣт сѧ наънѫтъ СК Мт 24.10 ꙇ ꙁвѣꙁдꙑ наънѫтъ падат съ нбсе М Мк 13.25 З бомъ сꙙ еда въскорѣ наьнѫ(тъ) скат тебе С 16.8 нъ да како въскръсъшѹ мѹ мьнѣт наънѫтꙿ С 314.3 наѧт сѧ М З А СК Б О Е СП СЕ К С ЗЛ В Гр ἄρχομαι ἐπιχειρέω ἐπιμένω χράομαι προστίϑεμαι ἀπαρχὴν ποιέομαι μέλλω ἐπιβάλλω ἐπιλαμβάνω наꙙт Нвб начена ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв начевам