Исторически речник
наꙁнаменоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
наꙁнаменоватнаꙁнаменѹѭ, наꙁнаменѹѫ, наꙁнаменѹѧ, наꙁнаменѹюнаꙁнаменѹш, наꙁнаменѹеш, наꙁнаменѹѹшнаꙁнаменѹтъ, наꙁнаменѹетъ, наꙁнаменѹѹтъ, наꙁнаменѹть, наꙁнаменѹеть, наꙁнаменѹѹть, наꙁнаменѹт, наꙁнаменѹет, наꙁнаменѹѹтнаꙁнаменѹмъ, наꙁнаменѹемъ, наꙁнаменѹѹмъ, наꙁнаменѹмь, наꙁнаменѹемь, наꙁнаменѹѹмь, наꙁнаменѹм, наꙁнаменѹем, наꙁнаменѹѹм, наꙁнаменѹмо, наꙁнаменѹемо, наꙁнаменѹѹмонаꙁнаменѹте, наꙁнаменѹете, наꙁнаменѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
наꙁнаменѹѭтъ, наꙁнаменѹѫтъ, наꙁнаменѹѧтъ, наꙁнаменѹютъ, наꙁнаменѹѭть, наꙁнаменѹѫть, наꙁнаменѹѧть, наꙁнаменѹють, наꙁнаменѹѭт, наꙁнаменѹѫт, наꙁнаменѹѧт, наꙁнаменѹютнаꙁнаменѹвѣ, наꙁнаменѹевѣ, наꙁнаменѹѹвѣнаꙁнаменѹта, наꙁнаменѹета, наꙁнаменѹѹтанаꙁнаменѹте, наꙁнаменѹете, наꙁнаменѹѹтенаꙁнаменѹнаꙁнаменѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
наꙁнаменѹмъ, наꙁнаменѹмь, наꙁнаменѹмнаꙁнаменѹтенаꙁнаменѹвѣнаꙁнаменѹтанаꙁнаменовахъ, наꙁнаменовахь, наꙁнаменовахнаꙁнаменова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
наꙁнаменованаꙁнаменовахомъ, наꙁнаменовахомь, наꙁнаменовахом, наꙁнаменовахомꙑнаꙁнаменовастенаꙁнаменовашѧ, наꙁнаменовашѫ, наꙁнаменоваша, наꙁнаменоваше, наꙁнаменовахѫнаꙁнаменоваховѣнаꙁнаменоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
наꙁнаменовастенаꙁнаменоваахъ, наꙁнаменовахъ, наꙁнаменоваахь, наꙁнаменовахь, наꙁнаменоваах, наꙁнаменовахнаꙁнаменовааше, наꙁнаменовашенаꙁнаменовааше, наꙁнаменовашенаꙁнаменоваахомъ, наꙁнаменовахомъ, наꙁнаменоваахомь, наꙁнаменовахомь, наꙁнаменоваахом, наꙁнаменовахомнаꙁнаменоваашете, наꙁнаменовашете, наꙁнаменоваасте, наꙁнаменовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
наꙁнаменоваахѫ, наꙁнаменовахѫ, наꙁнаменоваахѹ, наꙁнаменовахѹнаꙁнаменовааховѣ, наꙁнаменоваховѣнаꙁнаменоваашета, наꙁнаменовашета, наꙁнаменовааста, наꙁнаменовастанаꙁнаменоваашете, наꙁнаменовашете, наꙁнаменоваасте, наꙁнаменовасте
наꙁнаменоват -наꙁнаменѹѭ -наꙁнаменѹш несв 1. Очертавам, посочвам, определям [мястото на нещо] помл҄ꙙ масло отъ канꙿдла. маꙁааше мѹ вьсе тѣло. кажѹштѹ болꙙштѹѹмѹ  наꙁнаменѹѭштѹ. въ коемъ мѣстѣ плъꙁааше дхъ. окꙑ ꙁмꙗ вьгнѣждаѧ сꙙ вь н҄емь С 567.13 2. Обозначавам, посочвам, подразбирам, подсказвам се же глааше наꙁнаменѹѩ. коеѭ съмрътѭ хотѣаше ѹмрѣт А Йо 12.33 добро же въсходꙙ. да наꙁнаменѹтъ. ꙗко  пророкъ спадъшааго адама С 349.18 да ѹвѣс го длъготрьпѣн. мнѣ же мнтъ сꙙ  вꙿстан наꙁанаменѹѭштѹ се глаголат. нъ сьде не ште дѣлател҄е  вноградꙿ нъ вꙑ сте дѣлател҄е С 376.16 вь ꙁемьѭ же въдрѫжено коп въкорен сꙙ. облень сꙑ съгрѣшеню нестрьгномо. на мѣстѣ съхранꙗмо. до дꙿнешьнꙗаго дьне. вел ѹдесъ. ѧже стꙑ творꙗаше вънѫ наꙁнаменѹѭште до вѣка С 560.27 Изч А С Гр σημαίνω αἰνίσσομαι Нвб Срв знаменувам остар ВА РБЕ