Исторически речник
налꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
налꙗтналѣѭ, налѣѫ, налѣѧ, налѣюналѣш, налѣеш, налѣашналѣтъ, налѣетъ, налѣатъ, налѣть, налѣеть, налѣать, налѣт, налѣет, налѣатналѣмъ, налѣемъ, налѣамъ, налѣмь, налѣеть, налѣать, налѣм, налѣет, налѣат, налѣмо, налѣемо, налѣамоналѣте, налѣете, налѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
налѣѭтъ, налѣѫтъ, налѣѧтъ, налѣютъ, налѣѭть, налѣѫть, налѣѧть, налѣють, налѣѭт, налѣѫт, налѣѧт, налѣютналѣвѣ, налѣевѣ, налѣавѣналѣта, налѣета, налѣатаналѣте, налѣете, налѣатеналѣ, налналѣ, нал
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
налѣмъ, налмъ, налѣмь, налмь, налѣм, налмналѣте, налтеналѣвѣ, налвѣналѣта, налтаналꙗхъ, налахъ, нальꙗхъ, налѣхъ, нальѣхъ, налꙗхь, налахь, нальꙗхь, налѣхь, нальѣхь, налꙗх, нальꙗх, налѣх, нальѣх, налѧхъ, налѧхь, налѧх, налахналꙗ, нальꙗ, налѣ, нальѣ, налѧ, нала
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
налꙗ, нальꙗ, налѣ, нальѣ, налѧ, наланалꙗхомъ, налахомъ, нальꙗхомъ, налѣхомъ, нальѣхомъ, налꙗхомь, налахомь, нальꙗхомь, налѣхомь, нальѣхомь, налꙗхом, нальꙗхом, налахом, налѣхом, нальѣхом, налꙗхмꙑ, налахмꙑ, нальꙗхмꙑ, налѣхмꙑ, нальѣхмꙑ, налѧхомъ, налѧхомь, налѧхомналꙗсте, нальꙗсте, налѣсте, нальѣсте, налѧсте, наластеналꙗшѧ, налашѧ, нальꙗшѧ, налѣшѧ, нальѣшѧ, налꙗшѫ, налашѫ, нальꙗшѫ, налѣшѫ, нальѣшѫ, налꙗша, нальꙗша, налѣша, нальѣша, налꙗше, налаше, нальꙗше, налѣше, нальѣше, налꙗхѫ, нальꙗхѫ, налѣхѫ, налахѫ, нальѣхѫ, налѧшаналꙗховѣ, нальꙗховѣ, налѣховѣ, нальѣховѣ, налѧховѣ, налаховѣналꙗста, нальꙗста, налѣста, нальѣста, налѧста, наласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
налꙗсте, нальꙗсте, налѣсте, нальѣсте, налѧсте, наластеналꙗахъ, налаахъ, нальꙗахъ, налꙗахь, налаахь, нальꙗахь, налꙗах, нальꙗах, налаахналꙗаше, нальꙗаше, налаашеналꙗаше, нальꙗаше, налаашеналꙗахомъ, нальꙗахомъ, налꙗахомь, нальꙗахомь, налꙗахом, нальꙗахом, налаахомъ, налаахомь, налаахомналꙗашете, нальꙗашете, налꙗасте, нальꙗасте, налаашете, налаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
налꙗахѫ, нальꙗахѫ, налꙗахѹ, нальꙗахѹ, налаахѫ, налаахѹналꙗаховѣ, нальꙗаховѣ, налааховѣналꙗашета, нальꙗашета, налꙗаста, нальꙗаста, налаашета, налаастаналꙗашете, нальꙗашете, налꙗасте, нальꙗасте, налаашете, налаасте
налꙗт -налѣѭ -налѣш св Налея, напълня [съд]  прмъ блаженꙑ хлѣбъ  раꙁломвъ.  ашѫ налꙗвъ дастъ мъ глаголꙙ. с хлѣбъ тѣло стъ хрстосово.  ашѫ. се крьвь стъ пролꙗнаꙗ ꙁа нашꙙ дѹшꙙ С 236.9 Изч С Гр κεράννυμι Нвб налея, наливам несв ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА