Исторически речник
I II III IV а+ авнъ+ аръ+ аннъ анѣвъ+ анъ аредовъ+ аса+ бо г҄емоновъ+ г҄емонъ+ го+ грат+ грь+ гѹменъ гѹмен҄ь+ гѹменьꙗ+ гъла+ гълнъ+ гънат+ де деже дтѹмъ+ долобѣс+ доложрьтвьнъ+ дололатрꙗ+ долослѹжен+ долослѹжтел҄ь+ долъ+ дольскъ+ дѹмѣскъ+ дѹмѣꙗ+ дѹмѣꙗннъ+ еврѣскъ еꙁавель+ еꙁек҄ꙗ+ елсе еменнъ+ епархъ ера+ ераксъ+ ерданъ ерданьскъ ере+ ерескъ+ ерество+ еремꙗ+ ерхонъ+ ерхѫ еронꙗ+ ерѹсалмл҄ь+ ерѹсалмлꙗннъ+ ерѹсалмовъ+ ерѹсалмъ+ ерѹсалмьскъ+ ерѣ еръдановъ еръданъ еръдан҄ь еръданьскъ есе+ есеовъ+ ж жде ждеже ждещ+ ждт+ же ꙁ ꙁбавтел҄ь+ ꙁбавт+ ꙁбавт сѧ+ ꙁбавл҄ень+ ꙁбавлꙗт+ ꙁбавлꙗт сѧ+ ꙁбавьнкъ+ ꙁбадат+ ꙁбват+ ꙁбрат+ ꙁбт+ ꙁбл҄ьват+ ꙁборьнъ+ ꙁбост+ ꙁбѣгат+ ꙁбѣгнѫт+ ꙁбѣжат+ ꙁбꙑват+ ꙁбꙑт ꙁбꙑтъковат+ ꙁбꙑтъкъ+ ꙁбꙑтъьствоват+ ꙁбꙑть+ ꙁбьранъ+ ꙁбьрань+ ꙁбьрат+ ꙁвалт+ ꙁвалт сѧ+ ꙁваꙗт+ ꙁвестI+ ꙁвестII+ ꙁвт+ ꙁвлат+ ꙁвлѣщ+ ꙁводт+ ꙁвол҄ень+ ꙁволт+ ꙁвраеват+ ꙁврѣщ+ ꙁвѣдѣт+ ꙁвѣстт+ ꙁвѣстт сѧ+ ꙁвѣсто ꙁвѣстоват+ ꙁвѣстъ+ ꙁвѣсть+ ꙁвѣстьно ꙁвѣстьнѣ ꙁвѣстьнъ+ ꙁвѣтъ+ ꙁвѣщань+ ꙁвѣщат+ ꙁвѣщень+ ꙁвънѹ ꙁвънѫдѹ ꙁвънѫтрь ꙁвꙑкнѫт+ ꙁвѧꙁат+ ꙁганꙗт+ ꙁглаголат+ ꙁгладт+ ꙁгнлъ+ ꙁгонт+ ꙁгорѣт+ ꙁгрѣб+ ꙁгѹбт+ ꙁгънань+ ꙁгънат+ ꙁгꙑбат+ ꙁгꙑбнѫт+ ꙁдавьна ꙁдалеа ꙁдалее ꙁдат+ ꙁдаꙗт+ ꙁдрал҄евъ+ ꙁдралтѣннъ+ ꙁдрал҄тьскъ+ ꙁдрал҄ь+ ꙁдралꙗннъ+ ꙁдрастт+ ꙁдрещ+ ꙁдрꙑт+ ꙁдрѧдь ꙁдрѧдьно ꙁдрѧдьнъ+ ꙁдрѩст ꙁдѣлат+ ꙁдѣꙗт+ ꙁдъхнѫт+ ꙁдꙑхань+ ꙁдꙑхат+ ꙁдьрат+ ꙁмат+ ꙁскат+ ꙁт+ ꙁлагат+ ꙁлаꙁт+ ꙁлват+ ꙁлт+ ꙁлт сѧ+ ꙁлха ꙁломт+ ꙁлѣковань+ ꙁлѣст+ ꙁльꙗт+ ꙁльꙗт сѧ+ ꙁмалтѣннъ+ ꙁметат+ ꙁмладь ꙁмлькнѫт+ ꙁморт+ ꙁмрѣт+ ꙁмрьмьрат+ ꙁмрьцат+ ꙁмѣна+ ꙁмѣн҄ень+ ꙁмѣнт+ ꙁмѣнт сѧ+ ꙁмѣноват сѧ+ ꙁмѣнꙗт+ ꙁмѣнꙗт сѧ+ ꙁмѣрт+ ꙁмъждат+ ꙁмъкнѫт+ ꙁмꙑт+ ꙁмꙑт сѧ+ ꙁмѫдрѣват+ ꙁнемагат+ ꙁнемощ+ ꙁнест+ ꙁнца ꙁност+ ꙁношень+ ꙁнѹр҄ень+ ꙁнѹрт+ ꙁобат+ ꙁобловат+ ꙁобльнъ+ ꙁоблат+ ꙁобрѣст+ ꙁобрѣтат+ ꙁобрѣтень+ ꙁострт+ ꙁралевъ ꙁрьцат+ ꙁѹмѣт сѧ+ ꙁѹньшна+ ꙁходъ+ ꙁаꙁат ꙁеꙁнѫт+ ꙁстстт сѧ ꙁѣдень+ ꙁѣст+ ꙁъобловат ꙁъоблат ꙁъострт ꙁъѹмѣт ꙁъхватт ꙁътат ꙁъꙗснт ꙁьрастт ꙁꙗснт+ ꙁѧт+ ꙁѧщьньскъ+ ꙁѫтр ꙁѫтръѫдѫ ꙁѫтрь ꙁѫтрьѭдѹ кона+ конскъ+ кономъ+ коньскъ+ кѹна ларонъ+ ларꙗ л л лад+ лнъ+ лꙗI+ лꙗII+ лвъ+ лосъ+ ма мань+ масію мат+ ментъ+ меноват+ меноват сѧ+ м мѣнце+ мѣньнъ+ мѣнь+ мѣт+ мъ мь мѧ+ нако намо нае ндктонъ+ ндктъ+ новѣрьнкъ+ новѣрьнъ+ новѣрьскъ+ новѣрьство+ новѣрьць+ ногда нодѹшьно ноколѣньнкъ+ ноколѣньнъ+ нокъ+ номꙑсльнъ+ номꙑшл҄ень+ ноплеменьнкъ+ ноплеменьнца+ ноплеменьнъ+ норогъ+ норожь+ ностань ностаньнъ+ ностраньнкъ+ ностраньнъ+ носъкаꙁамъ ноьскъ+ ноьство+ ноѧдъ+ ноѩꙁꙑьнкъ+ ноѩꙁꙑьнъ+ нъ нъгда нъде нъдктъ нъжде нъкъ нь+ нѫдѹ нѫдѣ оавъ+ оак҄мъ+ оанан҄евъ+ оанавъ+ оан҄евъ+ оанна+ оановъ+ оанъ+ оаньнъ оарамовъ+ оарамъ+ оасафатъ+ оатамъ+ овъ+ оꙁꙗ+ она+ она онадавл҄ь+ онасъ оннѹ оннъ+ орамовъ+ оромъ оръдановъ+ оръданъ+ оръдан҄ь+ оръданьскъ+ осіфова осовъ+ осфовъ+ осфъ+ осꙗ+ отамъ охонꙗ+ покртъ прьвааго ракл+ раклъ ракль+ рне+ рн+ рмосъ+ ровъ+ рода родꙗда+ родꙗднъ+ родꙗне+ родовъ+ родъ+ с саавовъ+ саак҄+ сааковъ+ саакъ+ савр саврꙗ саврьскъ савьꙗѧ саемь санъ+ саꙗ+ савъ+ сак҄ саковъ сакъ саꙗ саѵр+ саѵрꙗ+ саѵрьскъ+ сдоръ+ скаꙁт+ скаꙁт сѧ+ скань+ скаротнъ+ скаротъ+ скаротьскъ+ скат+ склат+ скнѣаго скон сконьнъ+ сконьават сѧ+ сконьат+ сконьат сѧ+ скопань+ скопат+ скорент+ скот+ скра+ скраст+ скрало+ скропꙑтьнѣ скрѣньство+ скрьI скрьII скрьн҄ скѹпт+ скѹпт сѧ+ скѹповат+ скѹстель+ скѹст+ скѹст сѧ+ скѹсъ+ скѹсьнкъ+ скѹсьнъ+ скѹшат+ скѹшень+ скꙑдат+ скꙑпѣт+ слѣдт+ слѣдоват+ софъ спадат+ спаст+ спт+ сплест+ сплѣт+ спльн҄ень+ спльнт+ спльнт сѧ+ спльнь спльнꙗт+ сповѣдань+ сповѣдат+ сповѣдат сѧ+ сповѣдоват+ сповѣдѣт+ сповѣдѣт сѧ+ сповѣдьнкъ+ сповѣдьнца+ сповѣдьнъ+ сподьн҄+ сполнъ+ сполѹ спот+ справтел҄ь+ справт+ справт сѧ+ справл҄ень+ справлꙗт+ спраꙁнт+ спрахнѣт+ спроврѣщ+ спрост+ спрошень+ спрьва спрьвъ+ спѹстт+ спѹщат+ спѹщень+ спѣт+ спꙑтань+ спꙑтат+ спꙑть+ ссна стат+ стаплꙗт+ стаат+ стаꙗт+ стеса стещI+ стещII+ стна+ стньнѣ стньнъ+ страт+ стскат+ стовъ+ стонѫт+ стопт сѧ+ стопнѫт стот+ стоьнкъ+ стоуканъ+ страдат+ стрѣбт+ стрѣбл҄ень+ стрѣблꙗт+ стръгань+ стръгат+ стръгнѫт+ стрьт+ стрѧст+ стрѧст сѧ+ стѹканьнъ+ стѣкат+ стѣл҄ень стѣлт стъ+ стъкат+ стъкнѫт+ стъщат+ стъщт сѧ+ стьлт+ стьлѣнь+ стьнт+ стѧꙃатI+ стѧꙃатII+ стѫвъ стѫпт+ сѹнѫт+ сѹсовъ+ сѹсъ сѹсъхрьстосовъ+ сѹшт+ схаждат+ схватт+ сходата+ сходатанкъ+ сходатаꙗт+ сходт+ сходще+ сходьнъ+ схождень+ схꙑтт+ сцѣл҄ень сцѣлт сцѣлт сѧ сцѣлѣт сцѣлꙗт сѣдъ сѣень+ сѣщ+ сътьрѣт+ съхат+ съхнѫт+ сꙑпатI+ сꙑпатII+ сѧкнѫт+ сѫт+ сѵх+ талꙗ+ т+ тѹрꙗ+ ѹалъ ѹланъ ѹлта ѹлꙗн ѹлꙗнъ ѹстнꙗнъ хъ шьствь+ цѣл҄ень+ цѣлтел҄ь+ цѣлт+ цѣлт сѧ+ цѣлѣват+ цѣлѣт+ цѣлѣт сѧ+ цѣльба+ цѣлꙗт+ аꙁат еꙁнѫт ст стт стт сѧ рьпат+ щаꙁат+ щеꙁнѫт+ щст+ щстт+ щстт сѧ+ щтат+ щѣꙁат щѧдь+ ѣковл҄ь ѣкововъ ѣковъ юда+ юде юдескъ юдеꙗ юднъ+ юдовъ+ юдѣ+ юдѣскъ+ юдѣство+ юдѣствоват+ юдѣꙗ+ юлта+ юлꙗн+ юлꙗннъ+ юлꙗнъ+ юл҄ь+ юн҄ь+ юстнꙗнъ+ ꙗ+ ꙗковл҄ь+ ꙗкововъ+ ꙗковъ+ ꙗковъ рѣ ѵпостась ѵстна+