Исторически речник
долослѹжен  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
долослѹжен, долослѹженьдолослѹженꙗ, долослѹжена, долослѹженьꙗдолослѹженю, долослѹженѹ, долослѹженьюдолослѹженмь, долослѹженьмь, долослѹженмъ, долослѹженьмъ, долослѹженмь, долослѹженмъдолослѹжен, долослѹжень, долослѹжендолослѹженꙗ, долослѹжена, долослѹженьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
долослѹжен, долослѹжень, долослѹженедолослѹженмъ, долослѹженьмъ, долослѹженмь, долослѹженьмь, долослѹженмъ, долослѹженмь, долослѹженомъ, долослѹженамъдолослѹжен, долослѹжень, долослѹжен, долослѹженмдолослѹженхъ, долослѹженьхъ, долослѹженхь, долослѹженьхь, долослѹженхъ, долослѹженхьдолослѹжен, долослѹженьдолослѹженю, долослѹженѹ, долослѹженью
NnDu
долослѹженма, долослѹженьма, долослѹженма, долослѹженма
долослѹжен -ꙗ ср Служене на идоли, идолопочитание. он бо гда ꙁбъша гѵп͗тѣнъ•  вдѣша глѫбнѫ гробꙑ мъ бꙑвъшѧ• тъгда на долослѹжень съвратша сѧ ПА 207a-b хрⷭ҇тоборꙿноѐ тѣⷯ ре́вновахꙋ ͗ко́н҄оборꙿствїеⷨ ͗ превосхожахꙋ • не́ тоїю же н҄о ͗ ͗долослꙋженїа̀ ѹкланѧю́ще сѧ ͗мѧн Фот. 655а-б тогда наѧт сѧ и͗долѻслꙋже́нїє• многѡбо́жїє• ѣродѣи͗ство• ꙋбии͗ства• и͗ проѣа злоба дїаволѣ Дор. 200а ꙗзыци же и безаконни бѧхоу, и идолослоуженїємъ нечисти. и псѝ ѿ пі́санїѧ нарицаєми ГЦ Връб. 5 ПА Фот. Дор. ГЦ Връб. гр εἰδωλολατρία