Исторически речник
ꙁбват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁбватꙁбваѭ, ꙁбваѫ, ꙁбваѧ, ꙁбваюꙁбваш, ꙁбваеш, ꙁбваашꙁбватъ, ꙁбваетъ, ꙁбваатъ, ꙁбвать, ꙁбваеть, ꙁбваать, ꙁбват, ꙁбвает, ꙁбваатꙁбвамъ, ꙁбваемъ, ꙁбваамъ, ꙁбвамь, ꙁбваемь, ꙁбваамь, ꙁбвам, ꙁбваем, ꙁбваам, ꙁбвамо, ꙁбваемо, ꙁбваамоꙁбвате, ꙁбваете, ꙁбваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁбваѭтъ, ꙁбваѫтъ, ꙁбваѧтъ, ꙁбваютъ, ꙁбваѭть, ꙁбваѫть, ꙁбваѧть, ꙁбвають, ꙁбваѭт, ꙁбваѫт, ꙁбваѧт, ꙁбваютꙁбвавѣ, ꙁбваевѣ, ꙁбваавѣꙁбвата, ꙁбваета, ꙁбваатаꙁбвате, ꙁбваете, ꙁбваатеꙁбваꙁбва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁбвамъ, ꙁбвамь, ꙁбвамꙁбватеꙁбвавѣꙁбватаꙁбвахъ, ꙁбвахь, ꙁбвахꙁбва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁбваꙁбвахомъ, ꙁбвахомь, ꙁбвахом, ꙁбвахмꙑꙁбвастеꙁбвашѧ, ꙁбвашѫ, ꙁбваша, ꙁбваше, ꙁбвахѫꙁбваховѣꙁбваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁбвастеꙁбваахъ, ꙁбвахъ, ꙁбваахь, ꙁбвахь, ꙁбваах, ꙁбвахꙁбвааше, ꙁбвашеꙁбвааше, ꙁбвашеꙁбваахомъ, ꙁбвахомъ, ꙁбваахомь, ꙁбвахомь, ꙁбваахом, ꙁбвахомꙁбваашете, ꙁбвашете, ꙁбваасте, ꙁбвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁбваахѫ, ꙁбвахѫ, ꙁбваахѹ, ꙁбвахѹꙁбвааховѣ, ꙁбваховѣꙁбваашета, ꙁбвашета, ꙁбвааста, ꙁбвастаꙁбваашете, ꙁбвашете, ꙁбваасте, ꙁбвасте
ꙁбват -ꙁбваѭ -ꙁбваш несв Избивам, убивам всички или мнозина на ѹтрьѣ іꙁбіваахъ вьсѩ грѣшьнꙑѩ ꙁемлі СП 100.8 пото бол вашꙙ ꙁбвате враа хъ ѹморт хотꙙште С 388.20 Изч СП С Гр ἀποκτείνω ἀποκτέννω іꙁбіват Нвб избивам ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА