Исторически речник
меноват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
меноватменѹѭ, менѹѫ, менѹѧ, менѹюменѹш, менѹеш, менѹѹшменѹтъ, менѹетъ, менѹѹтъ, менѹть, менѹеть, менѹѹть, менѹт, менѹет, менѹѹтменѹмъ, менѹемъ, менѹѹмъ, менѹмь, менѹемь, менѹѹмь, менѹм, менѹем, менѹѹм, менѹмо, менѹемо, менѹѹмоменѹте, менѹете, менѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
менѹѭтъ, менѹѫтъ, менѹѧтъ, менѹютъ, менѹѭть, менѹѫть, менѹѧть, менѹють, менѹѭт, менѹѫт, менѹѧт, менѹютменѹвѣ, менѹевѣ, менѹѹвѣменѹта, менѹета, менѹѹтаменѹте, менѹете, менѹѹтеменѹменѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
менѹмъ, менѹмь, менѹмменѹтеменѹвѣменѹтаменовахъ, меновахь, меновахменова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
меноваменовахомъ, меновахомь, меновахом, меновахомꙑменовастеменовашѧ, меновашѫ, меноваша, меноваше, меновахѫменоваховѣменоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
меновастеменоваахъ, меновахъ, меноваахь, меновахь, меноваах, меновахменовааше, меновашеменовааше, меновашеменоваахомъ, меновахомъ, меноваахомь, меновахомь, меноваахом, меновахомменоваашете, меновашете, меноваасте, меновасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
меноваахѫ, меновахѫ, меноваахѹ, меновахѹменовааховѣ, меноваховѣменоваашета, меновашета, меновааста, меновастаменоваашете, меновашете, меноваасте, меновасте
меноват -менѹѭ -менѹш несв Наричам, именувам, назовавам ꙁбъравъ отъ нхъ дъва на десѧте ... смона егоже менова петра М Лк 6.14 З съпсан дховънꙑм двжемѹ решт. обраꙁа въꙁдрастъ. отъ н҄хъ менѹмааго С 546.4 Изричам, произнасям.  да отъстѫптъ отъ неправъд въсѣк менѹѧ мѧ гне Е 2а 13 ; любодѣанье же ꙇ вьсѣка неістота въ васъ да не іменѹетъ сѧ. ѣкоже подобаетъ стꙑмъ К 2а 33 меноват сѧ Изч М З Е К С Гр ὀνομάζω іменоват Нвб именувам [се] ОА ВА Бот НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА