Исторически речник
скѹшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
скѹшатскѹшаѭ, скѹшаѫ, скѹшаѧ, скѹшаюскѹшаш, скѹшаеш, скѹшаашскѹшатъ, скѹшаетъ, скѹшаатъ, скѹшать, скѹшаеть, скѹшаать, скѹшат, скѹшает, скѹшаатскѹшамъ, скѹшаемъ, скѹшаамъ, скѹшамь, скѹшаемь, скѹшаамь, скѹшам, скѹшаем, скѹшаам, скѹшамо, скѹшаемо, скѹшаамоскѹшате, скѹшаете, скѹшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
скѹшаѭтъ, скѹшаѫтъ, скѹшаѧтъ, скѹшаютъ, скѹшаѭть, скѹшаѫть, скѹшаѧть, скѹшають, скѹшаѭт, скѹшаѫт, скѹшаѧт, скѹшаютскѹшавѣ, скѹшаевѣ, скѹшаавѣскѹшата, скѹшаета, скѹшаатаскѹшате, скѹшаете, скѹшаатескѹшаскѹша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
скѹшамъ, скѹшамь, скѹшамскѹшатескѹшавѣскѹшатаскѹшахъ, скѹшахь, скѹшахскѹша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скѹшаскѹшахомъ, скѹшахомь, скѹшахом, скѹшахмꙑскѹшастескѹшашѧ, скѹшашѫ, скѹшаша, скѹшаше, скѹшахѫскѹшаховѣскѹшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скѹшастескѹшаахъ, скѹшахъ, скѹшаахь, скѹшахь, скѹшаах, скѹшахскѹшааше, скѹшашескѹшааше, скѹшашескѹшаахомъ, скѹшахомъ, скѹшаахомь, скѹшахомь, скѹшаахом, скѹшахомскѹшаашете, скѹшашете, скѹшаасте, скѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
скѹшаахѫ, скѹшахѫ, скѹшаахѹ, скѹшахѹскѹшааховѣ, скѹшаховѣскѹшаашета, скѹшашета, скѹшааста, скѹшастаскѹшаашете, скѹшашете, скѹшаасте, скѹшасте
скѹшат -скѹшаѭ -скѹшаш несв 1. Изпитвам, проверявам лѣбъ с(ъ )л п ... недостон ... (бѫ)детъ тѣл... да скѹша ... Е 15а 18 вѣровавъше же молꙗхѫ сꙙ. ꙗко да бꙑ шелъ  отъгъналъ лѫкаваго того бѣса. дрѹꙁ же скѹшаѭште ꙗкоже не матъ съдолѣт. а вѣровавъше жьдѣахѫ ꙗко  томѹ ꙁьлѹ оделѣт матъ стꙑ кононъ С 36.1 Изпробвам годността, качествата на нещо или на някого. сѫпрѫгъ воловьнꙑхъ кѹпхъ е҃.  се дѫ скѹшатъ хъ СК Лк 14.19 2. Разпознавам, познавам, узнавам ѵпокрт лце небѹ  ꙁем ѹмѣате скѹшат. а врѣмене сего не скѹшаате М Лк 12.56 З 3. Изкушавам, въвеждам в изкушение, съблазнявам някого ꙇсъ ... ведѣаше сѧ дхмъ въ пѹстꙑнѭ. к҃. дьн. ꙇскѹшаемъ дѣволомъ М Лк 4.2 З і прстѫп къ н҄емѹ дѣволъ ꙇскѹшаѩ  ꙇ рее. аште снъ ес бжі. рьц да камене се хлѣб бѫдѫтъ З Мт 4.3 дрѹѕ же скѹшаѭще ꙁнаменѣ отъ него скаахѫ съ нбсе М Лк 11.16 З раꙁѹмѣвъ же съ лѫкавествіѣ хъ рее. ьто мѧ скѹшаете ѵпокріті А Мт 22.18 СК се же рѣшѧ скѹшаѭште . да бѫ мѣл на нь то глат М Йо 8.6 З бъ гъ ... не іскѹшаѭштімъ его ѣвлѣетъ сѧ. ꙇмѫштімъ вѣрѫ емѹ К 1b 19 прхождаахѫ архере скѹшаѭште го.  днѣмъ словомь онѣмьꙗше ѧ С 476.29 (҃м дн) скꙋшаемъ бꙑстъ X I Вб 22—23 М З А СК Е К С Х Гр δοκιμάζω πειράζω ἐκπειράζω ἐπερωτάω ꙇскѹшат скꙋшат Нвб изкушавам книж ОА ВА ЕтМл МлБТР ЕтБАН АР РБЕ