Исторически речник
спльнꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
спльнꙗтспльнꙗѭ, спльнѣѭ, спльнꙗѫ, спльнѣѫ, спльнꙗѧ, спльнѣѧ, спльнꙗю, спльнѣю, спльнѧю, спльнаѫ, спльнаѧспльнꙗш, спльнꙗеш, спльнѣш, спльнѣеш, спльнѣаш, спльнѧеш, спльнаешспльнꙗтъ, спльнꙗетъ, спльнѣтъ, спльнѣетъ, спльнѣатъ, спльнꙗть, спльнꙗеть, спльнѣть, спльнѣеть, спльнѣать, спльнꙗт, спльнꙗет, спльнѣт, спльнѣет, спльнѣат, спльнѧетъ, спльнѧеть, спльнѧет, спльнаетъ, спльнаеть, спльнаетспльнꙗмъ, спльнꙗемъ, спльнѣмъ, спльнѣемъ, спльнѣамъ, спльнꙗмь, спльнꙗемь, спльнѣмь, спльнѣемь, спльнѣамь, спльнꙗм, спльнꙗем, спльнѣм, спльнѣем, спльнѣам, спльнꙗмо, спльнꙗемо, спльнѣмо, спльнѣемо, спльнѣамо, спльнѧемъ, спльнѧемь, спльнѧем, спльнаемъ, спльнаемь, спльнаем, спльнаемоспльнꙗте, спльнꙗете, спльнѣте, спльнѣете, спльнѣате, спльнѧете, спльнаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
спльнꙗѭтъ, спльнѣѭтъ, спльнѣѫтъ, спльнꙗѫтъ, спльнѣѧтъ, спльнꙗѧтъ, спльнѣютъ, спльнꙗютъ, спльнꙗѭть, спльнѣѭть, спльнѣѫть, спльнꙗѫть, спльнѣѧть, спльнꙗѧть, спльнѣють, спльнꙗють, спльнꙗѭт, спльнѣѭт, спльнѣѫт, спльнꙗѫт, спльнѣѧт, спльнꙗѧт, спльнѣют, спльнꙗют, спльнѧютъ, спльнѧють, спльнѧют, спльнаѫтъ, спльнаѧтъ, спльнаѫть, спльнаѧть, спльнаѫт, спльнаѧтспльнꙗвѣ, спльнꙗевѣ, спльнѣвѣ, спльнѣевѣ, спльнѣавѣ, спльнѧевѣспльнꙗта, спльнꙗета, спльнѣта, спльнѣета, спльнѣата, спльнѧетаспльнꙗте, спльнꙗете, спльнѣте, спльнѣете, спльнѣате, спльнѧетеспльнꙗ, спльнѣ, спльнѧ, спльнаспльнꙗ, спльнѣ, спльнѧ, спльна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
спльнꙗмъ, спльнѣмъ, спльнꙗмь, спльнѣмь, спльнꙗм, спльнѣм, спльнѧмъ, спльнѧмь, спльнѧм, спльнамъ, спльнамь, спльнамспльнꙗте, спльнѣте, спльнѧте, спльнатеспльнꙗвѣ, спльнѣвѣ, спльнѧвѣ, спльнавѣспльнꙗта, спльнѣта, спльнѧта, спльнатаспльнꙗхъ, спльнѣхъ, спльнꙗхь, спльнѣхь, спльнꙗх, спльнѣх, спльнѧхъ, спльнѧхь, спльнѧх, спльнахъ, спльнахь, спльнахспльнꙗ, спльнѣ, спльнѧ, спльна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
спльнꙗ, спльнѣ, спльнѧ, спльнаспльнꙗхомъ, спльнѣхомъ, спльнꙗхомь, спльнѣхомь, спльнꙗхом, спльнѣхом, спльнꙗхмꙑ, спльнѣхмꙑ, спльнѧхомъ, спльнѧхомь, спльнѧхом, спльнахомъ, спльнахомь, спльнахом, спльнахмꙑспльнꙗсте, спльнѣсте, спльнѧсте, спльнастеспльнꙗшѧ, спльнашѧ, спльнѣшѧ, спльнꙗшѫ, спльнашѫ, спльнѣшѫ, спльнꙗша, спльнѣша, спльнꙗше, спльнаше, спльнѣше, спльнꙗхѫ, спльнѣхѫ, спльнахѫ, спльнѧшаспльнꙗховѣ, спльнѣховѣ, спльнѧховѣ, спльнаховѣспльнꙗста, спльнѣста, спльнѧста, спльнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
спльнꙗсте, спльнѣсте, спльнѧсте, спльнастеспльнꙗахъ, спльнꙗхъ, спльнꙗах, спльнаахъ, спльнахъ, спльнаахь, спльнахь, спльнꙗхь, спльнꙗх, спльнаах, спльнѧхъ, спльнѧхь, спльнѧхспльнꙗаше, спльнꙗше, спльнааше, спльнаше, спльнѧшеспльнꙗаше, спльнꙗше, спльнааше, спльнаше, спльнѧшеспльнꙗахомъ, спльнꙗхомъ, спльнаахомъ, спльнахомъ, спльнꙗахомь, спльнꙗхомь, спльнаахомь, спльнахомь, спльнꙗахом, спльнꙗхом, спльнаахом, спльнахом, спльнѧхомъ, спльнѧхомь, спльнѧхомспльнꙗашете, спльнꙗшете, спльнꙗасте, спльнꙗсте, спльнаашете, спльнашете, спльнаасте, спльнасте, спльнѧшете, спльнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
спльнꙗахѫ, спльнꙗхѫ, спльнꙗахѹ, спльнꙗхѹ, спльнаахѫ, спльнахѫ, спльнаахѹ, спльнахѹ, спльнѧхѹспльнꙗаховѣ, спльнꙗховѣ, спльнааховѣ, спльнаховѣ, спльнѧховѣспльнꙗашета, спльнꙗшета, спльнꙗаста, спльнꙗста, спльнѧшета, спльнѧста, спльнаашета, спльнашета, спльнааста, спльнастаспльнꙗашете, спльнꙗшете, спльнꙗасте, спльнꙗсте, спльнѧшете, спльнѧсте, спльнаашете, спльнашете, спльнаасте, спльнасте
спльнꙗт -спльнꙗѭ -спльнꙗш несв 1. Изпълвам, заемам някакво пространство въ фарсенѫ хлѣвнѫ прде акꙑ ловѣкъ. вьсе мѣсто спльнꙗѧ. да  бож стро  ловѣколюбьств покажетъ С 391.5 Образно. како слъньце вьселеніѫѭ ꙇсплънѣетъ К 13b 1 Срв. С450.10 стнънꙑ бгъ ... вьса ꙗже на небесехъ  на ꙁем  въ мор спл҄ьн҄ѣѧ прходомъ ... тебѣ подобаатъ хвала С 144.15 пакꙑ тѹ владꙑко ... ммоде вьсѣьскаа спльнꙗѧ С 250.16 Въплъщавам се, приемам плътски, човешки образ. къгда сьнде на оставл вꙑспрьнхъ. ка сьнде сꙑ вънѫтрь. како на ꙁемьѭ прде спльнꙗѧ ловѣка С 458.28 2. Обхванат, изпълнен съм [от някакво чувство, състояние и под.] отроѧ же растꙗаше  крѣплꙗаше сѧ дхомь. ꙇсплънѣѩ сѧ прѣмѫдрост М Лк 2.40 З А СК Б 3. Прен. Насищам, задоволявам его ... сплънѣѭщаго благꙑм похоть твоѭ СП 102.5 спльнꙗт сѧ М З А СК Б СП К С Гр πληρόω ἐμπίμπλημι сплънѣт ꙇсплънѣт Нвб изпълням, [се] ОА ВА АК Бот ЕтМл МлБТР АР РБЕ ДА изпълвам [се], изпълнювам [се] диал Дюв НГер ДА