Исторически речник
ꙁвѣстт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁвѣсттꙁвѣщѫ, ꙁвѣщѹꙁвѣстшꙁвѣсттъ, ꙁвѣстть, ꙁвѣсттꙁвѣстмъ, ꙁвѣстмь, ꙁвѣстм, ꙁвѣстмоꙁвѣстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁвѣстѧтъ, ꙁвѣстѧть, ꙁвѣстѧтꙁвѣствѣꙁвѣсттаꙁвѣсттеꙁвѣстꙁвѣст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁвѣстмъ, ꙁвѣстмь, ꙁвѣстмꙁвѣсттеꙁвѣствѣꙁвѣсттаꙁвѣстхъ, ꙁвѣстхь, ꙁвѣстхꙁвѣст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁвѣстꙁвѣстхомъ, ꙁвѣстхомь, ꙁвѣстхом, ꙁвѣстхмꙑꙁвѣстстеꙁвѣстшѧ, ꙁвѣстшѫ, ꙁвѣстша, ꙁвѣстше, ꙁвѣстхѫꙁвѣстховѣꙁвѣстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁвѣстстеꙁвѣщаахъ, ꙁвѣщахъ, ꙁвѣщаахь, ꙁвѣщахь, ꙁвѣщаах, ꙁвѣщахꙁвѣщааше, ꙁвѣщашеꙁвѣщааше, ꙁвѣщашеꙁвѣщаахомъ, ꙁвѣщахомъ, ꙁвѣщаахомь, ꙁвѣщахомь, ꙁвѣщаахом, ꙁвѣщахомꙁвѣщаашете, ꙁвѣщашете, ꙁвѣщаасте, ꙁвѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁвѣщаахѫ, ꙁвѣщахѫ, ꙁвѣщаахѹ, ꙁвѣщахѹꙁвѣщааховѣ, ꙁвѣщаховѣꙁвѣщаашета, ꙁвѣщашета, ꙁвѣщааста, ꙁвѣщастаꙁвѣщаашете, ꙁвѣщашете, ꙁвѣщаасте, ꙁвѣщасте
ꙁвѣстт -ꙁвѣщѫ -ꙁвѣстш св Известя, съобщя, направя нещо известно, явно тр смокв род. ѩже въꙁьмъ старцъ  съ слъꙁам облобꙑꙁавъ. ꙁѣ  благодарьств ꙁвѣствъшааго мѹ бога С 300.26 се съхранлъ тꙙ стъ богъ отъ ратьнъска прхожденꙗ.  ꙁвѣст т вдомъ т стражъ посълавъ С 293.12 семꙋ же ꙁвѣствъшѹ мѹ глагола. аꙁъ отье. оньсцꙙ града епскѹпъ поставьнъ смъ С 286.17 (пр)бѣгн съ вѣроѭ ...  іꙁвѣст мъсл срца своего къ немѹ.  мол сꙙ емѹ Г А 2 Засвидетелствам, удостоверя. богъ ... агг҄еломъ свомъ ꙁаповѣда ... прѣподобънааго съхрант. ꙁвѣстт же мѹ хотꙙ малꙑ ѹбоꙗвъша сꙙ стража вдома пѹст льва велка ꙁѣло С 292.20 (ка)ко мꙑ ѹбѣжмъ... премъ (гл)ат с(ѧ) ... в на(с)ъ ꙁвѣст сѧ Е 9а 7 ꙁвѣстт слово πληροφορέω Убедя, уверя с мар глагол҄ѫшт скоро агг҄елъ къ їѡсфѹ прде.  ꙁвѣствъ слово ꙁгънат дѣвцѫ став С 242.19—20 ꙁвѣстт с πληροφορέομαι Съставя си мнение, узная истината за нещо ꙁвѣствъ же с ꙁѣло о н҄емъ о вьсемъ ... ꙗко съвръшена стъ ꙁѣло дѹша го С 171.1 ꙁвѣстт сѧ Изч С Г Гр πληροφορέω βεβαιόω іꙁвѣстт Нвб известя ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА