Исторически речник
справт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
справтсправлѭ, справлѧ, справѧ, справьѭ, справлюсправшсправтъ, справть, справтсправмъ, справмь, справм, справмосправте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
справѧтъ, справѧть, справѧтсправвѣсправтасправтесправсправ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
справмъ, справмь, справмсправтесправвѣсправтасправхъ, справхь, справхсправов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
справовсправхомъ, справхомь, справхом, справхмꙑсправстесправшѧ, справшѫ, справша, справше, справхѫсправховѣсправста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
справстесправлꙗахъ, справлꙗхъ, справьꙗхъ, справлѣахъ, справлѣхъ, справѣахъ, справѣхъ, справлѧахъ, справлѧхъ, справѧахъ, справѧхъ, справлꙗахь, справлꙗхь, справьꙗхь, справлѣахь, справлѣхь, справѣахь, справѣхь, справлѧахь, справлѧхь, справѧахь, справѧхь, справлꙗах, справлꙗх, справьꙗх, справлѣах, справлѣх, справѣах, справѣх, справлѧах, справлѧх, справѧах, справѧхсправлꙗаше, справлꙗше, справьꙗше, справлѣаше, справлѣше, справѣаше, справѣше, справлѧаше, справлѧше, справѧаше, справѧшесправлꙗаше, справлꙗше, справьꙗше, справлѣаше, справлѣше, справѣаше, справѣше, справлѧаше, справлѧше, справѧаше, справѧшесправлꙗахомъ, справлꙗхомъ, справьꙗхомъ, справлѣахомъ, справлѣхомъ, справѣахомъ, справѣхомъ, справлѧахомъ, справлѧхомъ, справѧахомъ, справѧхомъ, справлꙗахомь, справлꙗхомь, справьꙗхомь, справлѣахомь, справлѣхомь, справѣахомь, справѣхомь, справлѧахомь, справлѧхомь, справѧахомь, справѧхомь, справлꙗахом, справлꙗхом, справьꙗхом, справлѣахом, справлѣхом, справѣахом, справѣхом, справлѧахом, справлѧхом, справѧахом, справѧхомсправлꙗашете, справлꙗшете, справьꙗшете, справлѣашете, справлѣшете, справѣашете, справѣшете, справлꙗасте, справлꙗсте, справьꙗсте, справлѣасте, справлѣсте, справѣасте, справѣсте, справлѧасте, справлѧсте, справѧасте, справѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
справлꙗахѫ, справлꙗхѫ, справьꙗхѫ, справлѣахѫ, справлѣхѫ, справѣахѫ, справѣхѫ, справлꙗахѹ, справлꙗхѹ, справьꙗхѹ, справлѣахѹ, справлѣхѹ, справѣахѹ, справѣхѹ, справлѧахѹ, справлѧхѹ, справѧахѹ, справѧхѹсправлꙗаховѣ, справлꙗховѣ, справьꙗховѣ, справлѣаховѣ, справлѣховѣ, справѣаховѣ, справѣховѣ, справлѧаховѣ, справлѧховѣ, справѧаховѣ, справѧховѣсправлꙗашета, справлꙗшета, справьꙗшета, справлѣашета, справлѣшета, справѣашета, справѣшета, справлꙗаста, справлꙗста, справьꙗста, справлѣаста, справлѣста, справѣаста, справѣста, справлѧаста, справлѧста, справѧаста, справѧстасправлꙗашете, справлꙗшете, справьꙗшете, справлѣашете, справлѣшете, справѣашете, справѣшете, справлꙗасте, справлꙗсте, справьꙗсте, справлѣасте, справлѣсте, справѣасте, справѣсте, справлѧасте, справлѧсте, справѧасте, справѧсте
справт -справлѭ -справш св 1. Изправя, оправя [нещо криво, разкривено] пршъдъ же  ѹмръштено мꙑ тѣло вьсе.  лце раскрвьно ... тььѭ косе сꙙ го правьднꙑ.  їсправ сꙙ не хѹда ꙙсть лца го С 561.29 Образно. хс гла адамов ... вждь м лантама ѹдараньꙗ. ꙗже прѧхъ . да тебѣ раꙁвраштенꙑ ꙁракъ справьѭ въ прьвꙑ обраꙁъ С 469.9—10 Насоча в правилна посока. ї постан на камнꙇ ноѕѣ моі. ї справі стопꙑ моѩ СП 39.3 отъ гѣ стопꙑ кѹ їсправѩтъ сѩ СП 36.23 не да їсправѩл сѩ пѫтье моі. съхранті оправъданѫ твоѣ СП 118.5 бже ... стопꙑ  хъ справ. жꙁнь блгв СЕ 18b 13 2. Изравня, направя равен [път, пътека] образно ꙇсправте пѫть гнь М Йо 1.23 З А гі ... врагъ мохъ рад справ прѣдъ тобоѫ пѫтъ мо СП 5.9 бже ... на вꙿсѣхъ мѣстѣхъ справ ꙇмъ пѫть. л по ꙁем. л по морю. л по блатомъ. л по рѣкамъ. л нѣмь обраꙁомь кꙑмь пѫть творѧштемъ СЕ 18b 5 3. Прен. Поправя, променя към по–добро ї накаꙁанъе твое. ісправі мѩ въ конець.  накаꙁанъе твое само мѩ наѹітъ СП 17.36 да не бѫдѫтъ ѣко отьці хъ ... родъ іже не ісправі сръдьца своего. ї не въвѣрі съ бмь дха своего СП 77.8 бъ сна своего посъла. раждаемъ отъ женꙑ. сѫштѧѩ подъ ꙁакономъ іскѹпітъ. тѣмь хотѧ прѣставіті ꙁаконъ. да не кто реетъ. ѣко сего раді прѣставі . сего ісправіт. ѣко тѧжъка сѫшта К 6b 10 нктоже нѹдьма бꙑваатъ добръ. аште л вол҄еѭ вьсе моштьно справт. волꙗ мѹ бѣ дана С 414.3 остав даръ сво.  шъдъ ѹстро сꙙ съ братомъ ... сьмренꙗ бо да съ братома  с жрътва. а тꙑ не справш мра. томѹ прꙙшташ сꙙ жрътвѣ. нъ не раꙁѹмно т справьен бꙑстъ С 423.3 рее мꙋ. отъпѹст старца сего ... отъ сѫпротвнааго бѣса мѫмъ ... рабъ же бж ... гла ... дрьꙁне л кто отъ мꙿн҄ьшхъ то таково сътворт л справт С 553.21—22 4. Прен. Осъществя, извърша нещо добро сце бо лѣпо стъ намъ справт вьсѫ правьдѫ С 416.19 добро сьмѣреньꙗ пробрѣтень ходата бꙑваатъ. же сътворт потꙿштавꙑ сꙙ.  їсправвꙑ то С 513.20 5. Прен. Подпомогна, укрепя, утвърдя да съкоаетъ сѩ (!) ꙁьлоба грѣшьнꙑхъ спраші (погр. вм. справші Север.,с. 6, бел. под линия) праведьнааго СП 7.10  дѣла рѫкъ нашіхъ ісправ СП 89.17 гь ... справі въселенѫѭ ѣже да не подвіжітъ сѩ СП 95.10 Запазя. снове рабъ твоіхъ веселѩтъ сѩ.  сѣмѩ іхъ вь вѣкъ справітъ сѩ СП 101.29 справт сѧ М З А СП СЕ К С Гр εὐϑύνω κατευϑύνω κατορϑόω ἀνορϑόω ἐπανορϑόω διορϑόω πληρόω ꙇсправт. їсправт ісправіт Вж. при справлꙗт Нвб