Исторически речник
ꙁобловат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁобловатꙁоблѹѭ, ꙁоблѹѫ, ꙁоблѹѧ, ꙁоблѹюꙁоблѹш, ꙁоблѹеш, ꙁоблѹѹшꙁоблѹтъ, ꙁоблѹетъ, ꙁоблѹѹтъ, ꙁоблѹть, ꙁоблѹеть, ꙁоблѹѹть, ꙁоблѹт, ꙁоблѹет, ꙁоблѹѹтꙁоблѹмъ, ꙁоблѹемъ, ꙁоблѹѹмъ, ꙁоблѹмь, ꙁоблѹемь, ꙁоблѹѹмь, ꙁоблѹм, ꙁоблѹем, ꙁоблѹѹм, ꙁоблѹмо, ꙁоблѹемо, ꙁоблѹѹмоꙁоблѹте, ꙁоблѹете, ꙁоблѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁоблѹѭтъ, ꙁоблѹѫтъ, ꙁоблѹѧтъ, ꙁоблѹютъ, ꙁоблѹѭть, ꙁоблѹѫть, ꙁоблѹѧть, ꙁоблѹють, ꙁоблѹѭт, ꙁоблѹѫт, ꙁоблѹѧт, ꙁоблѹютꙁоблѹвѣ, ꙁоблѹевѣ, ꙁоблѹѹвѣꙁоблѹта, ꙁоблѹета, ꙁоблѹѹтаꙁоблѹте, ꙁоблѹете, ꙁоблѹѹтеꙁоблѹꙁоблѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁоблѹмъ, ꙁоблѹмь, ꙁоблѹмꙁоблѹтеꙁоблѹвѣꙁоблѹтаꙁобловахъ, ꙁобловахь, ꙁобловахꙁоблова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁобловаꙁобловахомъ, ꙁобловахомь, ꙁобловахом, ꙁобловахомꙑꙁобловастеꙁобловашѧ, ꙁобловашѫ, ꙁобловаша, ꙁобловаше, ꙁобловахѫꙁобловаховѣꙁобловаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁобловастеꙁобловаахъ, ꙁобловахъ, ꙁобловаахь, ꙁобловахь, ꙁобловаах, ꙁобловахꙁобловааше, ꙁобловашеꙁобловааше, ꙁобловашеꙁобловаахомъ, ꙁобловахомъ, ꙁобловаахомь, ꙁобловахомь, ꙁобловаахом, ꙁобловахомꙁобловаашете, ꙁобловашете, ꙁобловаасте, ꙁобловасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁобловаахѫ, ꙁобловахѫ, ꙁобловаахѹ, ꙁобловахѹꙁобловааховѣ, ꙁобловаховѣꙁобловаашета, ꙁобловашета, ꙁобловааста, ꙁобловастаꙁобловаашете, ꙁобловашете, ꙁобловаасте, ꙁобловасте
ꙁобловат -ꙁоблѹѭ -ꙁоблѹш несв Изобилствам, съм в изобилиие аште л да ... не въсѣтъ отъ н҄еѧ то оскѫдѣтъ пшенца. не можетъ бо ꙁъобловат С 266.12 Изч С Гр περισσεύω ꙁъобловат Нвб Срв изобилствам ОА ВА МлБТР ЕтБАН БТР АР