Исторически речник
скѹпт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
скѹпт сѧскѹплѭ, скѹплѧ, скѹпѧ, скѹпьѭ, скѹплюскѹпшскѹптъ, скѹпть, скѹптскѹпмъ, скѹпмь, скѹпм, скѹпмоскѹпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
скѹпѧтъ, скѹпѧть, скѹпѧтскѹпвѣскѹптаскѹптескѹпскѹп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
скѹпмъ, скѹпмь, скѹпмскѹптескѹпвѣскѹптаскѹпхъ, скѹпхь, скѹпхскѹп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скѹпскѹпхомъ, скѹпхомь, скѹпхом, скѹпхмꙑскѹпстескѹпшѧ, скѹпшѫ, скѹпша, скѹпше, скѹпхѫскѹпховѣскѹпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скѹпстескѹпѧхъ, скѹпѧхь, скѹпѧхскѹпѧшескѹпѧшескѹпѧхомъ, скѹпѧхомь, скѹпѧхомскѹпѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
скѹпѧхѹскѹпѧховѣскѹпѧстаскѹпѧсте
скѹпт сѧ -скѹплѭ сѧ -скѹпш сѧ св Издължа се, откупя се, освободя се от дълг, от материална зависимост стꙑ кодратъ рее. ꙁа село мо скѹпхъ сꙙ к҄есарѹ.  бѹ момѹ подобаатъ м скѹпт сꙙ же о н҄емъ длъгѹ С 106.19,20 ѹбогъ же нѣкꙑ ... плаꙙ  рꙑдаѧ глаголааше длъжнка мѣт блꙁъ не мошт же сꙙ мѹ мъ скѹпт С 551.29 дастъ клюсꙙ ...  рее. д продаждъ се  скѹп сꙙ длъгѹ С 552.1 пршъдъшѹ же дрѹгѹѹмѹ ѹбогѹ ... не мѫштѹ мъ скѹпт сꙙ. дастъ вѣрнꙑ рабъ бж  то клюсꙙ С 552.11 Изч С Нвб изкупя се ВА НТ РБЕ