Исторически речник
ꙁдъхнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁдъхнѫтꙁдъхнѫ, ꙁдьхнѫ, ꙁдъхнѹ, ꙁдьхнѹꙁдъхнеш, ꙁдьхнешꙁдъхнетъ, ꙁдьхнетъ, ꙁдъхнеть, ꙁдьхнеть, ꙁдъхнет, ꙁдьхнетꙁдъхнемъ, ꙁдьхнемъ, ꙁдъхнемь, ꙁдьхнемь, ꙁдъхнем, ꙁдьхнемꙁдъхете, ꙁдьхнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁдъхѫтъ, ꙁдьхнѫтъ, ꙁдъхнѹтъ, ꙁдьхнѹтъ, ꙁдъхнѫть, ꙁдьхнѫть, ꙁдъхнѹть, ꙁдьхнѹть, ꙁдъхнѫт, ꙁдьхнѫт, ꙁдъхнѹт, ꙁдьхнѹтꙁдъхневѣ, ꙁдьхневѣꙁдъхнета, ꙁдьхнетаꙁдъхнете, ꙁдьхнетеꙁдъхн, ꙁдьхнꙁдъхн, ꙁдьхн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁдъхнѣмъ, ꙁдьхнѣмъ, ꙁдъхнѣмь, ꙁдьхнѣмь, ꙁдъхнѣм, ꙁдьхнѣмꙁдъхнѣте, ꙁдьхнѣтеꙁдъхнѣвѣ, ꙁдьхнѣвѣꙁдъхнѣта, ꙁдьхнѣтаꙁдъхъ, ꙁдъхнѫхъ, ꙁдъхнѹхъ, ꙁдьхъ, ꙁдьхнѫхъ, ꙁдьхнѹхъ, ꙁдъхь, ꙁдъхнѫхь, ꙁдъхнѹхь, ꙁдьхь, ꙁдьхнѫхь, ꙁдьхнѹхь, ꙁдъхнѫх, ꙁдъхнѹх, ꙁдьхнѫх, ꙁдьхнѹхꙁдъше, ꙁдъхнѫ, ꙁдъхнѹ, ꙁдьхъ, ꙁдьхнѫ, ꙁдьхнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁдъше, ꙁдъхнѫ, ꙁдъхнѹ, ꙁдьхъ, ꙁдьхнѫ, ꙁдьхнѹꙁдъхомъ, ꙁдъхнѫхомъ, ꙁдъхнѹхомъ, ꙁдьхомъ, ꙁдьхнѫхомъ, ꙁдьхнѹхомъ, ꙁдъхомь, ꙁдъхнѫхомь, ꙁдъхнѹхомь, ꙁдьхомь, ꙁдьхнѫхомь, ꙁдьхнѹхомь, ꙁдъхнѫхом, ꙁдъхнѹхом, ꙁдьхнѫхом, ꙁдьхнѹхом, ꙁдъхнѫхмꙑ, ꙁдьхнѫхмꙑꙁдъшете, ꙁдъхнѫсте, ꙁдъхнѹсте, ꙁдьшете, ꙁдьхнѫсте, ꙁдьхнѹстеꙁдъхѫ, ꙁдъхнѫшѧ, ꙁдъхнѹшѧ, ꙁдьхѫ, ꙁдьхнѫшѧ, ꙁдьхнѹшѧ, ꙁдъхнѫшѫ, ꙁдьхнѫшѫ, ꙁдьхнѹшѫ, ꙁдъхнѫша, ꙁдъхнѹша, ꙁдьхнѫша, ꙁдьхнѹша, ꙁдъхнѫше, ꙁдъхнѹше, ꙁдьхнѫше, ꙁдьхнѹше, ꙁдъхнѫхѫ, ꙁдьхнѫхѫꙁдъховѣ, ꙁдъхнѫховѣ, ꙁдъхнѹховѣ, ꙁдьховѣ, ꙁдьхнѫховѣ, ꙁдьхнѹховѣꙁдъшета, ꙁдъхнѫста, ꙁдъхнѹста, ꙁдьшета, ꙁдьхнѫста, ꙁдьхнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁдъшете, ꙁдъхнѫсте, ꙁдъхнѹсте, ꙁдьшете, ꙁдьхнѫсте, ꙁдьхнѹстеꙁдъхнѣахъ, ꙁдъхнѣхъ, ꙁдъхнѣахь, ꙁдъхнѣхь, ꙁдъхнѣах, ꙁдъхнѣхꙁдъхнѣаше, ꙁдъхнѣшеꙁдъхнѣаше, ꙁдъхнѣшеꙁдъхнѣахомъ, ꙁдъхнѣхомъ, ꙁдъхнѣахомь, ꙁдъхнѣхомь, ꙁдъхнѣахом, ꙁдъхнѣхомꙁдъхнѣашете, ꙁдъхнѣшете, ꙁдъхнѣасте, ꙁдъхнѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁдъхнѣахѫ, ꙁдъхнѣхѫ, ꙁдъхнѣахѹ, ꙁдъхнѣхѹꙁдъхнѣаховѣ, ꙁдъхнѣховѣꙁдъхнѣашета, ꙁдъхнѣшета, ꙁдъхнѣаста, ꙁдъхнѣстаꙁдъхнѣашете, ꙁдъхнѣшете, ꙁдъхнѣасте, ꙁдъхнѣсте
ꙁдъхнѫт -ꙁдъхнѫ -ꙁдъхнеш св Издъхна, изпусна последен дъх, умра съ рее отье въ рѫцѣ тво прѣдаѭ дхъ мо і се рекъ ꙁдъше М Лк 23.46 З А іс же пѹщъ гласъ вел ꙁдъше М Мк 15.37 З тако въꙁъпвъ ꙁдъше М Мк 15.39 З владꙑка нашъ нѣстъ ꙗкоже стоꙗт мѹ нъ ꙁдъхнѫт  ѹмрѣт С 149.28 понї ꙁатвор о ꙗко же народѹ мнѣт і ꙁдъша С 141.16  рекъ господѹ прм моѭ дѹшѫ акꙑ отъргаѧ тхо  беꙁ болѣꙁн ꙁдъхнѫ С 141.22 Изч М З А С Гр ἐκπνέω ἀποπνέω Нвб издъхна св издъхвам несв ОА ВА НТ Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл АР РБЕ