Исторически речник
ндктъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ндктъ, ндктьндктандктѹ, ндктовндктъ, ндктьндктандктомь, ндктомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ндктѣндктендкт, ндктовендктъ, ндкть, ндктовъ, ндктовьндктомъ, ндктомь, ндктовомъ, ндктовомьндктꙑ, ндктовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
ндктꙑ, ндктовꙑ, ндктъмндктѣхъ, ндктѣхь, ндктохъ, ндктохь, ндктовохъ, ндктовохьндктандктѹндктома
ндктъ м Цикъл от 15 години при старото летоброене, свързано със сътворението на света; индикт мѣⷭ҇ септѧⷠ҇. въ а҃ деⷩ҇. наѧтоⷦ҇ ндктѹ [!]  ноⷡ лѣⷮ҇ А 112d 14—15 натъкъ е(ньдктѹ новое) лѣто СК 122b 1—2 напса (же сѧ въ) лѣто отъ сътво(ренѣ мро)у ꙅ҃ ф҃а҃. нъд(къта ꙅ) СН А СК СН От гр ἴνδικτος нъдктъ еньдктъ Нвб индикт ОА ВА НГер ЕтМл ЕтБАН АР РРОДД