Исторически речник
сходатаꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сходатаꙗтсходатаѭ, сходатаѫ, сходатаѧ, сходатаюсходаташ, сходатаеш, сходатаашсходататъ, сходатаетъ, сходатаатъ, сходатать, сходатаеть, сходатаать, сходатат, сходатает, сходатаатсходатамъ, сходатаемъ, сходатаамъ, сходатамь, сходатаемь, сходатаамь, сходатам, сходатаем, сходатаам, сходатамо, сходатаемо, сходатаамосходатате, сходатаете, сходатаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сходатаѭтъ, сходатаѫтъ, сходатаѧтъ, сходатаютъ, сходатаѭть, сходатаѫть, сходатаѧть, сходатають, сходатаѭт, сходатаѫт, сходатаѧт, сходатаютсходатавѣ, сходатаевѣ, сходатаавѣсходатата, сходатаета, сходатаатасходатате, сходатаете, сходатаатесходатасходата
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сходатамъ, сходатамь, сходатамсходататесходатавѣсходататасходатаꙗхъ, сходатаахъ, сходатаѣхъ, сходатаꙗхь, сходатаахь, сходатаѣхь, сходатаѧхъ, сходатаѧхь, сходатаѧхсходатаꙗ, сходатаа, сходатаѣ, сходатаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сходатаꙗ, сходатаа, сходатаѣ, сходатаѧсходатаꙗхомъ, сходатаахомъ, сходатаѣхомъ, сходатаꙗхомь, сходатаахомь, сходатаѣхомь, сходатаꙗхом, сходатаахом, сходатаѣхом, сходатаꙗхмꙑ, сходатаахмꙑ, сходатаѣхмꙑ, сходатаѧхомъ, сходатаѧхомь, сходатаѧхомсходатаꙗсте, сходатаасте, сходатаѣсте, сходатаѧстесходатаꙗшѧ, сходатаашѧ, сходатаѣшѧ, сходатаꙗшѫ, сходатаашѫ, сходатаѣшѫ, сходатаꙗша, сходатааша, сходатаѣша, сходатаꙗше, сходатааше, сходатаѣше, сходатаꙗхѫ, сходатаахѫ, сходатаѣхѫ, сходатаѧшасходатаꙗховѣ, сходатааховѣ, сходатаѣховѣ, сходатаѧховѣсходатаꙗста, сходатааста, сходатаѣста, сходатаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сходатаꙗсте, сходатаасте, сходатаѣсте, сходатаѧстесходатаꙗахъ, сходатаахъ, сходатаꙗахь, сходатаахь, сходатаꙗах, сходатаах, сходатаѧхъ, сходатаѧхь, сходатаѧхсходатаꙗаше, сходатааше, сходатаѧшесходатаꙗаше, сходатааше, сходатаѧшесходатаꙗахомъ, сходатаахомъ, сходатаꙗахомь, сходатаахомь, сходатаꙗахом, сходатаахом, сходатаѧхомъ, сходатаѧхомь, сходатаѧхомсходатаꙗашете, сходатаашете, сходатаꙗасте, сходатаасте, сходатаѧшете, сходатаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сходатаꙗахѫ, сходатаахѫ, сходатаꙗахѹ, сходатаахѹ, сходатаѧхѹсходатаꙗаховѣ, сходатааховѣ, сходатаѧховѣсходатаꙗашета, сходатаашета, сходатаꙗаста, сходатааста, сходатаѧшета, сходатаѧстасходатаꙗашете, сходатаашете, сходатаꙗасте, сходатаасте, сходатаѧшете, сходатаѧсте
сходатаꙗт -сходатаѭ -сходаташ несв Ходатайствам, застъпвам се послѣдь же плодъ мренъ ꙇсходатаетъ. скѹшенемь отъ него СЕ 88b 16 Изч СЕ ꙇсходатаꙗт Нвб Срв изходатайствувам ОА ВА ЕтМл МлБТР БТР РБЕ