Исторически речник
ꙁвестII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁвестꙁвеꙁѫ, ꙁвеꙁѹꙁвеꙁешꙁвеꙁетъ, ꙁвеꙁеть, ꙁвеꙁетꙁвеꙁемъ, ꙁвеꙁемь, ꙁвеꙁем, ꙁвеꙁемоꙁвеꙁете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁвеꙁѫтъ, ꙁвеꙁѹтъ, ꙁвеꙁѫть, ꙁвеꙁѹть, ꙁвеꙁѫт, ꙁвеꙁѹтꙁвеꙁевѣꙁвеꙁетаꙁвеꙁетеꙁвеꙁꙁвеꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁвеꙁѣꙁмъ, ꙁвеꙁѣꙁмь, ꙁвеꙁѣꙁмꙁвеꙁѣтеꙁвеꙁѣвѣꙁвеꙁѣтаꙁвеꙁохъ, ꙁвеꙁохь, ꙁвеꙁохꙁвеꙁе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁвеꙁеꙁвеꙁохомъ, ꙁвеꙁохомь, ꙁвеꙁохом, ꙁвеꙁохмꙑꙁвеꙁостеꙁвеꙁошѧ, ꙁвеꙁошѫ, ꙁвеꙁоша, ꙁвеꙁоше, ꙁвеꙁохѫꙁвеꙁоховѣꙁвеꙁоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁвеꙁосте*ꙁвеꙁѣахъ*ꙁвеꙁѣаше*ꙁвеꙁѣаше*ꙁвеꙁѣахомъ*ꙁвеꙁѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ꙁвеꙁѣахѫ*ꙁвеꙁѣаховѣ*ꙁвеꙁѣашета*ꙁвеꙁѣашете
ꙁвест -ꙁвеꙁѫ -ꙁвеꙁеш св Изкарам, извлека на брега, на сушата [кораб, лодка и под.] ꙁвеꙁъше кораблѣ на сѹхо  оставьше вьсе вь слѣдъ его дѫ М Лк 5.11 З А Изч М З А Гр κατάγω Нвб Срв извозя, веза диал НГер МлБТР