Исторически речник
ꙁвраеват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙁвраеватꙁвраѹѭ, ꙁвраѹѫ, ꙁвраѹѧ, ꙁвраѹю, ꙁвраюѭ, ꙁвраюѫ, ꙁвраюѧ, ꙁвраююꙁвраѹш, ꙁвраѹеш, ꙁвраюш, ꙁвраюеш, ꙁвраѹѹш, ꙁвраююшꙁвраѹтъ, ꙁвраѹетъ, ꙁвраѹть, ꙁвраѹеть, ꙁвраѹт, ꙁвраѹет, ꙁвраютъ, ꙁвраюетъ, ꙁврають, ꙁвраюеть, ꙁврают, ꙁвраюет, ꙁвраѹѹтъ, ꙁвраюютъ, ꙁвраѹѹть, ꙁвраюють, ꙁвраѹѹт, ꙁвраюютꙁвраѹмъ, ꙁвраѹемъ, ꙁвраѹмь, ꙁвраѹемь, ꙁвраѹм, ꙁвраѹем, ꙁвраѹмо, ꙁвраѹемо, ꙁвраюмъ, ꙁвраюемъ, ꙁвраюмь, ꙁвраюемь, ꙁвраюм, ꙁвраюем, ꙁвраюмо, ꙁвраюемо, ꙁвраѹѹмъ, ꙁвраююмъ, ꙁвраѹѹмь, ꙁвраююмь, ꙁвраѹѹм, ꙁвраююм, ꙁвраѹѹмо, ꙁвраююмоꙁвраѹте, ꙁвраѹете, ꙁвраюте, ꙁвраюете, ꙁвраѹѹте, ꙁвраююте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙁвраѹѭтъ, ꙁвраѹѫтъ, ꙁвраѹѧтъ, ꙁвраѹютъ, ꙁвраѹѭть, ꙁвраѹѫть, ꙁвраѹѧть, ꙁвраѹють, ꙁвраѹѭт, ꙁвраѹѫт, ꙁвраѹѧт, ꙁвраѹют, ꙁвраюѭтъ, ꙁвраюѫтъ, ꙁвраюѧтъ, ꙁвраюютъ, ꙁвраюѭть, ꙁвраюѫть, ꙁвраюѧть, ꙁвраюють, ꙁвраюѭт, ꙁвраюѫт, ꙁвраюѧт, ꙁвраюютꙁвраѹвѣ, ꙁвраѹевѣ, ꙁвраювѣ, ꙁвраюевѣ, ꙁвраѹѹвѣ, ꙁвраюювѣꙁвраѹта, ꙁвраѹета, ꙁвраюта, ꙁвраюета, ꙁвраѹѹта, ꙁвраюютаꙁвраѹте, ꙁвраѹете, ꙁвраюте, ꙁвраюете, ꙁвраѹѹте, ꙁвраюютеꙁвраѹ, ꙁвраюꙁвраѹ, ꙁвраю
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙁвраѹмъ, ꙁвраѹмь, ꙁвраюмъ, ꙁвраюмь, ꙁвраѹм, ꙁвраюмꙁвраѹте, ꙁвраютеꙁвраѹвѣ, ꙁвраювѣꙁвраѹта, ꙁвраютаꙁвраевахъ, ꙁвраевахь, ꙁвраевахꙁвраева
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙁвраеваꙁвраевахомъ, ꙁвраевахомь, ꙁвраевахом, ꙁвраевахмꙑꙁвраевастеꙁвраевашѧ, ꙁвраевашѫ, ꙁвраеваше, ꙁвраеваша, ꙁвраевахѫꙁвраеваховѣꙁвраеваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙁвраевастеꙁвраеваахъ, ꙁвраевахъ, ꙁвраеваахь, ꙁвраевахь, ꙁвраеваах, ꙁвраевахꙁвраевааше, ꙁвраевашеꙁвраевааше, ꙁвраевашеꙁвраеваахомъ, ꙁвраевахомъ, ꙁвраеваахомь, ꙁвраевахомь, ꙁвраеваахом, ꙁвраевахомꙁвраеваашете, ꙁвраевашете, ꙁвраеваасте, ꙁвраевасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙁвраеваахѫ, ꙁвраевахѫ, ꙁвраеваахѹ, ꙁвраевахѹꙁвраевааховѣ, ꙁвраеваховѣꙁвраеваашета, ꙁвраевашета, ꙁвраевааста, ꙁвраевастаꙁвраеваашете, ꙁвраевашете, ꙁвраеваасте, ꙁвраевасте
ꙁвраеват -ꙁвраѹѭ -ꙁвраѹш св несв Излекувам боу помолвъ сꙙ. абь ꙁвраевана го съподоб С 560.11 нколже се ѧꙁ ꙁвраѹмѣ бꙑват С 556.29 Изч С Нвб Срв изврачувам НГер МлБТР БТР