Исторически речник
стѫпт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стѫптстѫплѭ, стѫплѧ, стѫпѧ, стѫпьѭ, стѹплѭ, стѹплюстѫпш, стѹпшстѫптъ, стѹптъ, стѫпть, стѹпть, стѫпт, стѹптстѫпмъ, стѹпмъ, стѫпмь, стѹпмь, стѫпм, стѹпм, стѫпмо, стѹпмостѫпте, стѹпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стѫпѧтъ, стѹпѧтъ, стѫпѧть, стѹпѧть, стѫпѧт, стѹпѧтстѫпвѣ, стѹпвѣстѫпта, стѹптастѫпте, стѹптестѫп, стѹпстѫп, стѹп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стѫпмъ, стѹпмъ, стѫпмь, стѹпмь, стѫпм, стѹпмстѫпте, стѹптестѫпвѣ, стѹпвѣстѫпта, стѹптастѫпхъ, стѹпхъ, стѫпхь, стѹпхь, стѫпх, стѹпхстѫп, стѹп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стѫп, стѹпстѫпхомъ, стѹпхомъ, стѫпхомь, стѹпхомь, стѫпхом, стѹпхом, стѫпхмꙑ, стѹпхмꙑстѫпсте, стѹпстестѫпшѧ, стѹпшѧ, стѫпшѫ, стѫпша, стѹпша, стѫпше, стѹпше, стѫпхѫстѫпховѣ, стѹпховѣстѫпста, стѹпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стѫпсте, стѹпстестѹплѧхъ, стѹпѧхъ, стѹплѧхь, стѹпѧхь, стѹплѧх, стѹпѧхстѹплѧше, стѹпѧшестѹплѧше, стѹпѧшестѹплѧхомъ, стѹпѧхомъ, стѹплѧхомь, стѹпѧхомь, стѹплѧхом, стѹпѧхомстѹплѧсте, стѹпѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стѹплѧхѹ, стѹпѧхѹстѹплѧховѣ, стѹпѧховѣстѹплѧста, стѹпѧстастѹплѧсте, стѹпѧсте
стѫпт -стѫплѭ -стѫпш св Отделя се, изляза отнякъде, напусна нещо ѡ кольм сьребролюбьство ꙁьло. тѣмь бо ѹенкъ апостольска стѫвъ (вм. стѫпвъ, Север., с. 426, бел. под линия) рꙙдѹ. ѹдавьню ѫже прѧ С 426.14 Изч С Гр ἀπορρήγνυμαι Нвб Срв изстъпя се ОА ВА РБЕ