Исторически речник
оанан҄евъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
оанан҄евъ, оанан҄евьоанан҄еваоанан҄евѹоанан҄евь, оанан҄евъоанан҄еваоанан҄евомь, оанан҄евомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
оанан҄евѣоанан҄еве, оанан҄евъоанан҄евоанан҄евъ, оанан҄евьоанан҄евомъ, оанан҄евомьоанан҄евꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
оанан҄евꙑоанан҄евѣхъ, оанан҄евѣхьоанан҄еваоанан҄евѹоанан҄евомаоанан҄ево
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
оанан҄еваоанан҄евѹоанан҄евооанан҄еваоанан҄евомь, оанан҄евомъоанан҄евѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
оанан҄еваоанан҄евъ, оанан҄евьоанан҄евомъ, оанан҄евомьоанан҄еваоанан҄евꙑоанан҄евѣхъ, оанан҄евѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
оанан҄евѣоанан҄евѹоанан҄евомаоанан҄еваоанан҄евꙑ, оанан҄евѫоанан҄евѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
оанан҄евѫ, оанан҄евѹоанан҄евоѭ, оанан҄евоѫ, оанан҄евоѧ, оанан҄евоюоанан҄евѣоанан҄евꙑоанан҄евъ, оанан҄евьоанан҄евамъ, оанан҄евамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
оанан҄евꙑоанан҄евамоанан҄евахъ, оанан҄евахьоанан҄евѣоанан҄евѹоанан҄евама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
оанан҄евꙑ, оанан҄евꙑ, оанан҄евооанан҄еваго, оанан҄еваего, оанан҄евааго, оанан҄еваго, оанан҄евого, оанан҄евога, оанан҄евгооанан҄евѹмѹ, оанан҄евѹемѹ, оанан҄евѹѹмѹ, оанан҄евѹмѹ, оанан҄евоомѹ, оанан҄евомѹ, оанан҄евоѹмѹ, оанан҄евмѹоанан҄евꙑ, оанан҄евꙑ, оанан҄евооанан҄еваго, оанан҄еваего, оанан҄евааго, оанан҄еваго, оанан҄евого, оанан҄евога, оанан҄евгооанан҄евꙑмь, оанан҄евꙑмь, оанан҄евꙑмъ, оанан҄евꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
оанан҄евѣмь, оанан҄евѣемь, оанан҄евѣѣмь, оанан҄евѣамь, оанан҄евѣмь, оанан҄евѣмъ, оанан҄евѣемъ, оанан҄евѣѣмъ, оанан҄евѣамъ, оанан҄евѣмъ, оанан҄евомь, оанан҄евомъоанан҄евꙑ, оанан҄евꙑ, оанан҄евооанан҄евоанан҄евꙑхъ, оанан҄евꙑхъ, оанан҄евꙑхь, оанан҄евꙑхь, оанан҄евѣхъ, оанан҄евѣхьоанан҄евꙑмъ, оанан҄евꙑмъ, оанан҄евꙑмь, оанан҄евꙑмь, оанан҄евѣмъ, оанан҄евѣмьоанан҄евꙑѧ, оанан҄евꙑꙗ, оанан҄евꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
оанан҄евꙑм, оанан҄евꙑмоанан҄евꙑхъ, оанан҄евꙑхъ, оанан҄евꙑхь, оанан҄евꙑхьоанан҄еваꙗ, оанан҄еваа, оанан҄еваѣоанан҄евѹю, оанан҄евоюоанан҄евꙑма, оанан҄евꙑмаоанан҄ево, оанан҄евое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
оанан҄еваго, оанан҄еваего, оанан҄евааго, оанан҄еваго, оанан҄евого, оанан҄евога, оанан҄евгооанан҄евѹмѹ, оанан҄евѹемѹ, оанан҄евѹѹмѹ, оанан҄евѹмѹ, оанан҄евоомѹ, оанан҄евомѹ, оанан҄евоѹмѹ, оанан҄евмѹоанан҄ево, оанан҄евоеоанан҄еваго, оанан҄еваего, оанан҄евааго, оанан҄еваго, оанан҄евого, оанан҄евога, оанан҄евгооанан҄евꙑмь, оанан҄евꙑмь, оанан҄евꙑмъ, оанан҄евꙑмъоанан҄евѣмь, оанан҄евѣемь, оанан҄евѣѣмь, оанан҄евѣамь, оанан҄евѣмь, оанан҄евѣмъ, оанан҄евѣемъ, оанан҄евѣѣмъ, оанан҄евѣамъ, оанан҄евѣмъ, оанан҄евомь, оанан҄евомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
оанан҄ево, оанан҄евоеоанан҄еваꙗ, оанан҄еваа, оанан҄еваѣ, оанан҄еваѧоанан҄евꙑхъ, оанан҄евꙑхъ, оанан҄евꙑхь, оанан҄евꙑхь, оанан҄евѣхъ, оанан҄евѣхьоанан҄евꙑмъ, оанан҄евꙑмъ, оанан҄евꙑмь, оанан҄евꙑмь, оанан҄евѣмъ, оанан҄евѣмьоанан҄еваꙗ, оанан҄еваа, оанан҄еваѣ, оанан҄еваѧоанан҄евꙑм, оанан҄евꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
оанан҄евꙑхъ, оанан҄евꙑхъ, оанан҄евꙑхь, оанан҄евꙑхьоанан҄евѣоанан҄евѹю, оанан҄евоюоанан҄евꙑма, оанан҄евꙑмаоанан҄еваꙗ, оанан҄еваа, оанан҄еваѣ, оанан҄еваѧоанан҄евꙑѧ, оанан҄евꙑꙗ, оанан҄евѫѭ, оанан҄евꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
оанан҄евѣ, оанан҄евооанан҄евѫѭ, оанан҄евѹю, оанан҄евоѭ, оанан҄евоюоанан҄евѫѭ, оанан҄евоѫ, оанан҄евоѧ, оанан҄евоюоанан҄евѣоанан҄евꙑѧ, оанан҄евꙑꙗ, оанан҄евꙑеоанан҄евꙑхъ, оанан҄евꙑхъ, оанан҄евѣхъ, оанан҄евꙑхь, оанан҄евꙑхь, оанан҄евѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
оанан҄евꙑмъ, оанан҄евꙑмъ, оанан҄евѣмъ, оанан҄евꙑмь, оанан҄евꙑмь, оанан҄евѣмьоанан҄евꙑѧ, оанан҄евꙑꙗ, оанан҄евꙑеоанан҄евꙑм, оанан҄евꙑмоанан҄евꙑхъ, оанан҄евꙑхъ, оанан҄евꙑхь, оанан҄евꙑхьоанан҄евѣоанан҄евѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
оанан҄евꙑма, оанан҄евꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
оанан҄евъ прил притеж ЛИ Йонанов, на Йонан [Ионан] — един от прадедите на Христос снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... (о)сфовъ. ꙇоананевъ. елакмовъ М Лк 3.30 З М З Гр τοῦ ᾿Ιωνάν ꙇоананевъ ꙇоананеовъ